Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 829 jobs
  Club 21 (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Club 21 (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Sales Supervisor

  Club 21 (Thailand) Co., Ltd.
  Klongtoey
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวช./ม.6 - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ขายหรืองานบริการมาอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
  ACIS Professional Center Co., Ltd.'s banner
  ACIS Professional Center Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
  • บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Senior Sales Operation Executive

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  Dusit
  • บริหารทีมขายหน้าร้านทั้ง MT และ TT(เขตต่างจังหวัด)
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ และมีรถส่วนตัว
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • หาลูกค้ารายใหม่ (น้ำมันเครื่อง) ตามเป้าหมาย
  • บริหารลูกค้าปัจจุบัน เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
  • ปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (มีรถยนต์ให้)
  Next