ดึงดูดคนที่ใช่ ได้คนที่ตรงใจ

เกี่ยวกับแบบสำรวจ

เกี่ยวกับแบบสำรวจ

Laws of Attraction เป็นแบบสำรวจเชิงคุณภาพจากข้อมูลผู้สมัครงานใน ประเทศไทยกว่า 6,100 คน ซึ่งเนื้อหา ผลสรุปทางสถิติ และแผนภาพ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสำรวจสมบูรณ์ จากกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจข้างต้น

วิธีการทำแบบสำรวจ:

 • jobsDB มอบหมายให้ Kantar TNS บริษัทวิจัยอิสระ จัดทำแบบสำรวจ Laws of Attraction
 • กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ คือผู้ที่มีฐานข้อมูลอยู่ใน jobsDB กว่า 2.5 ล้านคน และผู้สมัครติดตามช่องทางการตลาดของ jobsDB ประเทศไทย
 • ขนาดการสุ่มตัวอย่าง = 6,192 (ดูตารางข้อมูลด้านล่าง แยกอุตสาหกรรม ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประเภทการจ้างงาน)
 • ผู้ตอบแบบสำรวจ:
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรือ มากกว่า
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ผู้ที่ระบุตนเองว่า เป็นผู้ที่กำลังหางานหรือเคยหางานภายในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา
  • ผู้ที่สมัครงาน หรือ ติดตามประกาศงานใหม่ๆ ตลอดเวลา
  • มองหางานในอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 20 กลุ่มอุตสาหกรรม เหล่านี้ ธุรกิจโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / การตลาด, ธุรกิจก่อสร้าง / สถาปัตยกรรม, ธุรกิจธนาคาร, ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจพลังงาน / น้ำ / น้ำมันและก๊าซ, ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง / วิศวกรรมโยธา / ควบคุมอาคาร, ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค (FMCG), ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจส่งสินค้า / ชิปปิ้ง, ธุรกิจโรงแรม / การบริการ, ธุรกิจไอที, ธุรกิจประกันภัย / บริการทางการเงิน, ธุรกิจสตาร์ทอัพ / อีคอมเมิร์ซ, ธุรกิจการผลิตทั่วไป, ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล / ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจโทรคมนาคม, ธุรกิจจัดจำหน่าย, ธุรกิจขายส่ง / ขายปลีก
 • ผู้ที่ทำแบบสำรวจเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาในการทำแบบสำรวจประมาณ 15-20 นาที
 • ผู้ทำแบบสำรวจเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

ขนาดการสุ่มตัวอย่าง: 6,192

ธุรกิจ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (หน่วย)
ธุรกิจโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / การตลาด 344
ธุรกิจก่อสร้าง / สถาปัตยกรรม 168
ธุรกิจธนาคาร 340
ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 299
ธุรกิจพลังงาน / น้ำ / น้ำมันและก๊าซ 342
ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง / วิศวกรรมโยธา / ควบคุมอาคาร 185
ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค (FMCG) 343
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 340
ธุรกิจส่งสินค้า / ชิปปิ้ง 345
ธุรกิจโรงแรม / การบริการ 340
ธุรกิจไอที 347
ธุรกิจประกันภัย / บริการทางการเงิน 320
ธุรกิจสตาร์ทอัพ / อีคอมเมิร์ซ 340
ธุรกิจการผลิตทั่วไป 331
ธุรกิจยานยนต์ 345
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 336
ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล 340
ธุรกิจโทรคมนาคม 266
ธุรกิจจัดจำหน่าย 202
ธุรกิจขายส่ง / ขายปลีก 319

แบบสำรวจนี้ ผู้ตอบได้ให้ข้อมูลโดยระบุสถานะทางประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์ ซึ่งรวมถึง อายุ เพศ ภูมิลำเนา ระดับการทำงาน สถานะการแต่งงาน
สถานที่เกิด ภาษาหลักที่ใช้ และสถานะการว่างงาน ตามตารางการแบ่งข้อมูลด้านล่าง

หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (หน่วย)
เพศ เพศชาย 2,605
เพศหญิง 3,587
กลุ่มอายุ Gen Z (อายุ 18-23 ปี) 1,027
Gen Y Millennials (อายุ 24-34 ปี) 2,608
Gen X (อายุ 35-54 ปี) 2,557
ถิ่นกำเนิด กรุงเทพฯ 3,578
ภาคกลาง (รวมปริมณฑล) 1,446
ภาคตะวันออก 507
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 242
ภาคเหนือ 229
ภาคใต้ 190
ระดับการศึกษา เด็กจบใหม่ / เพิ่งเริ่มงาน 1034
พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 1780
พนักงานระดับกลาง 1,563
ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร และระดับอาวุโส (ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก) 1,432
สถานภาพการทำงาน งานเต็มเวลา 4,183
งานพาร์ทไทม์ 191
พนักงานสัญญาจ้าง / ลูกจ้างชั่วคราว / ฟรีแลนซ์ 413
เจ้าของกิจการ 105
ว่างงาน 1,300

หากต้องการนำข้อมูลจากแบบสำรวจ Laws of Attraction ของ จ๊อบส์ ดีบี ไปใช้ โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ต้องการความช่วยเหลือ?