CIMB THAI

กิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา

CIMB ASEAN Scholarship

ทุนการศึกษาเต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมทั้งการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน เอกสารเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้รับโอกาสการทำงานกับ CIMB ผ่านโปรแกรม The Complete Banker

คุณสมบัติ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ทุกสาขา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ มีผลการเรียนในระดับดีมาก (GPA: 3.50 ขึ้นไป)

ช่วงเวลาของกิจกรรม : มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ฝึกงาน / สหกิจศึกษา

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะความรู้และได้มีประสบการณ์จริงในการทำงาน อีกทั้งเปิดโอกาส ให้นำวิชาความรู้เรียนที่เรียนมาใช้ในการทำงานจริง เพื่อค้นพบศักยภาพในตัวเองและสามารถเลือกเส้นทางอาชีพในอนาคตได้ เราจึงเปิดรับนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา เข้าฝึกกับธนาคารฯ ทุกภาคการศึกษา

สาขาที่เปิดรับ : วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐสาตร์ บริหาร การเงิน การธนาคาร บัญชี การตลาด นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ

ช่วงเวลาของกิจกรรม : มกราคม – พฤษภาคม / มิถุนายน – กรกฎาคม / สิงหาคม – ธันวาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


CIMB 3D Conquest

การแข่งขันที่เปิดกว้างสำหรับนักบุกเบิกรุ่นเยาว์ในประเทศอาเซียนที่เชื่อว่า ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาสามารถเปลี่ยนโลกของการธนาคารได้ ชิงเงินรางวัล พร้อมร่วมทริปเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศ

หากคุณมีความเข้าใจในเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลหรือหากคุณเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้วงการธนาคารมีความแตกต่าง CIMB 3D Conquest คืการแข่งขันสำหรับคุณ!

คุณสามารถเลือกที่จะแข่งขันหนึ่งในสนามแข่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทักษะและความสนใจ โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 สนาม คือ Data Science, FinTech และ Coding ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องรวมกลุ่มโดยสมาชิกกลุ่มละ 3-4 คน

คุณสมบัติ : นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี หรือเพิ่งจบการศึกษาจากทุกคณะ สาขาวิชา

ช่วงเวลาของกิจกรรม : กันยายน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


กิจกรรมสำหรับบัณฑิตจบใหม่

Wealth Star : 12-month Development Program

โครงการสร้างสุดยอดที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ หรือ Wealth Star เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ เข้าหลักสูตร Fast Track กับกูรูการเงินและนักวางแผนการเงินมืออาชีพ เพื่อก้าวหน้าเป็นที่ปรึกาทางการเงินสายพันธุ์ใหม่

คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ในระดับดีมาก หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาของกิจกรรม : เมษายน


TCB: The Complete Banker (A two-year structured development program)

โปรแกรมการพัฒนาที่มีโครงสร้างเป็นเวลาสองปีในสายงานต่างๆ เพือหล่อหลอมคุณให้เป็นผู้นำแห่งอนาคตและคุณสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนรู้และการเติบโตของคุณเอง เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณ

สาขาที่เปิดรับ : จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร การเงิน บัญชี การตลาด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ในระดับดีมาก

ช่วงเวลาของกิจกรรม : กรกฎาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


Scroll to Top