• เป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.
 • ภารกิจเพื่อสังคมและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 • Flxible Benefits

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.
 • Flexible Time / Flexi Benifits
 • ภารกิจเพื่อสังคม และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือนดี, โบนัสปัง
 • คุณภาพชีวิตเป็นสำคัญ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์2-5 ปีในธุรกิจแฟรนไชส์
 • มีประสบการณ์ในการหาพื้นที่เปิดร้านสาขา
 • บุคลิกภาพดี ขับรถยนต์และเดินทาง ตจว. ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Intrigrated Marketing
 • Branding
 • Marketing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Convention
 • Bidding
 • Marketing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม การจัดการ
 • มีประสบการณ์บริหารงานขาย 10 ปี
 • การขายให้กับองค์กรภาคธุรกิจ Business-to-Business

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มี IC License
 • ประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน การลงทุน หลักทรัพย์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี/กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ, Compliance
 • มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน,

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • จำนวน 1 อัตรา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • ติดตามภาวะตลาด และตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • มีคุณวุฒิหรือสอบผ่าน CFA ระดับ 1 2 หรือ 3

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • ออกหรือแก้ไขประกาศ/กฎหมาย guideline

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การบริหารโครงการ หรือพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 2 ปี
 • ความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบไอที สารสนเทศ
 • ความรู้ทางการเงิน และ/หรือ ความรู้ทางด้านประกันภัย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทุจริต
 • สืบค้นข้อเท็จจริงของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน
 • จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล

07-Apr-20

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท

07-Apr-20

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่ “ธุรกิจสาขา TFG
 • บริหารจัดการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างแบรนด์
 • กำหนดนโยบายวางแผนการวิเคราะห์ด้านการตลาด

07-Apr-20

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

07-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

07-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

07-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

07-Apr-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

07-Apr-20

 

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

07-Apr-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคาร
 • มีใบอนุญาต นว,นช,IC

07-Apr-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ประสบการณ์ในการลงทุน การบริหารจัดการเงินลงทุน
 • มีความรู้ด้านตลาดทุนและตลาดเงิน

07-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

07-Apr-20

 

Applied
 • สถานที่ทำงานเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า
 • งานที่ท้าทายในการเจรจากับลูกค้า
 • มีโอกาสเติบโตเป็นผู้บริหารบริษัทในเครือ

06-Apr-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ

06-Apr-20

 

Applied
 • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

06-Apr-20

 

Applied

Customer Service (Bangkok)

CIMB Thai Bank

กรุงเทพมหานคร

 • Teller
 • Bank
 • Customer Service

06-Apr-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Portfolio Strategy กลยุทธ์
 • Share Service Governance Policy
 • Revenue Synergy งานวิเคราะห์

06-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้และประสบกาณ์ด้านการวิเคราะห์โครงการ
 • จัดทำแผนพัฒนาการลงทุนโครงการใหม่ ๆ

06-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการ
 • งานรัฐวิสาหกิจ
 • Product SMEs

06-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • data driven, data scientist
 • marketing intelligence
 • campaign management

06-Apr-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ดูแลการซื้อขายทองคำ กับ คู่ค้าต่างประเทศ
 • ดูแลลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท

06-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Marketing บริหารผลิตภัณฑ์
 • จับโจทย์ท้าทาย เรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

06-Apr-20

 

Applied
 • Retail Lending
 • สินเชื่อรายย่อย อสังหาริมทรัพย์
 • ตรวจสอบวิเคราะห์สินเชื่อ ผ่อนชำระ แก้ไขหนี้

06-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • treasury operation
 • FX product
 • back office

06-Apr-20

 

Applied
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ผลตอบแทนต่อการขายสูงที่สุด
 • โอกาสร่วมงานกับสถาบันการเงินระดับโลก

05-Apr-20

 

Applied
 • Exp. in Investor Relations/ Finance/ Marketing
 • Good communication, interpersonal skills
 • Service-minded, dynamic, mature and self-motivated

04-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญในการการวิเคราะห์งบการเงิน(งบดุล งบ
 • ติดตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทและข่าวสารต่างๆ
 • มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเขียน

04-Apr-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ, บุคลิกภาพดี, กล้าแสดงออก
 • มีภูมิลำเนากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน

03-Apr-20

 

Applied