ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในคอร์สพัฒนาทักษะดังกล่าว ต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมคอร์สพัฒนาทักษะ ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
  • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถเลือกอบรมในคอร์สพัฒนาทักษะที่เราจัดเตรียมไว้กว่า 80 หลักสูตร ในหน้าของ SEEKAsiaXFutureLearn Emerging Skills and Transferrable Skills โดยสามารถเลือกเข้าอบรมได้หนึ่งหลักสูตรตามที่ผู้สมัครต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • การลงทะเบียนด้วยอีเมลปลอม JobsDB หรือ JobStreet ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทะเบียน จำเป็นต้องดำเนินการในหน้ากิจกรรมหลักของเว็บไซต์ JobsDB เท่านั้น เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครที่ถูกต้อง
  • ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก JobsDB หรือ JobStreet (ตามอีเมลเดิมที่ได้แจ้งไว้) หากไม่ทำการตอบกลับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้สมัครจะถูกยกเลิกสิทธิในการเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรที่สมัครไว้
  • ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ของ FutureLearn ระบุว่า JobsDB และ JobStreet ไม่ใช่ผู้จัดคอร์สอบรมพัฒนาทักษะดังกล่าว และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้เรียนหรือคอร์สเรียนใด ๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ท่านเลือก ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ขอให้ผู้สมัครติดต่อกับผู้จัดการเรียนการสอนโดยตรงเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
  • ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทางผู้สมัครยินยอมให้ JobsDB หรือ JobStreet เก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการสื่อสารและการตลาด โดยข้อมูลการติดต่อของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของ JobsDB หรือ JobStreet (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำข้อมูลส่วนบุคคลโปรดไปที่เว็บไซต์ของประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย)
  • JobsDB และ JobStreet อาจดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ภายใต้ดุลพินิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยสามารถทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงระงับและยุติกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบต่อบุคคลใดทั้งสิ้น
  • JobsDB และ JobStreet จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากปัญหาทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้สมัคร เช่น ปัญหาความล่าช้า ความเสียหายและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการลืมข้อมูลในการลงทะเบียนของผู้สมัคร
  • กรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น สิทธิในการตัดสินของ JobsDB และ JobStreet ถือเป็นที่สิ้นสุด

Copyright © 2021 JobsDB Thailand

Scroll to Top