ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Talent Search

 1. คำต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะมีความหมายดังต่อไปนี้
  ผู้ลงโฆษณา
  หรือ ท่าน หมายถึง บุคคลใดที่ลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ของเรา
  ซื้อโปรไฟล์
  หมายถึง โปรแกรม Talent Search Connection Method ที่เสนอให้แก่ผู้ลงโฆษณาตามข้อ 10 ที่อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาสามารถเข้าถึงเรซูเม่ โปรไฟล์ของผู้สมัครได้อย่างทันที
  ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อผู้สมัคร
  หมายถึง ชื่อของผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อและ อีเมล
  เหรียญ
  หมายถึงเครดิตที่มอบให้แก่ผู้ลงโฆษณาตามเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ที่ จำเป็นสำหรับการใช้งานโปรแกรม Talent Search Connection Method
  วันหมดอายุ
  หมายถึง วันที่ที่เลือกโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยตามข้อ 16
  โปรไฟล์ที่ไม่อนุญาตให้ดูข้อมูล
  หมายถึง โปรไฟล์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ใน พอร์ทัล Talent Search ทั้งนี้เป็นเพราะการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ และไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ลงโฆษณาผ่านโปรแกรม Talent Search Connection Method
  โฆษณาตำแหน่งงาน
  หมายถึง โฆษณาประเภทใดที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเราเพื่อโฆษณาตำแหน่งงานที่ว่าง
  โปรไฟล์ที่จำกัดการดูข้อมูล
  หมายถึง โปรไฟล์ที่มีการแสดง”สรุปข้อมูลโปรไฟล์” (Profile Summary) ใน โปรแกรม Talent Search Connection Method และสามารถเชื่อมต่อกับรายการ “ส่งตำแหน่งงาน” (Send Job) แต่ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถซื้อโปรไฟล์นั้นผ่านรายการ “ซื้อโปรไฟล์” (Buy Profile)
  ระยะเวลาการเสนอขาย
  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 และสิ้นสุดลงในวันหมดอายุ
  โปรไฟล์ที่อนุญาตให้ดูข้อมูล
  หมายถึง โปรไฟล์ที่มีการแสดง “สรุปข้อมูลโปรไฟล์” ใน โปรแกรม Talent Search Connection Method และสามารถเชื่อมต่อกับรายการ “ส่งตำแหน่งงาน” ทั้งนี้เป็นเพราะการตั้งค่าการเปิดเผยโปรไฟล์ของผู้สมัคร โปรไฟล์นี้จะส่งให้แก่ผู้ลงโฆษณาทันที เมื่อผู้ลงโฆษณาซื้อโปรไฟล์นั้นผ่านรายการ “ซื้อโปรไฟล์”
  บุคคล
  รวมถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน สมาคม ห้างร้าน บริษัท รัฐบาล และ องค์กรและหน่วยงานของรัฐ
  โปรไฟล์
  หมายถึง โปรไฟล์ของผู้สมัครที่แสดงข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร ซึ่งอาจรวมถึง (ในบรรดารายละเอียดอื่นๆ) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อผู้สมัคร และประวัติการทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ของผู้สมัคร โปรไฟล์ของผู้สมัครอาจนำเสนอให้แก่ผู้ลงโฆษณาผ่านโปรแกรม Talent Search Connection Method
  สรุปข้อมูลโปรไฟล์
  หมายถึง ข้อมูลสรุปโดยย่อของโปรไฟล์ โดยไม่มีข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อผู้สมัคร ที่ผู้ลงโฆษณาสามารถมองเห็นได้ใน พอร์ทัล Talent Search ของตน ก่อนที่ผู้ลงโฆษณาจะใช้โปรแกรม Talent Search Connection Method
  Qualifying Job Package
  หมายถึง แพ็กเกจโฆษณาตำแหน่งงาน ที่ผู้ลงโฆษณาซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือ ซื้อผ่านทีมงานขายของจ๊อบส์ดีบี ที่ผ่านการอนุมัติโดยจ๊อบส์ดีบีตามดุลยพินิจอันเป็นสิทธิขาดของจ๊อบส์ดีบี ว่าเป็นแพ็กเกจที่ทำให้ผู้ลงโฆษณามีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ Talent Search
  ส่งตำแหน่งงาน
  หมายถึง โปรแกรม Talent Search Connection Method ที่เสนอให้แก่ผู้ลงโฆษณาตามข้อ 11 ที่อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาเชิญชวนผู้สมัครเข้าสมัครคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานที่ผู้ลงโฆษณาโฆษณาไว้ โดยการส่งโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานนั้นไปยังผู้สมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  หมายถึง th.jobsdb.com/th.
  Talent Search Connection Methods
  หมายถึงรายการ “ซื้อโปรไฟล์” และ”ส่งตำแหน่งงาน” ที่ผู้ลงโฆษณาสามารถเข้าสู่รายการดังกล่าว ถ้ามีจำนวนเหรียญเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ
  พอร์ทัล Talent Search
  หมายถึงเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้ลงโฆษณาที่ซื้อ Qualifying Job Package สามารถเข้าไปค้นหา และดู”สรุปข้อมูลโปรไฟล์” และ ใช้ โปรแกรม Talent Search Connection Method
 2. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะมอบเหรียญให้แก่ผู้ลงโฆษณาสำหรับ Qualifying Job Package แต่ละแพ็กเกจที่ซื้อในช่วงระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนเหรียญที่มอบให้จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ซื้อ และจะระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงินที่ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเรียกเก็บจากผู้ลงโฆษณาแต่ละราย สำหรับการซื้อแพ็กเกจนั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาได้ใช้เหรียญทั้งหมดที่ได้รับไว้แต่แรก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Qualifying Job Package และแพ็กเกจที่ซื้อยังคงมีอายุการใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ผู้ลงโฆษณาอาจยังได้รับอนุญาตให้ซื้อเหรียญเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
 4. ในระยะเวลาที่ Qualifying Job Package ยังมีอายุการใช้งานอยู่ ผู้ลงโฆษณามีสิทธิที่จะใช้เหรียญที่ได้รับจากแพ็กเกจดังกล่าวใน โปรแกรม Talent Search Connection Method
 5. จำนวนเหรียญที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรายการแต่ละรายการในโปรแกรม Talent Search Connection Method จะระบุไว้ใน Talent Search พอร์ทัลของผู้ลงโฆษณาแต่ละราย

  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนเหรียญที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรายการแต่ละรายการ (หรือรายการใด) ในโปรแกรม Talent Search Connection Method เป็นครั้งคราว ในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะบอกกล่าวให้ผู้ลงโฆษณาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยจะลงประกาศการเปลี่ยนแปลงใน พอร์ทัล Talent Search 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
 6. ภายใต้ข้อ 15 ผู้ลงโฆษณามีสิทธิที่จะใช้เหรียญสำหรับรายการใดในโปรแกรม Talent Search Connection Method ตามดุลยพินิจอันเป็นสิทธิขาดของผู้ลงโฆษณา ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สมัครรายใดที่ปรากฎใน พอร์ทัล Talent Searchของตน
 7. เหรียญที่ผู้ลงโฆษณาไม่ได้ใช้ เมื่อ Qualifying Job Package หมดอายุการใช้งาน เหรียญเหล่านั้นก็จะหมดอายุลงโดยทันที
 8. Talent Search Connection Method ไม่สามารถโอนสิทธิ จากผู้ลงโฆษณารายหนึ่งไปยังอีกรายได้
 9. เมื่อท่านใช้รายการ”ซื้อโปรไฟล์” ท่านรับทราบและตกลงว่า
  1. โปรไฟล์ที่อนุญาตให้ดูข้อมูล เป็น โปรไฟล์บนเว็บไซต์ของเรา ที่ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมแต่แรกต่อการส่งโปรไฟล์นี้ได้โดยทันที และจะส่งโปรไฟล์และเรซูแม่แนบไปให้ เมื่อผู้ลงโฆษณาซื้อรายการ”ซื้อโปรไฟล์” และ
  2. โปรไฟล์ที่จำกัดการดูข้อมูล และโปรไฟล์ที่ไม่อนุญาตให้ดูข้อมูล เป็นโปรไฟล์ที่ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถซื้อได้ ทั้งนี้เป็นเพราะการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ของผู้สมัคร
  3. เมื่อท่านซื้อโปรไฟล์เพื่อต้องการเข้าถึงเรซูเม่ของผู้สมัคร ท่านรับทราบว่าผู้สมัครจะได้รับการแจ้งเตือนจาก จ๊อบส์ดีบี ว่าท่านได้ดูรายละเอียดโปรไฟล์ของผู้สมัครแล้ว และโปรไฟล์ของผู้สมัคร (รวมถึงเรซูเม่ ถ้ามี) จะถูกส่งไปให้ท่านเมื่อท่านทำการ ซื้อโปรไฟล์
 10. เมื่อท่านใช้รายการ”ส่งตำแหน่งงาน” ท่านรับทราบและตกลงว่า
  1. โฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ส่งให้กับผู้สมัครจะหมดอายุลง 30วันหลังจากที่ส่งไป
  2. ท่านจะส่งตำแหน่งงานให้แก่ผู้สมัคร เมื่อตำแหน่งงานนั้นเกี่ยวข้องกับโอกาสว่าจ้างงานที่เป็นจริง ตามที่โฆษณาไว้บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และ
  3. เหรียญที่ใช้จะถูกหักออกทันทีที่ท่านกระทำรายการ ไม่ว่าผู้สมัครจะตอบกลับข้อความการ “ส่งตำแหน่งงาน” หรือไม่
 11. การเข้าสู่ โปรแกรม Talent Search Connection Method ทั้งปวง โดยผู้ลงโฆษณา รวมทั้งการเข้าสู่ข้อมูลใด ๆ ในโปรไฟล์ของผู้สมัครโดยผู้ลงโฆษณา จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อย่างเคร่งครัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นได้ที่ th.jobsdb.com/th-th/pages/terms/terms-conditions.
 12. ท่านตกลงว่า เมื่อใดก็ตามที่ท่านยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศใดที่เสนอผ่าน หรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือ จากผู้สมัคร ท่านจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศไทย หรือตามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ)
 13. ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของชาวสิงคโปร์ที่ได้รับหรือเข้าถึงได้ ผู้ใช้ทุกรายของ Talent Search ตกลงว่าจะใช้มาตรฐานคุ้มครองที่เทียบเคียงได้อย่างอย่างต่ำสุดกับบทบัญญัติของการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์ [Singapore Personal Data Protection Act (PDPA)] ต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ที่ www.pdpc.gov.sg.
 14. พอร์ทัล Talent Search และโปรแกรม Talent Search Connection Method จะต้อง
  1. ใช้โดยท่านเพื่อจุดประสงค์ของกระบวนการว่าจ้างที่เป็นจริงเท่านั้น เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับโอกาสการว่าจ้างงานที่ท่านกำลังคัดเลือกการเข้าทำงานนั้นอยู่ในขณะนี้ และ
  2. ไม่ให้ท่านใช้เพื่อจุดประสงค์ของการชักชวนเรียกร้องธุรกิจจากผู้สมัคร และ/หรือ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านเสนอขาย นอกเหนือจากที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการว่าจ้างที่เป็นจริง
  หากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ตรวจพบกิจกรรมที่ละเมิดบทบัญญัติในข้อนี้ เราสงวนสิทธิ์ (ด้วยดุลยพินิจที่ดีที่สุด) ที่จะระงับหรือจำกัดการใช้งาน Talent Search ของท่าน และจะเอาโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ ที่ท่านอาจลงไว้ออกโดยทันที และ/หรือริบคืนเหรียญที่ได้มอบให้ท่าน
 15. เมื่อใดก็ตาม หลังจากการเริ่มต้นของระยะเวลาการเสนอขาย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจ
  1. เสนอวันที่ ซึ่งเป็นวันหมดอายุ ที่ระยะเวลาการเสนอขายจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ ณ เวลา 16.30 น.ของวันนั้น และโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ
  2. ปรับเปลี่ยนแก้ไขเงื่อนไขข้อกำหนดของการเสนอขายในวันที่ใด ที่ตนเสนอ และการเสนอขายนั้นจะถือว่าได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วโดยอัตโนมัติ นับจาก 9.00 น.ของวันนั้น และโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะลงประกาศวันหมดอายุ หรือรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนแก้ไขเงื่อนไขข้อกำหนด ใน พอร์ทัล Talent Search
 16. ผู้ลงโฆษณารายใดที่ Qualifying Job Package ยังมีอายุการใช้งานอยู่ และยังมีเหรียญของแพ็กเกจนั้นที่ยังไม่ได้ใช้งาน ณ วันหมดอายุ จะสามารถเข้าใช้เหรียญที่ยังไม่ได้ใช้จนกว่า Qualifying Job Packageนั้นจะหมดอายุการใช้งานลง หรือเมื่อได้ใช้เหรียญนั้นไปแล้ว

เอกสารอื่น

Scroll to Top