ดึงดูดคนที่ใช่ ได้คนที่ตรงใจ

จุดเด่นของอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตทั่วไป

ปัจจัยสำคัญในการดึงดูดผู้สมัครงาน

1. เงินเดือน/ผลตอบแทน
2. ความมั่นคงในการทำงาน
3. โอกาสความก้าวหน้า

เพศ

เพศชาย: 44%
เพศหญิง: 56%

รู้หรือไม่

ผู้หางานที่กำลังมองหางานในธุรกิจนี้มักต้องการค่าตอบแทนที่สูง ดังนั้นผลตอบแทนและสวัสดิการเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจ นอกจากนี้พวกเขายังพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ด้วย อาทิ วัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรและผู้นำในองค์กร

ภาพรวม

ธุรกิจทางด้านการผลิต (Manufacturing) ในประเทศไทย เป็นอีกธุรกิจที่มีแรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา จะมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเปิดโรงงานผลิตในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก

จากรายงานแนวโน้มสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมในปี 2561-2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า แนวโน้มการขยายตัวในภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตชะลอตัวลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง

แต่อย่างไรก็ดี ก็มีอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการขยายตัวมากขึ้น และต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับ Hard Disk Drive และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงอาหารทะเลแช่แข็ง เนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้นทั้งในประเทศ และตลาดโลก

และด้วยแนวโน้มที่ชะลอตัวลงของธุรกิจการผลิตในภาพรวม ดังที่เราเห็นได้จาก การปิดโรงงาน การลดพนักงาน รวมถึงการลดจำนวนการผลิตลงของโรงงาน จึงทำให้ผู้สมัครงานในธุรกิจนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องเงินเดือนค่าจ้างมากที่สุด ตามมาด้วย ความมั่นคงในการทำงาน ซึ่งผู้สมัครจะต้องแน่ใจว่า หากตัดสินใจไปทำงานกับองค์กรนั้น ๆ แล้ว จะไม่ถูกเลิกจ้าง หรือองค์กรจะต้องปิดตัวลง รวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของโอกาสและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองอีกด้วย

 

เงินเดือนค่าจ้าง ก็ยังเป็นหนี่งในใจเสมอ

จากผลสำรวจ Laws of Attraction พบว่า แรงดึงดูดที่สำคัญที่สุดที่มีต่อการตัดสินใจทำงานของผู้สมัครงานในกลุ่มธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ก็คือ ปัจจัยด้านค่าจ้างเงินเดือน โดยจะให้ความสำคัญกับเงินเดือนมูลฐานมากที่สุด และอีกปัจจัยที่ไม่แพ้เรื่องเงินเดือน ก็คือ โบนัสตามผลงานอีกด้วย ถัดมาก็คือ องค์กรต้องมีมาตรการในการสร้างหลักประกันรายได้จากการทำงานของพนักงานในกรณีที่ไม่สามารถมาทำงานได้เนื่องจากเจ็บป่วย หรือมีเหตุจำเป็นทางด้านร่างกายในด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่า พนักงานต้องการความมั่นคงของรายได้ที่ตนเองได้รับจากองค์กร เช่น Insurance income protection การประกันการชดเชยรายได้ของพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนั้น เงินค่าจ้างล่วงเวลาในการทำงาน (Over-time Pay) ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเข้าทำงาน โดยเฉพาะพนักงานในระดับปฏิบัติการ วิศวกรการผลิต ช่างเทคนิค QC เนื่องจากโรงงานบางแห่งจะต้องทำการผลิตอย่างต่อเนื่อง และบางแห่งต้องทำงานเป็นกะด้วย

ส่วนประเด็นทางด้านสวัสดิการที่ผู้สมัครในกลุ่มธุรกิจนี้ให้ความสำคัญก็คือ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในยามที่ตนเองเจ็บป่วย ซึ่งถ้าครอบคลุมถึงครอบครัวด้วยก็จะยิ่งเป็นแรงดึงดูดให้กับผู้สมัครได้อย่างดี ทั้งนี้สวัสดิการการรักษาพยาบาล ยังต้องรวมถึงการทำฟัน การตรวจสายตา และการตรวจสุขภาพประจำปีที่ละเอียดขึ้นกว่าปกติ เนื่องจากสภาพการทำงานในบางโรงงานอาจจะต้องมีการทำงานกับสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพพนักงานได้

แม้ว่าในภาพรวมของผลการสำรวจ Laws of Attraction ในธุรกิจนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเงินเดือนค่าจ้างมากที่สุด แต่สำหรับกลุ่มพนักงานที่ทำงานในโรงงานผลิต เช่น สายงานทางด้าน Production, Engineering, Technical จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงในการทำงานมากกว่าเรื่องของเงินเดือนค่าจ้าง

 

อยากทำงานกับองค์กรด้วยความมั่นคง

ปัจจัยดึงดูดอันดับที่สองจากแบบสำรวจ Laws of Attraction ในธุรกิจการผลิตก็คือ ความมั่นคงในการทำงาน ซึ่งผู้สมัครให้ความสำคัญกับการจ้างงานในลักษณะพนักงานประจำมากกว่าพนักงานชั่วคราว ดังนั้น ถ้าองค์กรใดต้องการดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้าทำงาน ก็ต้องให้ความสำคัญกับสถานภาพของพนักงาน ด้วยการเสนอการจ้างงานในรูปแบบพนักงานประจำมากกว่าพนักงานชั่วคราว หรือสัญญาจ้าง

ปัจจัยด้านความมั่นคงขององค์กรอีกเรื่องที่ผู้สมัครจะพิจารณาและให้ความสำคัญก่อนตัดสินใจทำงานด้วย ก็คือ สถานภาพความมั่งคงทางการเงินขององค์กร เนื่องจากปัจจุบันเราจะเห็นภาพของโรงงานผลิตที่มีการเลิกจ้าง มีการปิดตัวลง จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก หรือของประเทศ ซึ่งผู้สมัครเองก็มีความกังวลในประเด็นนี้มาก และจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานภาพความมั่นคงทางการเงินขององค์กร ตลอดจนแนวโน้มอนาคตของธุรกิจการผลิตของบริษัทว่าเป็นอย่างไร มีความยืนยาวมากน้อยเพียงใด

จากผลการสำรวจปรากฏชัดเจนว่า ผู้สมัครจะตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นว่าจะไม่เข้าทำงานกับองค์กรที่จ้างงานในรูปแบบพนักงานชั่วคราว (Part-time) ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงในการทำงาน

 

จะฝากอนาคตไว้กับองค์กรได้หรือไม่ จากความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ปัจจัยดึงดูดผู้สมัครอันดับที่สามที่ตามมา ก็คือ เรื่องของโอกาสในการเติบโต และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนระดับงาน หรือการเลื่อนตำแหน่งงาน ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน และเป็นธรรม ซึ่งหากองค์กรใดสามารถระบุระบบการวางแผนความก้าวหน้าขององค์กรได้ หากพนักงานทำงานได้ตามเป้าหมาย ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กรเลยทีเดียว

ส่วนการพัฒนาความรู้ทักษะในการทำงานให้ดีขึ้นนั้น ผู้สมัครจะให้ความสนใจกับวิธีการที่เรียกว่า On the Job training และการ Coaching มากเป็นพิเศษ อาจเนื่องด้วยแต่ละธุรกิจมีวิธีการผลิต และมีเครื่องจักรที่ใช้แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อให้ทำงานได้เร็วที่สุด จึงต้องอาศัยวิธีการพัฒนาโดยการ On the Job training และการ Coaching เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานได้เร็วที่สุด

 

รู้หรือไม่

แม้ว่าพนักงานในหลายธุรกิจจะให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ว่าเป็น Work Life Balance ที่องค์กรต้องตอบโจทย์ แต่พนักงานในธุรกิจการผลิตกลับมีความเข้าใจที่ดีว่า การทำงานในธุรกิจนี้ต้องมีโรงงานเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น ความสำคัญของ Work Life Balance ที่ต้องการจะเป็นเรื่องของวันและเวลาทำงานมากกว่าการทำงานจากที่บ้าน เช่น ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง การจัดการทำงานให้เป็นกะที่เหมาะสม และการให้ค่าตอบแทนในกรณีต้องมาทำงานล่วงเวลา หรือต้องทำงานในวันหยุด

 

เกี่ยวกับแบบสำรวจ ข้อมูลประกอบภาพรวมอุตสาหกรรม ได้จากการสำรวจ Laws of Attraction จัดทำโดย jobsDB ประเทศไทย อ่านเพิ่มการข้อกำหนดและเงื่อนไขการนำข้อมูลไปใช้งานได้ที่นี่ คลิก

พลาดไม่ได้ ข้อมูลเชิงลึกพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ jobsDB เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมในการสรรหาบุคลากรและคำแนะนำการประยุกต์ใช้ข้อมูล Laws of Attraction ในการดึงดูดผู้สมัครงาน

ต้องการความช่วยเหลือ?