ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย

เงื่อนไขนี้ (รวมทั้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Talent Search) รวมกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ต่อการให้บริการที่ระบุในเว็บไซต์ของเราโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยที่ให้แก่ผู้ลงโฆษณา

 1. คำนิยาม
  1. ในเงื่อนไขของเว็บไซต์ นี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น
   “ผู้ลงโฆษณา”
   หมายถึง บุคคล หรือ องค์กรที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ (Order) ที่ประสงค์จะรับบริการที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเสนอให้
   “เงื่อนไข”
   หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย
   “สัญญา”
   หมายถึง สัญญาขายระหว่างจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยกับผู้ลงโฆษณา สำหรับการให้บริการในรูปแบบตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4 (c).
   “วันหมดอายุ”
   หมายถึง วันที่ที่การลงโพสต์ หรือการลงโฆษณาตำแหน่งงาน (Job Ad) หมดอายุลง ตามการกำหนดที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อและเป็นคำสั่งซื้อที่มีการยืนยันแล้วโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ตาม ข้อ 4 (c).
   “เหตุสุดวิสัย”
   หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่สามารถป้องกัน หรือ หลีกเลี่ยงตามสมควรแห่งเหตุผล ต่อการเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น รวมทั้ง
   1. ระเบิด ไฟไหม้ น้ำท่วม สงคราม แผ่นดินไหว พายุ หรือ ภัยธรรมชาติอื่นๆ
   2. สงคราม ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือไม่ประกาศ การก่อวินาศกรรม การต่อต้าน การก่อการร้าย หรือ อาชญากรรม ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ จราจล หรือ การก่อความไม่สงบ
   3. กฎระเบียบการนำเข้าหรือส่งออก หรือ คำสั่งห้ามค้าขายระหว่างประเทศ หรือ ข้อเรียกร้อง ข้อจำกัด กฎระเบียบ ตามกฎหมายท้องถิ่น ข้อห้าม หรือ กฎหมายใด หรือ มาตรการ หรือ การแทรกแซงใด ของรัฐบาลใด หรือ องค์กรกำกับดูแลใด
   4. โรคระบาด ข้อจำกัดที่เกี่ยวกับการกักกันเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค การระบาดของโรค หรือ ข้อจำกัดในการเดินทาง หรือ การห้าม (รวมทั้งการห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น) ที่ออกโดยเจ้าพนักงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง หรือ เจ้าพนักงานของรัฐ
   5. การนัดหยุดงาน การปิดโรงงานโดยเจ้าของกิจการในช่วงที่มีการประท้วง การหยุดทำงาน การเคลื่อนไหวต่อสู้ด้านอุตสาหกรรม (industrial action) หรือ ข้อพิพาทการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพนักงานของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือ บุคคลอื่นใด) และ
   6. การหยุด หรือ การชะงัก ของระบบโทรคมนาคม เครือข่าย หรือ ระบบอินเทอร์เน็ต
   “จ๊อบส์ดีบี”
   หมายถึง Jobs DB Inc.
   “จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์”
   หมายถึง โปรไฟล์ที่ผู้หางานสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ของเราที่รวมถึง ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหน้าที่การงาน และประวัติการทำงาน ที่อาจแนบมากับเรซูเม่ ของผู้หางาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy Settings)ของผู้หางาน ข้อมูลเหล่านี้อาจให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงได้ผ่าน Talent Search บนเว็บไซต์ของเรา
   “จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย”
   หมายถึง บริษัท จัดหางานจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
   “โฆษณาตำแหน่งงาน”
   หมายถึง โฆษณาการคัดเลือกเข้าทำงานที่โพสต์ หรือลง ประกาศสำหรับธุรกิจของผู้ลงโฆษณา
   “ผู้หางาน”
   หมายถึง ผู้ใช้งานที่กำลังมองหางาน
   “การชำระเงินทางออนไลน์”
   หมายถึง การชำระเงินที่กระทำผ่านวิธีการชำระเงิน แบบหนึ่งแบบใด หรือหลายแบบ ต่อไปนี้ ตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ได้แก่ บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และวิธีการชำระเงิน แบบอื่นๆที่ได้กำหนดไว้
   “คำสั่งซื้อ”
   หมายถึง การสั่งซื้อทางออนไลน์ที่สั่งผ่านเว็บไซต์ของเราโดยผู้ลงโฆษณา กับจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเพื่อซื้อบริการตามเงื่อนไขนี้
   “คู่สัญญาทั้งหลาย”
   หมายถึง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและ ผู้ลงโฆษณา และ “คู่สัญญา” หมายถึง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือ ผู้ลงโฆษณา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
   “บริษัทผู้ดำเนินขั้นตอนการชำระเงิน”
   หมายถึง องค์กรที่ดำเนินการหักบัญชีและชำระเงินสำหรับการจ่ายเงิน หรือบัตรเครดิต ตามขั้นตอนการชำระเงินทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงสถาบันการเงินประเภทธนาคาร)
   “วันที่โพสต์”
   หมายถึง วันที่ที่โฆษณาตำแหน่งงานโพสต์ลงหรือประกาศบนเว็บไซต์ของเราตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ
   “บริการ”
   หมายถึง การให้บริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเชิญชวนคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขนี้ และ รวมถึงการโพสต์หรือประกาศโฆษณาตำแหน่งบนเว็บไซต์ของเรา
   “แพ็กเกจการให้บริการ”
   หมายถึง แพ็กเกจการให้บริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเชิญชวนคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขนี้
   “เว็บไซต์ของเรา”
   หมายถึง เว็บไซต์ พอร์ทัลหางาน (job portal) หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ หรือดำเนินการ
   “บุคคลที่สาม”
   ได้กำหนดคำนิยามไว้ในข้อ 10(a).
   “ระยะเวลาการมีอายุใช้งาน”
   หมายถึง ระยะเวลาการมีอายุใช้งาน ของแพ็กเกจการให้บริการที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ
   “ไวรัส”
   หมายถึง คอมพิวเตอร์ไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล คอมพิวเตอร์เวิร์ม หรือ โปรแกรมที่ปิดการใช้งาน บุกรุก มุ่งร้าย เป็นอันตราย ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพ หรือ ทำลาย แมคโคร หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ การทำให้คอมพิวเตอร์ติดไวรัสในลักษณะอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การทำให้รหัส หรือ คำสั่งการใดๆติดไวรัส
  2. คำที่แสดงไว้เป็นจำนวนเอกพจน์จะรวมถึงจำนวนพหูพจน์ด้วย และ คำที่แสดงไว้เป็นจำนวนพหูพจน์จะรวมถึงจำนวนเอกพจน์ด้วย
  3. การอ้างถึง “บุคคล” หรือ “องค์กร” จะรวมถึง การอ้างถึงต่อบุคคลธรรมดา เจ้าของคนเดียวของกิจการ ห้างหุ้นส่วน สมาคมที่ไม่ได้ก่อตั้งเป็นนิติบุคคล และ บริษัท
  4. การอ้างถึง “ข้อ” คือข้อในเงื่อนไขนี้
  5. หัวเรื่องในเงื่อนไขนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลต่อการตีความในเงื่อนไขนี้
  6. การอ้างถึงคำว่า “รวมทั้ง” หรือ “รวมถึง” ไม่ตีความว่ามีผลบังคับที่จำกัด
 2. การใช้งานและผลกระทบ
  1. เงื่อนไขนี้ รวมกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ต่อการให้บริการที่ระบุในเว็บไซต์ของเราโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยที่ให้แก่ผู้ลงโฆษณา
  2. ในกรณีของความขัดแย้ง ความไม่สอดคล้องกัน หรือ ความคลุมเครือ ใดๆ ระหว่างเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล จะใช้ลำดับในการให้ความสำคัญต่อไปนี้ ( i) มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ( ii) เงื่อนไขนี้ (iii) ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  3. โดยการสั่งซื้อบริการตามที่บรรยายไว้ในคำสั่งซื้อ ผู้ลงโฆษณาตกลงที่จะผูกพันตนตามเงื่อนไขนี้ และยอมรับเงื่อนไขนี้
 3. เว็บไซต์ของเราและบริการ
  1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์เป็นครั้งคราว โดยไม่มีภาระรับผิด หรือ ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ไม่ต้องได้ความยินยอม ใดๆ ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือ หยุดการให้บริการใด หรือบริการทั้งหมดจากเว็บไซต์ของเรา หรือ ทั้งเว็บไซต์ หรือ บางส่วนของเว็บไซต์ของเรา หรือ เปลี่ยนราคา หรือ รายการที่ระบุไว้ของบริการใดๆ รวมทั้งสารสนเทศใดที่อาจเรียกร้องจากผู้ลงโฆษณา
 4. คำสั่งซื้อ
  1. ผู้ลงโฆษณาจะระบุบริการ และแพ็กเกจการให้บริการที่ตนประสงค์จะสั่งซื้อ ตามราคาและในสกุลเงินที่กำหนดโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยในเว็บไซต์ของเรา ผ่านการส่งคำสั่งซื้อตามแบบรายการออนไลน์ที่กำหนดไว้ที่เว็บไซต์ของเรา และให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ผู้ลงโฆษณารับรองและให้คำมั่นว่าข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดที่ตนส่งให้แก่ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน จริงแท้ ถูกต้องและเป็นปัจุบัน
  2. คำสั่งซื้อทั้งหมดที่กระทำโดยผู้ลงโฆษณาสำหรับบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ถือเป็นข้อเสนอที่กระทำขึ้นโดยผู้ลงโฆษณาเพื่อซื้อบริการดังกล่าวนั้น ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของเงื่อนไขนี้ และสำหรับบริการที่ได้เลือกแล้วตามการระบุไว้ในคำสั่งซื้อนั้น
  3. เมื่อผู้ลงโฆษณาประสบความสำเร็จในการจัดส่งคำสั่งซื้อ และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยมีการยืนยันการรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว สัญญาที่มีผลผูกพันจะถือว่าได้เกิดขึ้นตามข้อกำหนดที่ระบุในเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดของคำสั่งซื้อ และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดก็ตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจจะกำหนดขึ้นเป็นเงื่อนไขของการยอมรับคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นของตน
 5. ราคา และการชำระเงิน
  1. ยกเว้นได้ระบุไว้เป็นอื่นในเว็บไซต์ของเรา ราคาทุกราคาสำหรับบริการ และแพ็กเกจการให้บริการเป็นราคาในสกุลเงินบาทไทย และการชำระเงินทั้งปวงที่ชำระให้แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะกระทำในสกุลเงินบาทไทย
  2. ยกเว้นได้ตกลงไว้เป็นอื่นโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร การชำระเงินค่าบริการจะกระทำโดยผู้ลงโฆษณาเต็มทั้งจำนวน ผ่านการชำระเงินทางออนไลน์ที่สมบูรณ์ของผู้ลงโฆษณา ก่อนการให้บริการ ผู้ลงโฆษณาจะมีภาระรับผิดชอบสำหรับการชำระค่าบริการที่ตนสั่งซื้อโดยเต็มจำนวน แม้ว่าบริการนั้นจะถูกยกเลิก หรือยุติลงก่อนวันหมดอายุ
  3. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่มีความรับผิดต่อข้อผิดพลาดใดๆในการกำหนดราคา หรือ การกำหนดบริการที่สั่งซื้อโดยผู้ลงโฆษณาที่อาจปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
  4. ผู้ลงโฆษณาจะรับภาระค่าอากร ภาษีศุลกากร และภาษีต่างๆ (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามอัตราที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
  5. การชำระเงินทางออนไลน์ทั้งปวงจะกระทำภายใต้ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการหักบัญชีและชำระเงินที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยใช้ และขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทผู้ดำเนินขั้นตอนการชำระเงิน และธนาคารผู้ดำเนินการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่มีความรับผิดในวิถีทางใดก็ตาม หากผู้ให้บริการหักบัญชีและชำระเงิน บริษัทผู้ดำเนินขั้นตอนการชำระเงิน หรือ ธนาคารผู้ดำเนินการจ่ายเงินปฏิเสธที่จะดำเนินการ หรือ ยอมรับธุรกรรมการชำระเงินทางออนไลน์ใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
  6. ผู้ลงโฆษณาตกลงจะส่งการชำระเงินทางออนไลน์ ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลอื่นใด ที่อาจร้องขอตามสมควรโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือผู้ให้บริการหักบัญชีและชำระเงินของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เพื่อการดำเนินขั้นตอนคำสั่งซื้อ การชำระเงินตามคำสั่งซื้อ และเพื่อการจัดทำใบเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดจะรับไว้และดำเนินการโดยตรงโดยผู้ให้บริการหักบัญชีและชำระเงินของผู้ลงโฆษณา และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆไว้ ข้อมูลทั้งหมดที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับและเข้าถึงโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่มีความรับผิดต่อ การสูญเสีย ความเสียหาย หรือ ภาระรับผิด ใดๆ ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยให้บริการหักบัญชีและชำระเงินของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
  7. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายหากเกิด ข้อพิพาท หรือ ประเด็นเกี่ยวกับการชำระเงินทางออนไลน์ หรือถ้าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะ (แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการจำกัดสิทธิต่อการแก้ไขอื่นใด) ถ้าหากบริษัทผู้ดำเนินขั้นตอนการชำระเงิน หรือ ธนาคารผู้ดำเนินการจ่ายเงินปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน หรือ กลับรายการการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ หรือถ้าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับคำสั่งซื้อ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจใช้ดุลยพินิจของตนที่จะ
   1. ปฏิเสธคำสั่งซื้อนั้น
   2. หยุด หรือ ยุติการให้บริการที่ระบุในคำสั่งซื้อนั้น และ/หรือ
   3. เรียกร้องสิทธิต่อผู้ลงโฆษณา สำหรับการชำระเงินเต็มราคาของคำสั่งซื้อตามภาวะความมีหนี้
  8. ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยมีสิทธิ (โดยไม่มีข้อผูกพันใดที่จะจัดส่งการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ลงโฆษณา หรือ ได้รับความยินยอมจากผู้ลงโฆษณา) ที่จะหักกลบ และหักลบจำนวนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงโฆษณาเป็นหนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอยู่ภายใต้สัญญาใด หรือทั้งปวง และภายใต้ข้อตกลงอื่นๆ โดยหักกลบ และหักลบออกจากจำนวนที่ค้างชำระต่อผู้ลงโฆษณา หรือยอดเครดิตใดที่ยังไม่ได้ใช้ในแพ็กเกจการให้บริการ
 6. แพ็กเกจการให้บริการ และเครดิต
  1. เครดิตทั้งหมดในแพ็กเกจการให้บริการจะต้องใช้ภายในระยะเวลาการมีอายุใช้งาน จะไม่มีการคืนเงิน หรือ ยกยอดเครดิตใดที่ยังไม่ได้ใช้ไปในอนาคต ทั้งนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้มีการขยายระยะเวลาการมีอายุใช้งาน
  2. ถ้าผู้ลงโฆษณาซื้อแพ็กเกจการให้บริการมากกว่าหนึ่งแพ็กเกจ การใช้เครดิตจะพิจารณาตามเกณฑ์ของแพ็กเกจแรกที่หมดอายุ โดยไม่ขยายระยะเวลาในการใช้งานยอดเครดิตที่เหลือ
  3. เครดิตทั้งหมดในแพ็กเกจการให้บริการจะต้องใช้โดยผู้ลงโฆษณาเท่านั้น และ เพื่อบริษัทของผู้ลงโฆษณาเอง ผู้ลงโฆษณาจะไม่ใช้เครดิตใดที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทอื่นใด รวมถึงบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้ลงโฆษณา ห้ามแบ่งปัน ขายต่อ หรือ โอนเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ในแพ็กเกจการให้บริการโดยเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการยุติบริการ และแพ็กเกจการให้บริการโดยทันที โดยไม่มีภาระรับผิด หรือ ไม่มีการคืนเงิน ในกรณีที่มีการละเมิดบทบัญญัติใน ข้อ 6 (c)นี้.
  4. เครดิตภายใต้แพ็กเกจการให้บริการแต่ละแพ็กเกจ สามารถใช้สำหรับบริการที่เสนอโดย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และไม่ใช่ในเว็บไซต์อื่นใดในโลก/ประเทศอื่น ยกเว้นกำหนดไว้เป็นอื่นโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
 7. โฆษณาตำแหน่งงาน
  1. ผู้ลงโฆษณาจะส่ง อัปโหลด หรือประกาศโฆษณาตำแหน่งงาน บนเว็บไซต์ของเรา สำหรับบริษัทของผู้ลงโฆษณาเองเท่านั้น และไม่ใช่สำหรับบุคคลอื่น หรือ องค์กรอื่น โฆษณาตำแหน่งแต่ละโฆษณาจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะ หนึ่งตำแหน่งงาน ในบริษัทของผู้ลงโฆษณา และ หนึ่งตราสัญลักษณ์บริษัท. ผู้ลงโฆษณาตกลงที่จะส่งตราสัญลักษณ์บริษัท ของตนให้แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และตกลงภายใต้เงื่อนไขนี้ว่าอนุญาตให้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอัปโหลดตราสัญลักษณ์บริษัท ของผู้ลงโฆษณาในนามของผู้ลงโฆษณา ไม่อนุญาตให้ลงโฆษณาเพื่อตำแหน่งงานหลายตำแหน่ง หรือ เพื่อหลายบริษัทในโฆษณาเดียวกันอย่างเด็ดขาด
  2. โฆษณาตำแหน่งงานจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา ในวันที่โพสต์ หรือนับจากวันที่โพสต์ จนถึงวันหมดอายุ ยกเว้นในกรณีที่โฆษณานั้นถูกเอาออก ระงับ หรือยุติ โดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยตามสิทธิของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขนี้ ผู้ลงโฆษณาเข้าใจและตกลงว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่มีอำนาจควบคุมเหนือเว็บไซต์ใดนอกจากเว็บไซต์ของเรา และไม่ว่าในกรณีใด จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับผิดชอบ หรือมีภาระรับผิดต่อโฆษณาตำแหน่งงานใดที่หมดอายุ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ใดนอกจากเว็บไซต์ของเรา หรือโฆษณาตำแหน่งงานใดที่หมดอายุ ที่ถูกดึงมาโดยโปรแกรมค้นหา(search engine)ใดๆ
  3. ผู้ลงโฆษณาให้คำมั่นว่าจะรับรองว่าโฆษณาตำแหน่งงานของตนชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฎิบัติ หรือนโยบาย ทั้งปวงที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายและกฎระเบียบการจ้างงาน และแนวปฎิบัติ หรือนโยบายใดที่บัญญัติโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง/องค์กรกำกับดูแลท้องถิ่น
  4. โดยไม่จำกัดความครอบคลุมของ ข้อ 7(c) ผู้ลงโฆษณาให้ความมั่นใจ รับรอง และรับประกันว่า
   1. ข้อมูลสารสนเทศทั้งปวงที่ระบุในโฆษณาตำแหน่งงาน ถูกต้อง ครบถ้วน จริงแท้ และไม่ทำให้เข้าใจผิดในลักษณะใดก็ตาม
   2. ปัจจัยในการคัดเลือกใดๆที่ระบุในโฆษณาตำแหน่งงาน ชัดเจน อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและตรงประเด็น และ เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ เท่านั้น และไม่เกี่ยวข้อง กับอายุ เชื้อชาติ ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส และศาสนา ยกเว้นในกรณีที่ข้อ 7 (e) มีผลบังคับ
   3. เนื้อหาของโฆษณาตำแหน่งงาน รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือ ตราสัญลักษณ์บริษัท หรือ กราฟฟิค หรือ สาระอื่นๆที่รวมอยู่ในโฆษณาตำแหน่งงานไม่ฝ่าฝืน หรือ ละเมิด กฎหมายและกฎระเบียบใดๆที่ใช้บังคับ การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ การคุ้มครองกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และ
   4. ลิงก์ใดที่รวมอยู่ในโฆษณาตำแหน่งงานจะเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ของบริษัทตน และจะไม่รวมลิงก์ที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามในโฆษณาตำแหน่งงานของตน
  5. ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาจำต้องรวมคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงใดในโฆษณาตำแหน่งงาน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการเลือกปฎิบัติ ผู้ลงโฆษณาจะรับรองว่าคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ระบุนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตามสมควรแห่งเหตุผลสำหรับตำแหน่งงานที่ลงโฆษณาในโฆษณาตำแหน่งงาน และเหตุผลสำหรับการกำหนดนั้นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในโฆษณาตำแหน่งงานนั้น
  6. โดยการ ส่ง อัปโหลด หรือประกาศโฆษณาตำแหน่งงาน บนเว็บไซต์ของเรา ผู้ลงโฆษณารับรองและตกลงว่า
   1. ตนได้รับอำนาจโดยชอบที่จะส่ง อัปโหลด หรือประกาศโฆษณาตำแหน่งงาน บนเว็บไซต์ของเรา และ ตนได้รับ หรือจะดำรงไว้ซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต และ ความยินยอมที่จำเป็น ที่กำหนดไว้สำหรับการส่ง อัปโหลด หรือประกาศโฆษณาตำแหน่งงานนั้นบนเว็บไซต์ของเรา
   2. ข้อมูลสารสนเทศ สาระ และเอกสารแนบทั้งปวง ที่ส่งให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือ มิฉะนั้น ที่เสนอให้แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยยืดถือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้
   3. ข้อมูลสารสนเทศ สาระ และเอกสารแนบทั้งปวง ที่ส่งให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือ มิฉะนั้น ที่เสนอให้แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ปราศจากไวรัสใดๆ
   4. ผู้ลงโฆษณาจะไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา หรือบริการ ในลักษณะ หรือเพื่อจุดประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือ ที่ไม่พึงปรารถนา
   5. ผู้ลงโฆษณาจะปฏิบัติตาม และจะยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดทั้งปวงที่ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้ รวมทั้ง ข้อ 7(a) ข้อ 7(c) และ ข้อ 7(d)
   6. ผู้ลงโฆษณา ได้รับอำนาจให้ใช้ตราสัญลักษณ์บริษัท และ ตราสัญลักษณ์บริษัท นั้นไม่ได้ฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ การคุ้มครองกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
  7. g) ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาละเมิด ข้อ 7(a) ข้อ 7(c) ข้อ7(d) ข้อ 7(e) หรือ ข้อ 7(f) จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะมีสิทธิลบโฆษณาตำแหน่งงานออกจากเว็บไซต์ของเราหรือแก้ไขโฆษณานั้นตามดุลยพินิจของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะส่งการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ได้รับความยินยอมจากผู้ลงโฆษณา และ/หรือ อาจกำหนดให้ผู้ลงโฆษณาแก้ไขส่วนใดของโฆษณานั้น ตามดุลยพินิจของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เพื่อยืดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการตีพิมพ์โฆษณานั้นซ้ำบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่มีความรับผิดสำหรับการลบออก หรือดำรงไว้ของโฆษณาตำแหน่งงานดังกล่าว และจะไม่มีข้อผูกพันที่จะยืดระยะเวลาการตีพิมพ์โฆษณาตำแหน่งงานดังกล่าวนั้นบนเว็บไซต์ของเรา
  8. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธ์ที่จะ ระงับ ปฏิเสธ ลบออก หรือยกเลิกโฆษณาตำแหน่งงานใด ตามดุลยพินิจของตน โดยไม่มีความรับผิด หรือไม่มีการคืนเงิน รวมทั้งในกรณีที่
   1. ผู้ลงโฆษณาใช้ชื่อบริษัท และตราสัญลักษณ์บริษัท ในโฆษณาตำแหน่งงาน ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเชื่อว่าไม่ได้เป็นของผู้ลงโฆษณา
   2. ผู้ลงโฆษณาใส่ ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ (URL) หรือ ไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) บนโฆษณาตำแหน่งงาน ที่นำไป หรือ มิฉะนั้น เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
   3. ผู้ลงโฆษณาใส่ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ (URL) หรือ ไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) บนโฆษณาตำแหน่งงาน ที่แท็กไปสู่ที่อยู่เว็บไซต์ของพอร์ทัลอื่น นอกจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
   4. โฆษณาตำแหน่งงานเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่พึงปรารถนา หรือ ทำให้เข้าใจผิด หรือ
   5. โฆษณาตำแหน่งงานละเมิดเงื่อนไขข้อกำหนดใดของ ข้อ 7(c) และ ข้อ7(d)
 8. Talent Search
  1. a) ผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราอาจได้สิทธิเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ Talent Search เว็บไซต์ Talent Search เปิดโอกาสให้ผู้ลงโฆษณาค้นหา กลั่นกรอง และติดต่อกับผู้สมัครผ่านจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของผู้สมัครที่เกี่ยวกับโฆษณาที่ลงบนเว็บไซต์ของเรา การเข้าสู่และใช้ Talent Search ของท่าน และ ข้อมูลสารสนเทศที่ระบุในจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Talent Search ที่สามารถดูได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Talent Search
 9. การชดเชยค่าเสียหาย
  1. a) ผู้ลงโฆษณาจะชดเชยและชดใช้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ทนาย ผู้อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้า ผู้สืบทอด และ ผู้รับสิทธิ์ ต่อ ข้อเรียกร้องสิทธิ คดีความ การทวงถาม ความเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี โดยการชดเชยอย่างเต็มที่) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการหรือ การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ของผู้ลงโฆษณา หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา หรือ การละเมิดเงื่อนไขนี้
 10. ไม่รับประกัน
  1. เว็บไซต์ของเราและบริการนำเสนอตามเกณฑ์ความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งตามสภาพที่ปรากฎ (“as is” basis) โดย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยยึดหน่วงสิทธิอันเด็ดขาดที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ สร้างความแตกต่างให้กับ แบบเว็บไซต์ของเรา การจัดกลุ่มของเว็บไซต์ของเรา เป็นครั้งคราว โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่รับรองความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกับบริการและเว็บไซต์ของเรา ทั้งโดยชัดเจน หรือ โดยนัย รวมทั้ง การรับรองโดยนัยของความเหมาะสมในการซื้อขายเชิงพาณิชย์ สภาพพร้อมใช้งานตามคุณลักษณะ ความสอดคล้องกับข้อมูลรายละเอียด ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ หรือ ไม่รับรองว่าบริการและเว็บไซต์ของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันกาลทันเวลา หรือ ปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัส และ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวทั้งปวงภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต
  2. โดยไม่จำกัดความครอบคลุมของ ข้อ 9 (a) จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับรอง หรือ รับประกัน
   1. ความจริงแท้ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือ ครบถ้วน ของเรซูเม่ รายชื่อ โฆษณา หรือข้อมูลสารสนเทศอื่น หรือเนื้อหาที่ส่งให้โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์ของเรา (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน“) และ เนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวควรใช้ ยอมรับ และเชื่อถือ ด้วยความระมัดระวัง และอย่างมีดุลยพินิจ และ โดยความเสี่ยงตกเป็นของผู้ลงโฆษณา หรือ
   2. โฆษณาตำแหน่งงานใดๆจะได้รับการพิจารณาโดยจำนวนบุคคลที่บอกได้แน่นอน หรือโดยผู้ใช้งานที่เฉพาะเจาะจงใดๆ หรือจะส่งผลให้การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานประสบผลสำเร็จ
 11. การยกเว้น และการจำกัดความรับผิด
  1. ผู้ลงโฆษณารับทราบและตกลงว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเสนอเพียงแค่ออนไลน์แพลทฟอร์มให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่จะประกาศโฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ของเรา และ ให้แก่ผู้ใช้งานที่จะตีพิมพ์เรซูเม่ และข้อมูลสารสนเทศของตนเท่านั้น จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่ได้รับรองหรือแนะนำ และไม่มีอำนาจควบคุมเหนือผู้หางาน ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้งานอื่นของเว็บไซต์และของบริการของเรา หรือบุคคลที่สาม (รวมกันอ้างถึงว่า “บุคคลที่สาม“) รวมทั้งไม่มีอำนาจควบคุมเหนือการบิดเบือนความจริง การหลอกลวง การละเมิดสัญญา การล่วงละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ การละเว้นของบุคคลที่สามใดๆ และ ผู้ลงโฆษณาตกลงและให้คำมั่นที่จะใช้วิจารณญาณของตนเอง และดุลยพินิจในการดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเราและบริการของเรา
  2. ไม่ว่าในกรณีใด จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่มีภาระรับผิดต่อผู้ลงโฆษณาหรือบุคคลที่สาม สำหรับ
   1. การกระทำ หรือการละเว้นใดๆของบุคคลที่สาม รวมทั้งการทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต การผลิตซ้ำ การดัดแปลง การตีพิมพ์ การจำหน่าย หรือ การใช้อื่นใด ของโฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ใด ยกเว้นเว็บบนไซต์ของเรา
   2. การตัดสินใจใดที่กระทำโดยผู้ลงโฆษณา บุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามอื่น ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ของเราและบริการของเรา
   3. ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ เนื้อหา หรือ ลิงก์ ที่อาจเข้าถึงได้ หรือมิฉะนั้น ทำให้ปรากฎบนเว็บไซต์ของบุคคลอื่น หรือ ผ่านการให้บริการของผู้อื่น
   4. การขาดหายของสัญญาณของเว็บเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ เครือข่ายงานบริเวณกว้างและเครือข่ายท้องถิ่น (wide area and local area networks) และ ระบบเชื่อมโยงโทรคมนาคม ทั้งตามตารางเวลา หรือที่ไม่ได้คาดไว้ รวมทั้งการหยุดขั่วคราวของเว็บไซต์ของเรา หรือ การบริการใดๆเพื่อการซ่อมบำรุง
   5. การชะลอตัวของเวลาตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ การดำเนินงานของเซิร์ฟเวอร์ หรือ การสูญเสียของแบนด์วิดธ์
   6. การล่วงละเมิดระบบความปลอดภัย และการสูญหายของข้อมูล
   7. ไวรัสใดๆ
   8. ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ทางตรง ทางอ้อม กรณีพิเศษ ที่เป็นผลกระทบ เป็นแบบอย่าง หรือ เชิงลงโทษ สำหรับการละเมิดเงื่อนไขนี้ หรือการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจหรือค่าความนิยม การสูญเสียการใช้งาน หรือการเรียกร้องสิทธิโดยบุคคลที่สาม ถึงแม้ว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้น หรือ
   9. การกระทำ ความเลินเล่อ การละเว้น หรือ การจงใจผิดสัญญาของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม หรือผู้รับช่วงสัญญาของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่ว่าบุคคลที่สามนั้นจะได้รับอำนาจจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือไม่
  3. ความรับผิดโดยรวมของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยต่อผู้ลงโฆษณาสำหรับข้อเรียกร้องสิทธิใดๆ และทั้งปวง ไม่ว่าโดยผู้ลงโฆษณา หรือโดยบุคคลอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร ที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือ เกิดขึ้นจากการให้บริการ หรือเป็นผลจากการละเมิดสัญญา และ/หรือ เงื่อนไขนี้โดยของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่ว่าในกรณีใด จะไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมที่ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับไว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่เป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องสิทธินั้น
 12. การระงับและยุติการบริการ
  1. ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยมีสิทธิตามดุลยพินิจอันเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่บอกกล่าวที่จะ จำกัด ระงับ หรือยุติ การใช้งานของผู้ลงโฆษณา หรือการเข้าสู่บริการทั้งหมด หรือบางส่วนของบริการ และ/หรือ จะยุติ ยกเลิกการใช้งาน หรือ ระงับ บัญชีของผู้ลงโฆษณาโดยไม่ระบุเหตุผล
  2. ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่มีภาระรับผิด หรือรับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบที่เกิดกับผู้ลงโฆษณาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ การจำกัด ระงับ และ/หรือ ยุติ บริการหรือบัญชีของผู้ลงโฆษณา
 13. เหตุสุดวิสัย
  1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่มีภาระรับผิด หรือไม่ถือว่าละเมิด สัญญาและ/หรือ เงื่อนไขนี้ โดยสาเหตุของการไม่สามารถดำเนินการตามข้อผูกพันใดๆภายใต้สัญญา และ/หรือ เงื่อนไขนี้ ในระหว่างช่วงเวลาที่การดำเนินการนั้นถูกทำให้ล่าช้าไปโดยเหตุสุดวิสัย
  2. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะบอกกล่าวผู้ลงโฆษณาถึงความล่าช้าหรือการไม่สามารถใดๆที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และจะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะให้บริการทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ ผู้ลงโฆษณาจะไม่ยุติสัญญาด้วยเหตุผลของความล่าช้าหรือการไม่สามารถดังกล่าว
 14. การแก้ไข
  1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม และโดยการโพสต์สำเนาของเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงลงบนเว็บไซต์ของเรา เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา
  2. การพยายามใดๆที่จะปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือแก้ไขเงื่อนไขนี้โดยผู้ลงโฆษณาจะไม่มีผลและเป็นโมฆะ ยกเว้นได้ตกลงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
 15. สัญญาที่สมบูรณ์
  1. สัญญาและเงื่อนไขนี้ถือเป็นความเข้าใจที่สมบูรณ์ ระหว่างผู้ลงโฆษณาและจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเกี่ยวกับการขายและการให้บริการ และบัญญัติขึ้นเป็นถ้อยแถลงจำเพาะต่อประเด็นต่างๆที่ครอบคลุมภายใต้สัญญาและเงื่อนไขนี้ โดยทั้งนี้ การดำเนินการ (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด) การปรึกษาหารือ การแสดงออก จดหมาย และ การติดต่อ ระหว่างคู่สัญญาทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆที่ครอบคลุมภายใต้สัญญาและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าใดๆและทั้งหมด ที่มีมาก่อนหน้านี้ จะทดแทนโดยสัญญาและเงื่อนไขนี้
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของคำสั่งซื้อของผู้ลงโฆษณาที่ไม่เป็นไปตาม หรือเพิ่มเติมขึ้น จากเงื่อนไขนี้จะไม่มีผลบังคับ หรือผลผูกพันต่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ยกเว้นจะได้ตกลงไว้เป็นอื่นโดยข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้ลงโฆษณาและจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และการไม่คัดค้านใดๆโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของเงื่อนไขนี้
 16. การโอนสิทธิ
  1. ผู้ลงโฆษณาจะไม่โอนสิทธิ หรือไม่โอน สัญญา หรือสิทธิใดๆของตน และ/หรือ ข้อผูกพันภายใต้เงื่อนไขนี้ ไม่ว่าโดยทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย การโอนสิทธิใดๆดังกล่าวที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าไม่มีผลและเป็นโมฆะ
  2. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจโอนสิทธิหรือโอนสัญญา หรือสิทธิใดๆของตน และ/หรือ ข้อผูกพันภายใต้เงื่อนไขนี้ ไม่ว่าโดยทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลที่สาม ทั้งนี้กำหนดว่าหาก จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยตกอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการการปรับโครงสร้าง ฟื้นฟูกิจการ ควบรวม ซื้อกิจการ หรือ การรวมบริษัทเข้าด้วยกันกับหุ้นส่วน/คู่กรณีอื่น
 17. การไม่สละสิทธิ
  1. การไม่กระทำการในส่วนของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และการล่าช้าในในส่วนของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยในการดำเนินสิทธิ หรือการแก้ไขใดๆภายใต้สัญญา จะไม่ถือเป็นการสละสิทธ์ในการกระทำการ ดำเนินสิทธิ หรือการแก้ไขเหล่านั้น อีกทั้งการดำเนินสิทธิ ครั้งหนึ่งหรือบางส่วนของสิทธิ หรือการแก้ไขใด จะไม่ตัดสิทธิการดำเนินสิทธิอื่นใด หรือการดำเนินสิทธิเพิ่มเติมของสิทธิดังกล่าว หรือ การดำเนินสิทธิอื่นใด หรือการแก้ไขใดๆโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
 18. ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  1. หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขนี้ ได้พิจารณาแล้วโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับ โดยทั้งหมดหรือบางส่วน บทบัญญัติดังกล่าวนั้นจะถือว่าได้แก้ไขแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้มีความสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ หรือหากว่าไม่สามารถแก้ไขได้ตามนั้น โดยไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อจุดประสงค์ของคู่สัญญาทั้งหลาย บทบัญญัติส่วนนั้นก็จะถูกขีดออก และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติอื่นของเงื่อนไขนี้ รวมทั้งส่วนที่เหลือของบทบัญญัติที่เป็นปัญหา จะไม่ได้รับผลกระทบโดยความไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับดังกล่าวนั้น
 19. สิทธิของบุคคลที่สาม
  1. บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญา ไม่มีสิทธิที่จะบังคับใช้เงื่อนไขข้อกำหนดใดของสัญญา ไม่ว่าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวนั้น ได้มีการระบุชื่อ ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม หรือ โดยการตอบข้อมูลรายละเอียดบางอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับโอนสิทธิของสัญญา หรือผู้รับโอนสัญญารายใดที่ได้รับอนุญาต
 20. กฎหมายที่ใช้บังคับ ขอบเขตอำนาจศาล และการบังคับใช้
  1. เงื่อนไขนี้จะตีความวินิจฉัยและบังคับใช้ ตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อหลักการเรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย
  2. ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยแต่ฝ่ายเดียว ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือ ข้อเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนี้ รวมถึง ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การละเมิด หรือ การสิ้นสุดของเงื่อนไขนี้ อาจระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตาม ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยและศาลอนุญาโตตุลาการ ตามที่มีผลบังคับในปัจจุบัน
  3. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกัน หรือความไม่ตรงกันในประการใดระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย จะถือตามและบังคับใช้ตามฉบับภาษาอังกฤษ
Scroll to Top