Career Path ของ HR Recruiter

พัฒนาทักษะให้มากกว่าการเป็น Recruiter ช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตในการทำงาน

HR Recruiter มีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ถือเป็นหน้าที่เล็กๆ ที่ค่อนข้างจะสำคัญ เพราะการคัดเลือกคนที่เหมาะสม มีความสามารถ และมีทีท่าว่าจะทำงานในองค์กรได้นานกว่าปกติ จะช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่าย แ ... อ่านต่อ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์-hrm

ลักษณะและขอบเขตของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

          คำจำกัดความของคำว่า “ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources หรือ HR)” หมายรวมถึงองค์ความรู้โดยรวม ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ ความถนัดของบุคลากรโดยรวมที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้า และยังครอบค ... อ่านต่อ

ลักษณะงาน HR

รู้จักลักษณะงาน HR ด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน

          งาน HR ในปัจจุบัน มีความสำคัญต่อองค์กรมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะปัจจุบันทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร HR จึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ คัดคนเข้า เ ... อ่านต่อ

คำถามวัดแรงจูงใจในการทำงาน

คำถามที่ใช้วัดแรงจูงใจของผู้สมัครงาน

          จะถามคำถามอย่างไรให้รู้ว่าผู้สมัครงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากแค่ไหน เพราะขณะสัมภาษณ์งานผู้สมัครทุกคนย่อมต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นอยากได้งานทั้งนั้น ลองเจาะประเด็นตามคำแนะนำ ต่อไปนี้อาจช่ ... อ่านต่อ

วางแผนกำลังคนทำงาน

วางแผนกำลังคนอย่างไรให้ได้คนเหมาะสมกับงาน

          องค์กรจะดำเนินงานไปได้เร็วหรือช้านั้น ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรที่ช่วยในการทำงานด้วย พนักงานที่รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี จะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันองค์กรไปสู่ ... อ่านต่อ

หลักการคัดเลือกพนักงานใหม่

หลักการในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ HR ควรรู้

          ระบบการคัดเลือกผู้สมัครงานแบบนี้จะมุ่งเน้นการพยากรณ์ลักษณะนิสัยใจคอของเราจากพฤติกรรมในอดีตหรือพฤติกรรมในปัจจุบัน ซึ่งจะไม่สามารถเสแสร้งหรือแกล้งหลอกผู้ทำหน้าที่คัดเลือกได้ง่าย และการคัดเลือก ... อ่านต่อ

คุณสมบัติ HR ระดับสูง

กว่าจะได้เป็น HR ระดับสูง

          ความก้าวหน้าในอาชีพของ HR นั้น นอกจากในเรื่องค่าตอบแทนที่สูงขึ้นแล้ว การก้าวสู่ตำแหน่งบริหารก็เป็นสิ่งที่ HR ปรารถนา แต่การจะได้เป็นผู้บริหารด้าน HR นั้นไม่ง่าย เพราะคนที่จะทำงานในระดับนี้ อ ... อ่านต่อ

เครื่องมือช่วยงาน HR 4.0

ก้าวให้ทัน HR 4.0 ด้วย Internet of Things

          โลกเราได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงกันไว้ด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดโลกของการใช้ชีวิตยุคใหม่ให้สะดวก ง่าย และเอื้อต่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งการใช้ชีวิตประ ... อ่านต่อ

บทบาทของ HR 4.0

นำเทรนด์การสรรหา กับ HR ยุค 4.0+

          การบริหารงานบุคคลถือเป็นด่านหน้าสำคัญในการสรรหาคนทำงานเข้าสู่องค์กร แม้จะไม่ใช่หน่วยหลักในการสร้างผลประกอบการหรือผลกำไร แต่ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น ๆ นอกจากสรรหาแล้วก็ยังต้องทำหน้าที่ ... อ่านต่อ

ทักษะควรมี hr ยุคดิจิทัล

5 ทักษะที่ควรมีสำหรับ HR ยุคดิจิทัล

          ในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนเร็วขึ้น สิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป หรือข่าวสารมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็ว การทำงานก็ต้องเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา คุณจะรับมือกับการทำงานในโลกยุคดิจิทัลนี ... อ่านต่อ