ดึงดูดคนที่ใช่ ได้คนที่ตรงใจ

จุดเด่นของอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง / ธุรกิจสถาปัตยกรรม

ปัจจัยสำคัญในการดึงดูดผู้สมัครงาน

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน
2. โอกาสความก้าวหน้า
3. ความมั่นคงในการทำงาน

เพศ

เพศชาย: 48%
เพศหญิง: 52%

รู้หรือไม่

ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเสนอเงินเดือนในระดับเดียวกับในตลาดแรงงานได้ ควรเสนอถึงโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดผู้สมัครงาน

ภาพรวม

ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจสถาปัตยกรรมของประเทศไทยในช่วงตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอุปสรรคจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยของภาครัฐออกมา ซึ่งทำให้ยอดจำหน่ายที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบไปบ้าง แต่อย่างไรก็ดี ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานของประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ทางหลวงสายหลักของประเทศ โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ในการสนับสนุนค่าผ่อนดาวน์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน

และด้วยการขยายตัวของการก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของภาครัฐ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แสดงให้เห็นถึงความต้องการแรงงาน และพนักงานเพื่อเข้ามาทำงาน ซึ่งปัจจัยดึงดูดผู้สมัครงานในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย เงินเดือนค่าจ้าง ซึ่งตัวเงินเดือนมูลฐานจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจร่วมงาน ถัดมาก็คือ เรื่องของ โอกาสและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความมั่นคงในการทำงานกับบริษัท

 

เงินเดือนและค่าตอบแทน ยังคงมาแรง

จากผลสำรวจ Laws of Attraction ของเรา พบว่า แรงดึงดูดที่สำคัญที่สุดและมีผลต่อการตัดสินใจทำงานของผู้สมัครงานในธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจสถาปัตยกรรม ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทน โดยจะให้ความสำคัญกับเงินเดือนมูลฐานมากที่สุด รองลงมาก็จะเป็นเงินโบนัสที่ตอบแทนตามผลงาน รวมถึง หลักประกันรายได้ของพนักงาน เช่น Insurance income protection หรือการทำประกันเพื่อชดเชยรายได้ ในกรณีที่พนักงานอาจจะไม่สามารถทำงานได้ในบางช่วงเวลา

โดยเฉพาะกลุ่มวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจทางด้านนี้ จากงานวิจัยนี้ ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ปัจจัยดึงดูดคนกลุ่มนี้ยังคงเป็นเรื่องของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นปัจจัยหลักเช่นกัน

และที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนจูงใจในลักษณะ Incentive Base ซึ่งผู้สมัครกลุ่มนี้ได้ให้ความเห็นในลักษณะว่า ถ้ามีจัดให้ ก็จะยิ่งดี เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนที่ผูกการทำงานตามผลงานโดยตรง เช่น ถ้าสามารถก่อสร้างได้สำเร็จตามแผนงาน โดยใช้ต้นทุนในการทำงานน้อย แต่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ก็น่าจะมีค่าตอบแทนเพิ่มเติมในส่วนนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้มากขึ้น

นอกจากนี้ เนื่องด้วยเป็นธุรกิจก่อสร้าง จึงทำให้ผู้สมัครงานในกลุ่มนี้ มองเรื่องของสวัสดิการด้านสุขภาพว่ามีความสำคัญในการทำงาน และคาดหวังว่าบริษัทจะจัดสวัสดิการเหล่านี้ให้กับพนักงาน อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม การประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลพิเศษเพิ่มเติม เช่น การวัดสายตา การทำฟัน เป็นต้น

 

อยากมีอนาคตที่ดี จากความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ปัจจัยดึงดูดผู้สมัครอันดับที่สองที่มาแรงมาก ก็คือ โอกาสและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากผลสำรวจ Laws of Attraction พบว่า กลุ่ม Gen Z ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ จะให้ความสำคัญในเรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างมาก ซึ่งให้ความสำคัญมากว่า เรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินด้วยซ้ำ ดังนั้น องค์กรใดที่ต้องการดึงดูด Gen Z เข้ามาทำงาน ก็ต้องมีระบบเรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีระบบการพัฒนาพนักงานให้เติบโตขึ้นไปตามความก้าวหน้าสายอาชีพที่พนักงานเลือกไว้

โดยสิ่งที่จะสามารถดึงดูดผู้สมัครในประเด็นเรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพ คือ โอกาสในการได้รับการเลื่อนระดับงาน และการเลื่อนตำแหน่งงาน ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน และมีความเป็นธรรม สิ่งถัดไปที่เป็นแรงดึงดูดสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ระบบการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพล่วงหน้า เพื่อให้พนักงานที่เข้ามาทำงานสามารถวางแผนความก้าวหน้า และแผนในการพัฒนาตนเองในแต่ละปีได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีระบบในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน อาทิ การส่งพนักงานไปฝึกอบรม การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น

นอกจากนี้ สิ่งที่ดึงดูดผู้สมัครในด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกประการหนึ่งที่ผู้สมัครให้ความสำคัญก็คือ อยากให้องค์กรมีการจัดให้พนักงานได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งถ้าองค์กรใดมีการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ก็จะเป็นที่ดึงดูดของผู้สมัครได้ดีกว่า

จากปัจจัยข้างต้นสรุปได้ว่า ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นปัจจัยที่ผู้สมัครให้ความสำคัญ ดังนั้น ถ้าองค์กรต้องการดึงดูดผู้สมัครกลุ่มนี้ได้ดี จะต้องมีการวางระบบความก้าวหน้าสายอาชีพ ระบบการพัฒนาพนักงานอย่าต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการวางแผนสายอาชีพให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างชัดเจน

 

ความมั่นคงในงาน ก็ยังเป็นรากฐานสำคัญ

ปัจจัยดึงดูดอันดับที่สาม จากผลสำรวจ Laws of Attraction ในประเทศไทย ในธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจสถาปัตยกรรม ก็คือ ความมั่นคงในการทำงาน หมายถึง การทำงานกับองค์กรที่มีความมั่นคงทั้งด้านชื่อเสียง และรายได้ รวมทั้งเป็นองค์กรที่ทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่า เขาจะสามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการลดคน การเลิกจ้าง เป็นต้น

โดยประเด็นเรื่องความมั่นคงในการทำงานที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดก็คือ ต้องการทำงานในลักษณะที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าพนักงานชั่วคราว หรือพนักงานสัญญาจ้างแบบมีระยะเวลา ทั้งนี้เนื่องจากเป็นธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะต้นทุนทางด้านแรงงาน ดังนั้น องค์กรทั่วไปก็มักจะมีการจ้างพนักงานในลักษณะสัญญาจ้างแบบชั่วคราว ซึ่งงานในลักษณะนี้ จะไม่ดึงดูดผู้สมัครให้อยากทำงานด้วย เนื่องจากขาดความมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น ถ้าองค์กรต้องการดึงดูดผู้สมัครมือดีเข้ามาทำงาน ก็จะต้องคำนึงถึงปัจจัยนี้ด้วยเช่นกัน

อีกปัจจัยทางด้านความมั่นคงขององค์กร ที่ผู้สมัครจะพิจารณาและให้ความสนใจก่อนตัดสินใจเลือกทำงาน ก็คือ เรื่องของสถานภาพความมั่งคงทางการเงินขององค์กร ซึ่งปัจจุบันถ้าเป็นองค์กรมหาชน ก็สามารถดูได้จากรายงานประจำปี และมูลค่าหุ้นขององค์กร ซึ่งก็จะเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ผู้สมัครจะตัดสินใจเข้าทำงานหรือไม่

เรื่องของอัตราการลาออกขององค์กรก็เช่นกัน ผู้สมัครต้องการทำงานกับองค์กรที่มีอัตราการลาออกที่ต่ำ องค์กรมีนโยบาย และแนวทางในการรักษาพนักงานที่ดี ดังนั้นนโยบายการสร้าง Employee Engagement ขององค์กรจึงมีความสำคัญต่อการสร้างแรงดึงดูดผู้สมัครให้ตัดสินใจเข้ามาทำงานกับเราได้

 

รู้หรือไม่

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีแนวโน้มเป็นปัจจัยดึงดูดพนักงานในธุรกิจนี้ ก็คือ Work-life Balance เนื่องจากเป็นธุรกิจก่อสร้างที่ต้องทำงานต่อเนื่อง บางแห่งอาจจะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้สมัครจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก โดยประเด็น Work-life Balance ที่ผู้สมัครให้ความสำคัญก็คือ เรื่องของค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

 

เกี่ยวกับแบบสำรวจ ข้อมูลประกอบภาพรวมอุตสาหกรรม ได้จากการสำรวจ Laws of Attraction จัดทำโดย jobsDB ประเทศไทย อ่านเพิ่มการข้อกำหนดและเงื่อนไขการนำข้อมูลไปใช้งานได้ที่นี่ คลิก

พลาดไม่ได้ ข้อมูลเชิงลึกพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ jobsDB เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมในการสรรหาบุคลากรและคำแนะนำการประยุกต์ใช้ข้อมูล Laws of Attraction ในการดึงดูดผู้สมัครงาน

ต้องการความช่วยเหลือ?