Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 of 25 jobs
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  Bangplad
  • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา บัญชี กฎหมาย ช่างยนต์
  • มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี
  • มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s banner
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป
  • มีความซื่อสัตย์ ความละเอียด รอบคอบ
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 55K - 70K /month
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน / บัญชี / ตรวจสอบ 3-5
  • บริหารกระแสเงินสดของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำงบการเงินและภาษีอย่างทันท่วงทีต่อผู้บริหาร
  Thiensurat Public Company Limited's banner
  Thiensurat Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ห้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี
  • ประเมินผลการทำงานของพนักงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน