Notification on Data Privacy Update

 


Dear Valued Customer,

Thank you for using jobsDB. We would like to notify you of an update to the way you use our Recruitment Centre. jobsDB will change the manner in which the Recruitment Centre stores data on your behalf. This change will come into effect on 25 March 2016.

From this date onwards, all data in the Recruitment Centre that jobsDB holds on your behalf will only be accessible for a 2-year period. Specifically:

  • Job ads on your job listing page and candidate applications received in response to these job ads will cease to be stored in the Recruitment Centre 2 years after the job posting dates.
  • Candidate Profiles purchased via Talent Search will cease to be stored in the Recruitment Centre 2 years after the date of purchase.

We are giving you advance notice of this change as you may want to make alternative storage arrangements for candidate data stored in the Recruitment Centre by jobsDB on your behalf for a period exceeding 2 years.

If you have any inquiry, please contact our customer support hotline +662 667 0824 or email to [email protected].

happy hiring,

jobsDB Thailand

 
 


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการเว็บไซต์ jobsDB เป็นอย่างดีเสมอมา ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเรียนแจ้งผู้ประกอบการทุกท่าน ซึ่งปัจจุบันมีการลงประกาศงาน รับใบสมัครงาน รวมถึงคัดเลือกผู้สมัครงานผ่านระบบ Recruitment Centre ทราบว่า jobsDB จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Recruitment Centre โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ดังนั้น ท่านจะสามารถเข้าใช้งานข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Recruitment Centre ของท่านภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บ ได้แก่

  • ข้อมูลตำแหน่งงานและข้อมูลผู้สมัครงานที่ท่านได้รับผ่านการลงประกาศงานผ่านเว็บไซต์ jobsDB โดยนับจากวันที่ลงประกาศงานและวันที่ได้รับใบสมัครงานจนครบระยะเวลา 2 ปี
  • ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้หางานที่ท่านได้ซื้อผ่านระบบ Talent Search โดยนับจากวันที่ทำการซื้อโปรไฟล์จนครบระยะเวลา 2 ปี

ในระหว่างนี้ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Recruitment Centre เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่อาจถูกจัดเก็บไว้เกินระยะเวลา 2 ปี เพื่อบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเอง ทำให้ท่านยังสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ +662 667 0824 หรือ อีเมลมาที่ [email protected]

ใช้ชีวิตให้สุข สนุกกับการหาคนที่ใช่

jobsDB ประเทศไทย

 
 
jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger เทคนิคการหางาน jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app

Privacy Statement | Terms and Conditions

 

Copyright © 1998-2016, jobsDB. All rights reserved.
Scroll to Top