งานบัญชีทำอะไรบ้าง

เรียนรู้การเป็นนักบัญชีที่ดี ก่อนเริ่มหางาน Accounting

          งานบัญชี (Accounting) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี  บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน โ ... อ่านต่อ

ยื่นภ.ง.ด.51

ยื่นภ.ง.ด.51 อย่างไรไม่ให้ถูกปรับ

          การยื่นภ.ง.ด.51 เป็นการยื่นประมาณการกำไรสุทธิของบริษัททั้งปี โดยดูจากผลประกอบการจริงเดือน มกราคม – กรกฎาคม บวกด้วย ประมาณการกำไรสุทธิ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ก็จะได้ประมาณการของทั้งรอบระยะเวล ... อ่านต่อ

ระบบบัญชีกำไรรายชั่วโมง

การทำระบบบัญชีผลกำไรรายชั่วโมง

          บริษัทเคียวเซร่า ประเทศญี่ปุ่น มีหลักการในการบริหารธุรกิจอยู่ว่า “ถ้าทำยอดขายให้ได้มากที่สุด ลดค่าใช้จ่ายให้มีน้อยที่สุดได้ ผลต่างที่เป็นมูลค่าเพิ่มนั้นก็จะสูงที่สุด” ด้วยหลักนี้เองทำให้เขาใ ... อ่านต่อ

มาตรฐานการบัญชี

แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่11

          เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี jobsDB จึงได้นำแผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่11 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ มาให้นักบัญชีทุกท่านได้ทราบดังนี้ โดยจะอธิบายนิยามของคำ ... อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

          การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2. กิจการของบรรษัทเ ... อ่านต่อ

ตัวเลขทางบัญชี

ตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมากกว่าที่ตาเห็น

          การอ่านงบกำไรขาดทุน ที่แสดงผลประกอบการของบริษัทนั้น หากผู้ทำบัญชี หรือผู้บริหารติดกับดักตัวเลขที่ดูดี อาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด เช่น นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยไม่รู้ ... อ่านต่อ

เงินสมทบรัฐบาล

ทำไมจึงเก็บเงินสมทบของรัฐบาล นายจ้าง ผู้ประกันตนไม่เท่ากัน

          ผู้ประกันตนอาจสงสัยว่า ทำไมจึงเก็บเงินสมทบของรัฐบาล นายจ้าง ผู้ประกันตนไม่เท่ากัน ในการพิจารณากำหนดอัตราเงินสมทบของรัฐบาลน้อยกว่าลูกจ้าง และนายจ้างมีเหตุผล ดังต่อไปนี้ ตามข้อกำหนดมาตรา 46 แห ... อ่านต่อ

ธุรกรรมนอกงบดุล

ธุรกรรมนอกงบดุลและผลกระทบต่อรายงานการเงิน

          ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการนำเสนอตัวเลข ข้อมูลใน งบการเงิน และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นคุณลักษณะ เชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อความ โปร่งใสและความน่าเชื่อถือของรายงา ... อ่านต่อ

สำนักงานบัญชี

การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

          ภายใต้หลักการที่ว่าการจัดทำบัญชีให้ถูก ต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการได้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า ... อ่านต่อ

ความหมายของการบัญชี

การบัญชีหมายความว่าอย่างไร

          จะมีใครสักกี่คนที่รู้ที่มาของความหมายการบัญชีอย่างแท้จริง ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานว่า การบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 4,000 ปีแล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดทำบัญชีสินค้า บัญชีค่าแรง และค่าภาษีอากรในเมโสโปเตเม ... อ่านต่อ