Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 55K - 70K /month
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD
  • มีประสบการณ์งานด้านงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
  • มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี
  Thiensurat Public Company Limited's banner
  Thiensurat Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ห้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี
  • ประเมินผลการทำงานของพนักงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน
  KHOTCHER GLOBAL FOOD CO., LTD.'s banner
  KHOTCHER GLOBAL FOOD CO., LTD.'s logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • จบการศึกษาด้านบัญชี (ประกาศวิชาชีพ – ปริญญาตรี)
  • มีความรู้เบื่องต้นด้านภาษี (Taxation)
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 55K - 70K /month
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน / บัญชี / ตรวจสอบ 3-5
  • บริหารกระแสเงินสดของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำงบการเงินและภาษีอย่างทันท่วงทีต่อผู้บริหาร