Untitled Document

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด (“จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย” หรือ “เรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และจะดูแลให้เจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เคร่งครัดที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านในฐานะของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนก็ตาม (เรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้มอบให้แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ใช้ และดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อที่ท่านจะเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) ซึ่งผู้ใช้ได้มอบให้ในเว็บไซต์ รวมทั้งสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับทั้งผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน

โดยการลงทะเบียนหรือใช้บริการ/เว็บไซต์ หรือคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ผู้ใช้รับรองและยืนยันว่าผู้ใช้ได้รับทราบเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และผู้ใช้ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

 1. คำจำกัดความ
  ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เว้นแต่เมื่อบริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น

  “ผู้ลงโฆษณา” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในฐานะของผู้ประกอบการ เพื่อลงโฆษณาตำแหน่งงานหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์

  “กลุ่มบริษัทจ๊อบส์ดีบี” หมายถึง Jobs DB Hong Kong Limited และบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

  “จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย” หมายถึง บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

  “ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้ที่กำลังมองหางาน

  “ผู้เยาว์” หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีซึ่งได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะไม่ถือเป็นผู้เยาว์

  “ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน” หมายถึง ผู้ใช้ที่ใช้งานเว็บไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แต่ไม่ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์

  “นิติบุคคลในต่างประเทศ” หมายถึง บริษัทในเครือและบริษัทร่วมของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย

  “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

  “ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  “โปรไฟล์” หมายถึง โปรไฟล์ที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น ชื่อ เพศ อายุ เป็นต้น และอัปโหลดเอกสารไว้บนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์

  “ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน” หมายถึง ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อรับบริการที่จ๊อบส์ดีบีเสนอให้

  “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เช่น บุคคลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจและบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

  “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ เว็บไซต์พอร์ทัลหางาน หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์มือถือใด ๆ ที่จ๊อบส์ดีบีและบริษัทในเครือ/บริษัทสาขาของจ๊อบส์ดีบี หรือผู้ให้บริการของจ๊อบส์ดีบีเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินงาน

  “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซึ่งเข้าถึงได้ที่ https://th.jobsdb.com/th-th/pages/terms/terms-conditions/

 2. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เป็นได้ทั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับอำนาจในการตัดสินใจในกิจกรรมการประมวลผลแต่ละกิจกรรม
 3. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ประมวลผลได้แก่

   ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
   ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน ชื่อ นามสกุล ชื่อย่อ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ประเทศที่อยู่อาศัย สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ภาพถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอาจแสดงไว้ในเรซูเม่หรือประวัติส่วนตัวโดยสังเขปของตนซึ่งอัปโหลดไว้บนเว็บไซต์หรือกรอกไว้ในโปรไฟล์ของตนบนเว็บไซต์
   ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่บ้าน ที่อยู่สำหรับติดต่อ
   ข้อมูลประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา ทักษะทางด้านภาษา ทักษะอื่น ๆ คุณวุฒิทางวิชาชีพ เงินเดือนและค่าตอบแทน ประเภทของงานและสถานที่ทำงานที่ต้องการ
   ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาบนเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรส ประเภทและรูปแบบของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บเพจที่นำมาสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ การบันทึกวันและเวลา (date and timestamp) และเส้นทางการใช้งานเว็บไซต์ (clickstream data) ที่เก็บรักษาไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูล
   ข้อมูลของบุคคลภายนอก (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่สำหรับติดต่อ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

  2. ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวกับท่านเท่านั้น

  3. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอาจแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก เช่น บุคคลอ้างอิง อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดติดต่อ ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนต้องรับรองและยืนยันว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวได้รับการบอกกล่าวโดยชอบเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของตนบนเว็บไซต์ มิเช่นนั้น ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนต้องรับรองและรับประกันว่ามีหลักการอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายที่อนุญาตให้มีการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

  4. ผู้เยาว์ หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านต้องรับรองและรับประกันว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านได้รับการบอกกล่าวโดยชอบเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านตกลงตามข้อกำหนดที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ท่านต้องรับรองและรับประกันว่าท่านมีหน้าที่ในการขอความยินยอมที่มีผลสมบูรณ์จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน (“ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง”) หากกฎหมายกำหนด เพื่อให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่แสดงหลักฐานที่พิสูจน์ว่าได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วแก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือปิดบัญชีของท่านหากท่านไม่แสดงหลักฐานที่พิสูจน์ว่าได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะมีการบอกกล่าวหรือไม่ก็ตาม และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำดังกล่าว

  5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่มีเจตนาหรือความจำเป็นใด ๆ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและ/หรือกรุ๊ปเลือดของท่านซึ่งอาจปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ดังนั้น กรุณาอย่าอัปโหลดเอกสารใด ๆ รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานไว้บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (ถ้ามี) ออกจากเรซูเม่และเอกสารอื่นใดของท่านก่อนที่จะอัปโหลดเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์

  6. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ
   • (ก) ในระหว่างที่ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้อาจเปิดเผยหรือได้รับคำขอให้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์และใช้บริการต่าง ๆ ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เสนอให้บนเว็บไซต์
   • (ข) ในบางครั้ง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน แบบสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ นอกจากนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ ซึ่งท่านอาจได้มอบให้แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เป็นคราว ๆ ไป
 4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พยายามเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและเพียงพอ แต่ไม่เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างล่างในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ วัตถุประสงค์ของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ระบุต่อไปนี้
   • (ก) วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข

    วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย
    เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

    ฐานตามกฎหมาย
    • การเข้าทำสัญญา
    เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ความช่วยเหลือในการค้นหาตำแหน่งงาน เพื่อให้ผู้ใช้หาตำแหน่งงานได้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
    ฐานตามกฎหมาย
    • หน้าที่ตามสัญญา
    เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
    ฐานตามกฎหมาย
    • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
    เพื่อให้บริการที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เสนอให้บนเว็บไซต์แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน รวมทั้งส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครไปยังรายละเอียดติดต่อที่ท่านกำหนด ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลติดต่อ
    ฐานตามกฎหมาย
    • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
    เพื่อติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับประกาศด้าน การบริหารจัดการและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อตอบกลับข้อสงสัยหรือคำขอของผู้ใช้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลติดต่อ
    ฐานตามกฎหมาย
    • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
    เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ในระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
    ฐานตามกฎหมาย
    • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

   • (ข) วัตถุประสงค์ทางการตลาด

    วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย
    เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดและ/หรือกิจกรรมพิเศษและการส่งเสริมการขายซึ่ง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทคู่ค้าของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเป็นผู้จัด ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลติดต่อ

    ฐานตามกฎหมาย
    • การให้ความยินยอม
    ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ความสนใจและสิ่งที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์เพื่อปรับแต่งโฆษณาให้ตรงความสนใจของท่าน จัดการโฆษณา และดำเนินการให้แน่ใจว่าโฆษณาเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวิเคราะห์ตลาดและสำรวจความคิดเห็น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลติดต่อ
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
    ฐานตามกฎหมาย
    • การให้ความยินยอม
    เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ซึ่งได้โพสต์คำรับรอง ข้อความ มุมมองหรือความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่น ๆ ไว้บนเว็บไซต์ รวมทั้งตัวตนของผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
    ฐานตามกฎหมาย
    • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
    เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือสื่อต่าง ๆ ให้แก่ท่าน หรือเพื่อใช้ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนและ/หรือข้อมูลประวัติของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลประวัติ
    ฐานตามกฎหมาย
    • การให้ความยินยอม
    เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ให้แก่ท่าน อันได้แก่
    • i. บริการจัดหางานในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขและประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
    • ii. เสนอคอร์สการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโปรแกรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้ซึ่งกำลังหางานและโอกาสด้านการทำงาน รวมถึงคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
    • iii. เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และบริษัทในเครือของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เป็นผู้จัดให้แก่ผู้ใช้ และ/หรือ
    • iv. เสนอข้อเสนอพิเศษ รวมถึงคูปอง ส่วนลด ข้อเสนอการซื้อเป็นกลุ่ม และแคมเปญส่งเสริมการขาย
    ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลติดต่อ
    ฐานตามกฎหมาย
    • การให้ความยินยอม
    ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทในเครือและผู้ลงโฆษณาของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอให้แก่ท่าน (ชื่อของบริษัทในเครือและผู้ลงโฆษณาดังกล่าวสามารถดูได้ที่แบบคำขอรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลติดต่อ
    ฐานตามกฎหมาย
    • การให้ความยินยอม

   • (ค) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

    วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย
    เพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเฝ้าระวังธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และจำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษซึ่งจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือกลุ่มบริษัท/บริษัทในเครือเป็นผู้จัด เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบรูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อบริหารและจัดการเว็บไซต์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

    ฐานตามกฎหมาย
    • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
    เพื่อจัดการและติดตามความคืบหน้าของการสอบถามข้อสงสัย คำขอ และข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลติดต่อ
    ฐานตามกฎหมาย
    • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
    เพื่อทำแบบสำรวจทางการตลาดและพัฒนางานทางด้านการตลาดของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
    ฐานตามกฎหมาย
    • การให้ความยินยอม
    จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจโพสต์คำรับรองของผู้ใช้ไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อของผู้ใช้ เป็นต้น จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการที่จะโพสต์ชื่อของผู้ใช้พร้อมกับคำรับรองก่อนที่จะโพสต์คำรับรองดังกล่าว ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    ฐานตามกฎหมาย
    • การให้ความยินยอม
    เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ที่โพสต์สิ่งใดก็ตามลงบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ คำแถลง มุมมอง ข้อคิดเห็น ความคิดเห็น คำรับรอง หรือข้อมูลอื่น ๆ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลประวัติ
    ฐานตามกฎหมาย
    • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
    เพื่อคุ้มครองสิทธิของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย สินทรัพย์ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ สิทธิ และบุคลากรของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลติดต่อ
    • ข้อมูลประวัติ
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
    • ข้อมูลของบุคคลภายนอก
    ฐานตามกฎหมาย
    • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
    เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
    ฐานตามกฎหมาย
    • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

   • (ง) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

    วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย
    เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดและ/หรือกิจกรรมพิเศษและการส่งเสริมการขายซึ่ง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทคู่ค้าของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเป็นผู้จัด ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
    • ข้อมูลติดต่อ
    • ข้อมูลประวัติ
    • ข้อมูลของบุคคลภายนอก
    • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

    ฐานตามกฎหมาย
    • หน้าที่ตามกฎมาย


  2. ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เช่น ท่านอาจใช้เว็บไซต์ของเราไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เป็นต้น

  3. ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีผลใช้บังคับ

  4. หากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

 5. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”

  2. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/นิติบุคคลต่อไปนี้เป็นคราว ๆ ไป โดยบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ได้
   • (ก) ผู้ลงโฆษณาและ/หรือผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากร ซึ่งได้ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังกล่าวการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำกับผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณสมบัติของท่านและเสนอตำแหน่งงานให้แก่ท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

   • (ข) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าทางด้านกลยุทธ์ ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการซึ่งให้บริการจัดกิจกรรมหรืองานกิจกรรม ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้

   • (ค) หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

   • (ง) องค์กรไม่แสวงผลกำไรหรือองค์กรการกุศล ในกรณีที่ท่านประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือองค์กรการกุศลดังกล่าว

   • (จ) จ๊อบส์ดีบีและนิติบุคคลในต่างประเทศ และ/หรือ

   • (ฉ) ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้สืบสิทธิของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อกิจการ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือปรับโครงสร้างองค์กร

  3. โดยทั่วไปแล้ว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยได้ภายใต้พฤติการณ์ต่อไปนี้
   • (ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังนิติบุคคลในต่างประเทศใด ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตโดยชอบจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือในการให้บริการบนเว็บไซต์ภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการคลาวด์

   • (ข) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย โดยตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับอนุญาตโดยชอบจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

   • (ค) ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” รวมถึง “ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเฟ้นหาบุคคลผู้มีความสามารถ” (กรุณาดูหัวข้อโปรไฟล์ข้างล่างนี้)

   • (ง) ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จำเป็นต้องปกป้องและคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของตน

   • (จ) ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล หรือหมายเรียกที่ส่งไปยังเว็บไซต์

   • (ฉ) ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เห็นว่าจำเป็นเพื่อส่งมอบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอให้ และ/หรือ

   • (ช) จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากนิติบุคคลในต่างประเทศเป็นคราว ๆ ไป ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของนิติบุคคลในต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ประเทศปลายทางอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อย่างไรก็ตาม โปรดมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะร้องขอให้ผู้รับข้อมูลใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกำหนด

  4. จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์
   จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เปิดให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทุกคนเลือกที่จะสร้างจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ส่วนตัวขึ้นมาได้ (“จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์”) ตามรายละเอียดในข้อกำหนดและเงื่อนไข จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์อาจมีเรซูเม่ ประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา รายละเอียดการติดต่อ เงินเดือนที่ต้องการ และประเภทของงานและสถานที่ทำงานที่ต้องการ ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับอนุมัติจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย สามารถสืบค้นฐานข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์เพื่อค้นหาและติดต่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนที่ต้องการได้ จ๊อบส์ดีบีให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถเลือกตัวเลือกด้านความเป็นส่วนตัวได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับการเข้าถึงที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาสามารถเข้าถึงจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านได้ และผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเลือกได้ว่าต้องการให้แบ่งปันจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของตน (ถ้ามี) กับผู้ลงโฆษณามากน้อยเท่าใด โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้

   • (ก) อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (มาตรฐาน)
    • หากท่านตั้งค่าจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบมาตรฐาน ผู้ลงโฆษณาที่สืบค้นฐานข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์จะมองเห็นโปรไฟล์ของท่านได้ ยกเว้นเรซูเม่และรายละเอียดติดต่อของท่าน
    • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรซูเม่ที่แนบมาพร้อมกับโปรไฟล์ของท่าน เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย และประวัติการศึกษา รวมถึงชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย สาขาวิชา และระยะเวลาที่ศึกษา อาจถูกตรวจดูโดยจ๊อบส์ดีบีและนำไปนำเสนอต่อผู้ลงโฆษณาในฐานข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์
    • นอกจากนี้ หากผู้ลงโฆษณาประสงค์จะซื้อสิทธิเข้าถึงจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่าน โปรไฟล์ จ๊อบส์ดีบีทั้งหมดของท่าน รวมถึงเรซูเม่และรายละเอียดการติดต่อของท่าน จะถูกส่งผ่านทางอีเมลไปยังผู้ลงโฆษณาดังกล่าวทันที นอกจากนี้ ผู้ลงโฆษณาอาจเลือกที่จะส่งสำเนาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครที่ผู้ลงโฆษณาดังกล่าวกำลังมองหาผู้สมัครอยู่ไปให้ท่านด้วย (โดยใช้ฟังก์ชัน “คำเชิญให้สมัครงาน”)

   • (ข) จำกัดการเข้าถึงข้อมูล (จำกัดการเข้าถึง)
    • หากท่านตั้งค่าจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบจำกัดการเข้าถึง ผู้ลงโฆษณาที่สืบค้นฐานข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์จะมองเห็นโปรไฟล์ของท่านได้ ยกเว้นเรซูเม่และรายละเอียดติดต่อของท่าน
    • ผู้ลงโฆษณาอาจเลือกที่จะส่งสำเนาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครที่ผู้ลงโฆษณาดังกล่าวกำลังมองหาผู้สมัครอยู่ไปให้ท่านด้วย (โดยใช้ฟังก์ชัน “คำเชิญให้สมัครงาน”) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน ผู้ลงโฆษณาจะซื้อสิทธิเข้าถึงจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านไม่ได้

   • (ค) ไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (ซ่อน)
    • หากท่านตั้งค่าจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบซ่อน โปรไฟล์ของท่านจะถูกซ่อนไว้ทั้งหมด (ซึ่งจะทำให้ผู้ลงโฆษณาดูจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านไม่ได้) จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านจะจัดเก็บไว้ในส่วน “โปรไฟล์” ของเว็บไซต์ และท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ
    • ผู้ลงโฆษณาจะซื้อสิทธิการเข้าถึงโปรไฟล์ของท่านหรือส่งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครไปให้ท่านไม่ได้

   • ผู้ลงโฆษณาที่ใช้ฟังก์ชันคำเชิญให้สมัครงานจะได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลติดต่อของท่านเท่านั้นหากท่านตอบกลับคำเชิญให้สมัครงานที่ส่งถึงท่านโดยตรง

    เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจดจำไว้ว่า (i) ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาซื้อสิทธิเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน (ii) เมื่อท่านได้ตอบกลับคำเชิญให้สมัครงานที่ผู้ลงโฆษณาส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือ (iii) เมื่อท่านสมัครงานโดยส่งโปรไฟล์ของท่านไปยังผู้ลงโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะจัดเก็บโปรไฟล์ของท่านไว้ในศูนย์การสรรหาบุคลากรของผู้ลงโฆษณาในนามของผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากร”) เป็นระยะเวลาซึ่งจะสิ้นสุดหลังพ้น 2 ปีนับจากวันที่มีการซื้อสิทธิเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน หรือวันที่มีการโพสต์โฆษณาตำแหน่งงานที่ท่านได้ตอบกลับไป หรือวันที่ท่านได้ส่งโปรไฟล์ของท่านไปยังผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากร (แล้วแต่กรณี) (สูงสุด 24 เดือน) หลังจากนั้น จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะลบข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ผู้ลงโฆษณาอาจมี เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรจะเข้าถึงโปรไฟล์ของท่านได้ในวันที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามข้อ (i) (ii) หรือ (iii) เกิดขึ้น (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรมีสิทธิเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน ท่านได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบซ่อนในเวลาต่อมา ถึงแม้ว่าผู้ลงโฆษณารายอื่น ๆ จะไม่เห็นโปรไฟล์ของท่าน ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรจะยังคงสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของท่าน (รวมถึงชื่อของท่าน) ได้ แต่จะไม่เห็นที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และประวัติการทำงานของท่านอีกต่อไป เว้นแต่เมื่อท่านได้ใส่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเรซูเม่หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมกับโปรไฟล์

    โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น โปรดทราบว่าผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เองได้โดยที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากพ้นระยะเวลา 2 ปีดังกล่าว ดังนั้น หากท่านประสงค์ให้ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรลบโปรไฟล์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านมอบให้เมื่อมีการสร้างโปรไฟล์

    จ๊อบส์ดีบี (รวมถึงชื่อ เรซูเม่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษาของท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการแสดงตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่ท่าน หรือเพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์บางประการให้ตรงความต้องการของท่าน

    ในกรณีที่ท่านสร้างจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ไว้บนเว็บไซต์และเลือกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นแบบมาตรฐานหรือจำกัดการเข้าถึง ท่านยอมรับว่าโปรไฟล์ของท่านจะถูกดูและ/หรือเข้าถึงโดยผู้ลงโฆษณาซึ่งใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทใด ๆ ในกลุ่มบริษัทจ๊อบส์ดีบี ซึ่งอาจส่งผลให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทจ๊อบส์ดีบีดำเนินงานอยู่

    ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถแก้ไขจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์หรือเรซูเม่ของตนหรือเปลี่ยนตัวเลือกด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของตนได้ทุกเมื่อ โดยไปที่ส่วนของโปรไฟล์บนเว็บไซต์

    นอกจากนี้ ท่านยังอาจเลือกที่จะลบจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านได้ทั้งหมด แต่จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ที่ลบแล้วยังอาจถูกจัดเก็บไว้โดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ในระบบทดสอบหรือระบบสำรองข้อมูลต่อไปเป็นอีกระยะเวลาหนึ่ง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย สงวนสิทธิที่จะปิดหรือลบจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

    จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ขอให้ผู้ลงโฆษณาที่ลงโฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์และผู้ลงโฆษณาที่ซื้อสิทธิเข้าถึงจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ) โดยผู้ลงโฆษณาดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และเราไม่อาจรับผิดชอบต่อการกระทำการของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าวได้

  5. การสมัครงานออนไลน์กับจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
   • (ก) การยื่นใบสมัครออนไลน์ไปตามโฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเลือกใช้บริการได้ ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลส่วนที่บังคับ (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ให้ครบถ้วน เพื่อที่ผู้ลงโฆษณาจะระบุตัวตนและติดต่อผู้สมัครงานได้ เมื่อท่านสมัครงานตามโฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ ใบสมัคร รวมถึงเอกสารแนบและจดหมายสมัครงาน จะถูกส่งต่อโดยตรงไปยังผู้ลงโฆษณาและ/หรือผู้แทนที่ผู้ลงโฆษณากำหนด และ/หรือจัดเก็บไว้ในศูนย์การสรรหาบุคลากรในนามของผู้ลงโฆษณา

   • (ข) โดยการยื่นใบสมัครสำหรับตำแหน่งงานที่ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ท่านตกลงและร้องขอให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ไปยังผู้ลงโฆษณาและ/หรือผู้แทนที่ผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกำหนด ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ การสมัครงานออนไลน์ของท่าน และ/หรือสถานะการสมัครงานของท่านได้โดยตรงที่ผู้ลงโฆษณาหรือผู้แทนที่ผู้ลงโฆษณากำหนด โดยไม่ต้องผ่านจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

   • (ค) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เก็บรักษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครงานของท่านจะเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น การใช้ข้อมูลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ) โดยผู้ลงโฆษณาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการที่ผู้ลงโฆษณาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ส่งไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครงาน หรือที่ได้มอบให้ผู้ลงโฆษณาโดยเป็นส่วนหนึ่งของจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ (ตามที่ให้คำจำกัดความข้างล่างนี้) ท่านมีสิทธิติดต่อผู้ลงโฆษณาดังกล่าวได้โดยตรง

    ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเลือกจัดเก็บเรซูเม่ไว้ในบัญชีของท่านบนเว็บไซต์ได้สูงสุด 10 ฉบับ และใช้เรซูเม่ดังกล่าวในการสมัครงานได้

    เพื่อที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดให้แก่ผู้ลงโฆษณา (โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่าน) เรซูเม่ฉบับหลักที่แนบมากับ จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านจะได้รับการตรวจจาก จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และอาจมีการแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อผู้ลงโฆษณาในฐานข้อมูลผู้ลงโฆษณาของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หากท่านไม่ต้องการให้แสดงเนื้อหาจากเรซูเม่ของท่านต่อผู้ลงโฆษณา กรุณาอย่าแนบเรซูเม่ หรือ อย่าเลือกความเป็นส่วนตัวแบบ “มาตรฐาน” หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีการใช้เรซูเม่ของท่านอย่างไรบ้าง กรุณาอ่านเนื้อหาข้างบนนี้ในหัวข้อ “จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์”

    กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้อัปโหลดเอกสารใด ๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน

 6. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • (ก) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือร้องขอเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งร้องขอให้เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาอย่างไรโดยไม่ได้รับความยินยอม

  • (ข) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านหรือใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้ทั่วไปจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

  • (ค) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง

  • (ง) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้ระบุตัวตนไม่ได้

  • (จ) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • (ฉ) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ท่านอาจเลือกที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยลงชื่อเข้าใช้ในหัวข้อ “จ๊อบส์ดีบีของฉัน” บนเว็บไซต์

  • (ช) สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว

  • (ซ) สิทธิยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงข้อความดังกล่าว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ขอสนับสนุนให้ท่านติดต่อเราก่อนเพื่อหาข้อยุติให้กับประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 7. คุกกี้และไฟล์บันทึกข้อมูล
  1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
  2. ในปัจจุบัน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้บนเว็บไซต์

   ประเภทของคุกกี้ วัตถุประสงค์
   คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ โดยช่วยในการทำงานของฟีเจอร์พื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น ให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างปลอดภัย หรือเข้าถึงพื้นที่ของเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่าเกี่ยวกับความยินยอม เป็นต้น ถึงแม้ว่าท่านจะเลือกได้ว่าจะกำหนดค่าคุกกี้ประเภทนี้อย่างไรโดยการปรับแต่งเบราว์เซอร์ของท่านตามที่ระบุในข้อ 7.3 ข้างล่างนี้ เว็บไซต์อาจทำงานไม่ได้ หรือท่านอาจใช้บริการของเราไม่ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน

   คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
   คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้และเข้าชมเว็บไซต์ในลักษณะใด เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม โฆษณาตำแหน่งงานและลิงก์ใดบ้างที่ท่านคลิกดู จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้ของเว็บไซต์ อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวก่อนออกจากเว็บไซต์ (bounce rate) แหล่งที่มาของผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเราปรับปรุงการทำงานและฟังก์ชันของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้จะเป็นข้อมูลรวมซึ่งใช้ในการระบุตัวตนท่านไม่ได้

   คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
   คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรารับทราบตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ เช่น ภาษาที่ต้องการ ภูมิภาค ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ซึ่งช่วยให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ในภายหลัง
   คุกกี้เพื่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คุกกี้ประเภทนี้ติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ โดยช่วยให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย แสดงและนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของท่านให้แก่ท่าน
   คุกกี้เพื่อติดตามข้อความป๊อปอัป คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบได้ว่าท่านได้อ่านแบนเนอร์เกี่ยวกับคุกกี้ของเราแล้วหรือยัง และเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าแบนเนอร์ดังกล่าวจะไม่แสดงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ท่านได้กดปิดแบนเนอร์ดังกล่าวไปแล้ว

  3. นอกเหนือจากข้อ 7.2 ในขณะที่เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้เลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตนเองเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรทราบว่าการปิดการทำงานหรือปฏิเสธคุกกี้บนเบราว์เซอร์อาจทำให้ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หรือการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัด
  4. โดยทั่วไปแล้ว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดระดับความนิยมของส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย วัดรูปแบบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ และบริหารจัดการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูล ต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ตามหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”
  5. นอกจากนี้ บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกของเราอาจใส่คุกกี้ไว้ในหน้าเว็บเพจบางหน้าที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ คุกกี้นี้ออกแบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของแต่ละบุคคล เพื่อที่จะวิเคราะห์ความสนใจและการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยในการนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้มากขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของแต่ละบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้อาจถูกแบ่งปันกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการตลาด
 8. ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ
  1. เว็บไซต์อาจแสดงลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ซึ่งจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและใช้บริการที่เสนอให้บนเว็บไซต์ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ใช้ตัดสินใจคลิกโฆษณาหรือลิงก์ใด ๆ บนเว็บไซต์ซึ่งให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ อื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและเป็นความลับอาจถูกเปิดเผยได้ในเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว
  2. ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนซึ่งเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook Twitter และ Sina Weibo) จะถือว่าได้ให้ความยินยอมตามข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งได้ให้ไว้แก่สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย รวมทั้งบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซึ่งอยู่ทั้งในและนอกประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและมอบสื่อทางการตลาดให้แก่ผู้ใช้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และบุคลากรที่ได้รับอนุญาตของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ดังกล่าวที่ได้รับมาได้ โดยอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดอื่น ๆ ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  3. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับกับเว็บไซต์เท่านั้น ผู้ใช้ต้องทราบว่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่อาจถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือไปจากเว็บไซต์ และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราขอแนะนำผู้ใช้เป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้ควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ดังกล่าว
 9. การรักษาความปลอดภัย
  1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เป็นเรื่องที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะใช้ความพยายามอยู่เสมอในการดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย หรือกิจกรรมการประมวลผลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย บังคับใช้มาตรการด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ผู้ใช้มอบให้จะเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เท่านั้น และบุคลากรดังกล่าวต้องได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาเท่านั้น
  3. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ปฏิบัติตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้มอบไว้บนเว็บไซต์ ทั้งในระหว่างการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและหลังจากที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการโอนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ถึงแม้ว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะใช้ความพยายามในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่อาจรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างถึงที่สุด
  4. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนควรเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นของตนเองไว้ให้ปลอดภัย โดยเก็บไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวกับบุคคลใดโดยเด็ดขาด การกระทำการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านจะถือว่าเป็นการกระทำการโดยท่านเอง ในกรณีที่ท่านได้ทราบว่ามีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านต้องบอกกล่าวให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ทราบทันทีโดยไม่ชักช้าอย่างไม่สมควร
  5. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการอำนวยความสะดวกธุรกรรมการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ดังนั้น ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 10. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. หลังจากที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มาแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ตามที่กำหนดในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
  2. โดยทั่วไปแล้ว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างเรากับท่าน หรือหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เว้นแต่เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น
  3. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้หลังจากที่ผู้ใช้ได้ปิดบัญชีของตนไปแล้ว หากการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล การระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ การป้องกันการฉ้อโกงและการใช้ในทางที่ผิด หรือการบังคับตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข
 11. การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย สงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เห็นว่าจำเป็น ดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ใช้ทบทวนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ หากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์และ/หรือที่อื่น ๆ ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เห็นว่าเหมาะสม เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ทราบว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรและภายใต้พฤติการณ์ใดบ้าง หรือจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างไร (ถ้ามี) การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับนับตั้งแต่เวลาที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้ยังคงใช้เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ต่อไปจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้นนี้ ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อย่างมีนัยสำคัญ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
 12. ภาษา
  ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ฉบับภาษาไทยมีผลบังคับใช้
 13. การติดต่อสอบถาม
  ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] หรือโทรศัพท์ไปที่ (662) 667 0700 หรือส่งจดหมายหาเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้

  บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 3
  ยูนิต 2607-2608 ชั้นที่ 26
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120

  หรือท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ [email protected]

  ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

Scroll to Top