Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 235 jobs
  Calibration Laboratory Co., Ltd.'s banner
  Calibration Laboratory Co., Ltd.'s logo

  Sales Supervisor

  Calibration Laboratory Co., Ltd.
  LadpraoTHB 25K - 35K /month
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร รักงานขายและบริการ
  • มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ริเริ่มสร้างสรรค์
  Calibration Laboratory Co., Ltd.'s banner
  Calibration Laboratory Co., Ltd.'s logo

  Sales Engineer/วิศวกรขาย

  Calibration Laboratory Co., Ltd.
  Ladprao
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  Beyond Training Co., Ltd.'s banner
  Beyond Training Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ขาย B2B หรือ Corporate มากกว่า 2 ปี
  • มีประสบการณ์การขายให้ลูกค้าแผนก HR
  • มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมเรียนรู้
  Next