นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จำกัด – 4 พฤษภาคม 2563
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในความครอบครองของบริษัทก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
jobsDB.com
Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)
การแจ้งรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
6 พฤษภาคม 2563

เรียน ผู้ใช้งานพอร์ทัลจัดหางานของจ๊อบส์ดีบี

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพอร์ทัลในการจัดหางานชั้นนำ (Recruitment Portal) และเป็นผู้จัดหาโอกาส และประสบการณ์ให้แก่ท่านในการค้นหาตำแหน่งงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัครงานโดยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ท่านสามารถสร้างโปรไฟล์ และอัปโหลดเรซูเม่ หรือ Curriculum Vitae ของท่านเข้าสู่พอร์ทัลของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ตามลิงก์นี้ https://th.jobsdb.com/th-th/pages/terms/terms-conditions/

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในความครอบครองของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล รูปถ่าย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รายได้ และข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นใดเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านได้สร้างโปรไฟล์ และ นำส่งเรซูเม่ หรือ Curriculum Vitae เข้าสู่ Recruitment Portal ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในด้านของขั้นตอนการสมัครงานตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ซึ่งท่านได้ให้ความตกลงยินยอมไว้แล้ว

ดังนั้น เพื่อแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตามพ.ร.บ. บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกที่นี่ โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิตามพ.ร.บ. ที่จะขอถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกประมวลผลโดยใช้ฐานความยินยอม และบริษัทฯ มิได้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปได้ ติดต่อเราที่ [email protected] ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่พ.ร.บ. กำหนด

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ขอเรียนใช้โอกาสนี้แจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯขอแสดงความความนับถือ

พรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์
Country Manager
ในนามของ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกConnect with JobsDB Facebook YouTube Twitter Twitter
1 Empire Tower III, 26th Floor, Unit 2607-2608, South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn Bangkok 10120
Scroll to Top