Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 730 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำงบการเงินรวมรายเดือนและรายไตรมาส
  • ควบคุมและกำกับดูแลนโยบายบัญชีของบริษัทในเครือ
  • จัดทำงบการเงินบริษัทในเครือ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Next