Ignite your future

Go from Student to Digital Marketer

App-Bit Studio Co., Ltd.

App-Bit Studio Co., Ltd.

รายละเอียดบริษัท

แอพบิทสตูดิโอก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในทาง IT และการตลาดทางอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในไทย และต่างประเทศ เรามีความตั้งใจจะให้บริการการทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของลูกค้าให้สูงที่สุดในสภาวะที่กระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องการบุคคลากรผู้มีความมุ่งมั่นมาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเรา

ตำแหน่งงานว่าง


SEO Specialist (Full-time | เต็มเวลา)

  • มีความรู้ความสามารถในการทำ SEO
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะความสามารถในการหาความรู้ใหม่ๆโดยการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

SEM & Analytics Specialist (Full-time | เต็มเวลา)

  • เป็นผู้นำทีมบริหารงาน SEM และ Analytics ของบริษัท
  • ดำเนินการกิจกรรมการตลาดทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับ SEM
  • ทำการศึกษาเทคโนโลยี SEM ใหม่ๆเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

Social Media Specialist (Full-time | เต็มเวลา)

  • Manage Social Media marketing campaigns and day-to-day activities
  • Curate relevant content to reach the ideal targets.
  • Coordinate with other teams to Create, Curate and manage all published content (images, video and written).

Scroll to Top