• ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านงานขายระบบ IT Solution
  • ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายงาน

09-Oct-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิต
  • ประสบการณ์ด้าน Compliance 1-3 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

09-Oct-19

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
  • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่

09-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่