Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,246 jobs
  SHARICH HOLDING CO., LTD.'s banner
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
  • ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  PhayathaiTHB 20K - 34,999 /month
  • บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทตามระบบของการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน บัญชี จำนวน 0-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP, MS-office
  Next