ระบุเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของคุณ เพื่อคำนวณ และประมาณการรายได้สุทธิ

.00
#รายการรายเดือน (บาท)รายปี (บาท)

    ⓘ ตัวช่วยคำนวณเงินเดือนหรือค่าตอบแทนนี้แสดงให้เห็นเพียงค่าประมาณการเท่านั้น

ต้องการค่าตอบแทนที่มากขึ้นใช่หรือไม่?

พบคำแนะนำ และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้เจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการหรือเป็นแนวทางในการคำนวณค่าตอบแทนให้เหมาะสม พบคำตอบได้ ที่นี่

  1. ต่อรองเงินเดือน อย่างไร ให้ถูกใจทั้งตัวเราและบริษัท
  2. เงินเดือนเท่าไหร่ต้องเสียภาษี
  3. โบนัสโค้งสุดท้าย “เงินเกษียณประกันสังคม เงินออมของคนทำงาน”
  4. เรียกเงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่ เมื่อต้องย้ายงาน
  5. การต่อรองเงินเดือนสำหรับเด็กจบใหม่
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานประกันสังคม (Social Security Office หรือ SSO)
สำนักงานประกันสังคม (Social Security Office หรือ SSO) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านประกันสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานขององค์กรภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการได้รับบาดเจ็บในที่ทำงาน ดูแลเรื่องอาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ไปจนถึงการเสียชีวิต อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ภาษีเงินได้ (Income Tax)
ภาษีเงินได้ (Income Tax) คือประเภทของภาษีอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บจากรายได้ส่วนบุคคลหรือรายได้ของธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่
รายได้สุทธิ (Net Wage)
รายได้สุทธิ (Net Wage) คือรายได้ของพนักงานหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จนได้เป็นจำนวนเงินที่จะได้รับจริง
Scroll to Top