Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  We have 10 jobs for you
  We have 10 jobs for you
  Select a job to view details
  1-10 of 10 jobs
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Northern
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจค้าปลีก
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Northern
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Ngern Tid Lor Company Limited's banner
  Ngern Tid Lor Company Limited's logo
  Northern
  • ผู้เชี่ยวชาญบริหารงานขายประกัน
  • มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ได้
  Northern
  • traditional trade
  • ประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่างน้อย1ปี
  • ดูแลลูกค้ากลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  Northern
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายสินค้าแฟชั่น
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการขายสินค้าแฟชั่น