Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 525 jobs
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo

  Risk Management Manager (for XSpring AMC)

  Sansiri Public Company Limited
  Prakanong
  • ปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน
  • คำนวณและประเมินมูลค่าลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขาย
  • เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารสินทรัพย์
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Accounting Auditor/เจ้าหน้าที่บริหาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Olein Co., Ltd.'s banner
  Olein Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานสุขุมวิท
  • ทำงานวันจันทร์- ศุกร์ (08.00-17.00น.)
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's banner
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's logo
  Jatuchak
  • จบปริญญาตรีในสาขาบัญชี, การเงิน หรือด้านอื่นๆ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในตำแหน่งบัญชี
  • มีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชี งบการเงิน และภาษี
  Next