• ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์ในงาน PR 3 ปีขึ้นไป
  • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

03-Jan-20

 

Applied
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • จัดการระบบ MLM Server, File Server, ระบบ Server
  • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

03-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?