Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 727 jobs
  PTT Public Company Limited's banner
  PTT Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.โท : Accounting, Account & Finance, MBA
  • มีความรู้หลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน/งบการเงิน
  • วิเคราะห์ผลบัญชี ซื้อกิจการ ควบรวม ตั้งบริษัทใหม่
  Playtorium Solutions Company Limited's banner
  Playtorium Solutions Company Limited's logo
  Jatuchak
  • บันทึกตั้งหนี้และบันทึกการจ่ายชำระหนี้ (AP, PV)
  • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี วางบิลรับเช็ค (AR, RV)
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่น BOI , IPO
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป :การบัญชี /ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ปสก.การจัดทำและวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:การบัญชี/การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Next