ทฤษฎีของการบริหารคน X Y Z 3

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          คำถามคือทำไมคุณต้องเรียนรู้ ทฤษฎีเหล่านี้ คำตอบก็คือทฤษฎีบริหารนี้จะทำให้คุณรู้จักลูกน้องหรือบุคลากรในหน่วยงานที่ คุณต้องรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจและรู้จักบริหารคนที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนนคติของคนในทีม ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองมากขึ้น วิธีการบริหารตามแนวนี้ จะเป็นการรวบรวมบุคคลและเป้าหมายโครงการเข้าไว้ด้วยกัน การจูงใจต้องใช้วิธีการจูงใจในระดับสูง

          1. ทฤษฎี X (The Traditioal View of Direction and Control) ทษฤฎีนี้เกิดข้อสมติฐานที่ว่า

 • คนไม่อยากทำงาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
 • คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง
 • คนเห็นแก่ตนเองมากว่าองค์การ
 • คนมักต่อต้านการเปลึ่ยนแปลง
 • คนมักโง่ และหลอกง่าย

          2. ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้เกิดจากข้อสมติฐานที่ว่า

 • คนจะไม่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน
 • คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้
 • คนมีความคิดริเริ่มทำงานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง
 • คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

          3. ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchl) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (Iof California t Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X และ Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอด คล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ ทฤษฎีมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการคือ

 • ทฤษฎีการบริหารคนการทำให้ปรัชญาที่กำหนดไว้บรรลุ
 • การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

          ทฤษฎีนี้ใช้หลักการ 3 ประการ คือ

 1. คนในองค์กรต้องซื่อสัตย์ต่อกัน
 2. คนในองค์การต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 3. คนในองค์การต้องมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง

          หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (Edgar L Morphet )

 1. การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ (Division Of Labor)
 2. มีการกำหนดมาตรฐานทำงานที่ชัดเจน (Standardization)
 3. มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command)
 4. มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน (Delegation of Authority and Responsibility)
 5. มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงานให้เฉพาะเจาะจงขึ้น (Division of Labor)
 6. มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน ที่ชัดเจน (Span of control)
 7. มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่เหมาะสม (Stability)
 8. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์การได้ (Flexibility)
 9. สามารถทำให้คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย (Security)
 10. มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ (Personnel Policy)
 11. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและองค์การ (Evaluation)

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top