• 3 years in hotel accounting or auditing experience
 • Problem solving, reasoning, motivating, leadership
 • Strong in English communication skill,and computer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลเรื่องเอกสารทางการเงินของบริษัท

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี มีใบประกอบโรคศิลป์

5 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปิดงบ
 • ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านทางการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 35 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

21 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality – Male / Female
 • A Good command of both English and Thai
 • Experience with Financial Statements preferred

21 hours ago

 

Applied
 • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ของโรงงานเพื่อใช้ประกอบรายงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • แคชเชียร์ประจำร้านคอสเมติก
 • มีประสบการณ์งานแคชเชียร์หรือพนักงานขายหน้าร้าน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่ระบุเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านการเงิน-บัญชี และงบการเงิน

21 hours ago

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านการเงิน-บัญชี และงบการเงิน

21 hours ago

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านการเงิน-บัญชี และงบการเงิน

21 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่ระบุเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีบริษัท ( ลูกหนี้ การเงินรับ/จ่าย)
 • ปวส. การบัญชี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชี

21-Sep-17

 

Applied
 • Good command in English communication
 • Male or Female, age 35 - 50 years old
 • work at the head office located in Chiangmai

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบ

21-Sep-17

 

Applied
 • 1-2 years in hotel accounting
 • Basic verbal & written English skill
 • Proficient in the use of Microsoft Office

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมเอกสารและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ตรงต่อเวลา

21-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. บัญชี , การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • คิดเงิน ทอนเงิน ให้ลูกค้าตามจำนวนที่ครบถ้วนและถูก

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

21-Sep-17

 

Applied
 • Good presentation and communications skills
 • Able to work independently.
 • Excellent analytical and problem solving skills

21-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การบัญชี การเงิน
 • ทำงานเอกสารบัญชีได้

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบรับรองผ่านการอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์

20-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบ

20-Sep-17

 

Applied
 • หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Sep-17

 

Applied
 • หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Sep-17

 

Applied
 • ทำบัญชี รับ-จ่าย ลงรายละเอียดการซื้อ-ขาย
 • วุฒิปวส.จบด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบัญชีอย่างน้อยหนึ่งปี

20-Sep-17

 

Applied
 • เก็บเงินจากการขายสินค้า พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • ควบคุมเงินสดย่อย (เงินทอน)
 • สรุปยอดขาย และปิดวันประจำวัน

20-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ปิดงบการเงิน
 • มีความรู้และเข้าใจระบบภาษีต่างๆ

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตียมเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สาขาบัญชี
 • ทำบิลต่างๆ

20-Sep-17

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ในงานก่อนสร้างบ้านลูกค้า
 • จัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างแต่ละโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก

20-Sep-17

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ในงานก่อนสร้างบ้านลูกค้า
 • จัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างแต่ละโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก

20-Sep-17

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ / มีความรับผิดชอบสูง
 • มาตราฐานการตรวจสอบบัญชี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนช่างสังเกต

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ของโรงงานเพื่อใช้ประกอบรายงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Financial reports & forecasts
 • Accounting experience in service industry
 • English speaking

19-Sep-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • บัญชี
 • Holding
 • Accounting

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปิดงบ
 • พนักงานบัญชี
 • บัญชี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.