ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการ

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด (“จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย” หรือ “เรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะดูแลให้เจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เคร่งครัดที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านได้มอบให้แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการฉบับนี้ (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”) ใช้บังคับกับท่าน หากท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์มือถือซึ่งดำเนินการโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ในฐานะของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อตัวท่านเองในฐานะของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา (“ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา”) หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อหรือในนามของนิติบุคคล (“ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล”) ซึ่งท่านเป็นผู้แทน เช่น ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลติดต่อ ลูกจ้าง ผู้แทนของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจ (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ” และผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการจะเรียกรวมกันว่า “ผู้ประกอบการ”)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อผู้ประกอบการ และดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อที่ท่านจะเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. คำจำกัดความ
  ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เว้นแต่เมื่อบริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น

  “นิติบุคคลในต่างประเทศ” หมายถึง บริษัทในเครือและบริษัทร่วมของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย

  “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

  “ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ประมวลผลได้แก่
    ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
    ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน ชื่อ นามสกุล ชื่อย่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
    ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่สำหรับติดต่อ ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
    ข้อมูลด้านการเงิน
    (ใช้บังคับกับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
    หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจแสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค
    ข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นใดที่ท่านอาจมอบให้แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ในระหว่างที่ติดต่อสื่อสารกับเราผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น
    ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาบนเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรส ประเภทและรูปแบบของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บเพจที่นำมาสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ การบันทึกวันและเวลา (date and timestamp) และเส้นทางการใช้งานเว็บไซต์ (clickstream data) ที่เก็บรักษาไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูล

     

   2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่มีเจตนาหรือความจำเป็นใด ๆ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและ/หรือกรุ๊ปเลือดของท่านซึ่งอาจปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ดังนั้น กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (ถ้ามี) ออกจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก่อนที่จะส่งให้แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

   

  1. สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเก็บรวบรวมเอกสารบริษัทจากท่านหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของท่าน เช่น หนังสือรับรองบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พยายามเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและเพียงพอ แต่ไม่เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างล่างในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

   

  วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  และฐานตามกฎหมาย
  เพื่อติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการผ่านทางรายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจของบุคคลดังกล่าว เพื่อนำเสนอบริการของจ๊อบส์ดีบี ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
  • ข้อมูลติดต่อ

  ฐานตามกฎหมาย

  • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อพิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนเข้าทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการ รวมทั้งเพื่อดำเนินการตามคำขอใด ๆ ของผู้ประกอบการในการเข้าทำข้อตกลงดังกล่าวและ/หรือในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
  • ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อมูลด้านการเงิน

  ฐานตามกฎหมาย

  • สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
   • (ก) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการพิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือและการพิสูจน์ตัวตน และ
   • (ข) ดำเนินการตามคำขอในการเข้าทำข้อตกลง
  • สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ
   • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
  การใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของเราตามข้อตกลงที่เข้าทำกับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ท่านได้เข้าทำกับจ๊อบส์ดีบี เช่น การอนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์ การต่ออายุหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

  นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงิน ภาษี และวัตถุประสงค์ด้านการเงินอื่น ๆ ตามข้อตกลง เพื่อจัดทำ รักษาไว้ และปรับปรุงบันทึกของเราซึ่งแสดงรายการผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
  • ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อมูลด้านการเงิน

  ฐานตามกฎหมาย

  • สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
   การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
  • สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
   ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ ที่ท่านอาจมี ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
  • ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อมูลอื่น ๆ

  ฐานตามกฎหมาย

  • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อตรวจจับ ป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายต่อการฉ้อโกงและ/หรืออาชญากรรม และดูแลรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
  • ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อมูลด้านการเงิน
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลอื่น ๆ

  ฐานตามกฎหมาย

  • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวและการเข้าเยี่ยมชมของผู้ประกอบการเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อแสดงและนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของท่านให้แก่ท่าน ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

  ฐานตามกฎหมาย

  • ความยินยอม
  เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือศาล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการตามคำขอของท่านในการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การติดตามหนี้ การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
  • ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อมูลด้านการเงิน
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลอื่น ๆ

  ฐานตามกฎหมาย

  • หน้าที่ตามกฎหมาย
  เพื่อกำหนด ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิ หรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหากเกิดข้อพิพาทขึ้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
  • ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อมูลด้านการเงิน
  • ข้อมูลอื่น ๆ

  ฐานตามกฎหมาย

  • หน้าที่ตามกฎหมาย
  • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • นอกจากฐานตามกฎหมายข้างต้น สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา เราอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิหรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายตามข้อกำหนดของข้อตกลงของเรา

   

   1. ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เช่น ท่านอาจใช้เว็บไซต์ของเราไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เป็นต้น

   

   1. ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีผลใช้บังคับ

   

   1. หากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

   

 4. การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกประเทศของท่าน
   1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
    จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

   

   1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/นิติบุคคลต่อไปนี้เป็นคราว ๆ ไป โดยบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ได้
    • (ก) ผู้ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้
    • (ข) หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
    • (ค) นิติบุคคลในต่างประเทศ และ/หรือ
    • (ง) ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้สืบสิทธิของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อกิจการ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือปรับโครงสร้างองค์กร

   

  1. โดยทั่วไปแล้ว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยได้ภายใต้พฤติการณ์ต่อไปนี้
   • (ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังนิติบุคคลในต่างประเทศใด ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตโดยชอบจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด
   • (ข) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย โดยตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ได้รับอนุญาตโดยชอบจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด
   • (ค) ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จำเป็นต้องปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของตน
   • (ง) ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมาย และ/หรือ
   • (จ) ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เห็นว่าจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญาที่เข้าทำกับผู้ประกอบการ

   ประเทศปลายทางอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อย่างไรก็ตาม โปรดมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะร้องขอให้ผู้รับข้อมูลใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกำหนด

 5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • (ก) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือร้องขอเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งร้องขอให้เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาอย่างไรโดยไม่ได้รับความยินยอม
  • (ข) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านหรือใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้ทั่วไปจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
  • (ค) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • (ง) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้ระบุตัวตนไม่ได้
  • (จ) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • (ฉ) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • (ช) สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว
  • (ซ) สิทธิยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงข้อความดังกล่าว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ขอสนับสนุนให้ท่านติดต่อเราก่อนเพื่อหาข้อยุติให้กับประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้น

  ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจขอให้ท่านแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนบริษัทเป็นข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้ เว้นแต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะตอบกลับคำขอของท่านภายในระยะเวลาตามสมควรและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะใช้ความพยายามที่จะตอบกลับคำขอของท่านเมื่อใดก็ตามที่ทำได้ แต่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรจากท่านในการดำเนินการดังกล่าว

 6. คุกกี้และไฟล์บันทึกข้อมูล
   1. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

   

   1. ในปัจจุบัน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้บนเว็บไซต์
    ประเภทของคุกกี้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
    และฐานตามกฎหมาย
    คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ โดยช่วยในการทำงานของฟีเจอร์พื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น ให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างปลอดภัย หรือเข้าถึงพื้นที่ของเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่าเกี่ยวกับความยินยอม เป็นต้น ถึงแม้ว่าท่านจะเลือกได้ว่าจะกำหนดค่าคุกกี้ประเภทนี้อย่างไรโดยการปรับแต่งเบราว์เซอร์ของท่านตามที่ระบุในข้อ 7.3 ข้างล่างนี้ เว็บไซต์อาจทำงานไม่ได้ หรือท่านอาจใช้บริการของเราไม่ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน

    คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน

    คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้และเข้าชมเว็บไซต์ในลักษณะใด เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม โฆษณาตำแหน่งงานและลิงก์ใดบ้างที่ท่านคลิกดู จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้ของเว็บไซต์ อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวก่อนออกจากเว็บไซต์ (bounce rate) แหล่งที่มาของผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเราปรับปรุงการทำงานและฟังก์ชันของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้จะเป็นข้อมูลรวมซึ่งใช้ในการระบุตัวตนท่านไม่ได้

    คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน

    คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรารับทราบตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ เช่น ภาษาที่ต้องการ ภูมิภาค ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ซึ่งช่วยให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ในภายหลัง
    คุกกี้เพื่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คุกกี้ประเภทนี้ติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ โดยช่วยให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย แสดงและนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของท่านให้แก่ท่าน
    คุกกี้เพื่อติดตามข้อความป๊อปอัป คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบได้ว่าท่านได้อ่านแบนเนอร์เกี่ยวกับคุกกี้ของเราแล้วหรือยัง และเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าแบนเนอร์ดังกล่าวจะไม่แสดงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ท่านได้กดปิดแบนเนอร์ดังกล่าวไปแล้ว

   

   1. นอกเหนือจากข้อ 6.2 ในขณะที่เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรทราบว่าการปิดการทำงานหรือปฏิเสธคุกกี้บนเบราว์เซอร์อาจทำให้ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หรือการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัด

   

  1. โดยทั่วไปแล้ว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดระดับความนิยมของส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการและจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย วัดรูปแบบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ และบริหารจัดการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ตามหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”
 7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  จ๊อบส์ดีบีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และเก็บรักษาต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีหลังจากนั้น เว้นแต่เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่นหรืออนุญาต
 8. การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย สงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เห็นว่าจำเป็น ดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ หากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะบอกกล่าวให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลซึ่งท่านได้เคยให้เราไว้หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่จ๊อบส์ดีบีเห็นว่าเหมาะสม เพื่อท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่เวลาที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ได้บอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้นนี้ ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
 9. การติดต่อสอบถาม
  ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ [email protected] หรือส่งจดหมายหาเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้

  บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 3
  ยูนิต 2607-2608 ชั้นที่ 26
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120

  หรือท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ [email protected]ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565