• วุฒิ ป.ตรี สาขา โลจิสติกส์ / Supply chain / อื่นๆ
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistics
  • มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสาร

2 hours ago

 

Applied
  • ระดับการศึกษา ปวส. และปริญาตรีที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องทีประสบการณ์
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS office ได้

22-Oct-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม
  • ประสบการณ์ Web Application / Mobile Application

21-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?