Upskill Reskill คือ ทางรอด ไม่ปรับ อาจไม่รอด ในยุคมรสุมเศรษฐกิจ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ความท้าทายในการดำรงชีพของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ คือการดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองมีงานทำ และอยู่รอด ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญพอ ๆ กับการดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากหลายองค์กรต้องปรับตัวให้ทันยุคเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน จะเห็นได้ว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ดิจิทัลเซอร์วิส และฟูดดิลิเวอรี่ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าต่อได้นั้น แน่นอนว่า ต้องมีการเตรียมความพร้อมของคน ดังนั้นบุคคลากรจึงต้องปรับตัว ให้ตัวเองมีทักษะและความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับกับงานรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ Upskill และ Reskill คือ หัวใจสำคัญ ที่ทำให้ตัวเราสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในยุค Digital Disruption แบบนี้

Upskill Reskill คือ ทางรอด ไม่ปรับ อาจไม่รอด ในยุคมรสุมเศรษฐกิจ

นิยามของคำว่า Upskill และ Reskill

  • Upskill คือ การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่เรามีให้ดีกว่าเดิม
  • Reskill คือ การสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน

           เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน การจ้างงานโดยรวมลดลง และชั่วโมงการทำงานลดลง อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับที่สูง ต่อเนื่องจากโควิด-19 ระลอกแรก จากทั้งผู้ว่างงานใหม่ที่ไม่เคยทำงานมาก่อนที่เพิ่มขึ้น และผู้ว่างงานเดิมที่เคยทำงานมาก่อนแต่ยังหางานใหม่ไม่ได้

           จากรายงานของสถานการณ์ด้านแรงงานในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 38.75 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นผู้มีงานทำ 37.58 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.76 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.0 ผู้รองาน 0.41 ล้านคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.25 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563) พบว่าผู้มีงานทำลดลง 7.1 แสนคน (จาก 38.29 ล้านคน เป็น 37.58 ล้านคน) เป็นเหตุผลให้แรงงานไทยทั้งหมดจึงต้อง Reskill โดย 50% ต้องพัฒนาทักษะอย่างน้อย 3 เดือน และอีก 50% ต้องพัฒนาทักษะนาน 3 เดือนขึ้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องงานของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน

 

ปัญหาหลัก ๆ ที่ทำให้ต้อง Upskill และ Reskill

           เทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาแย่งงานของเรามากขึ้น

           หากพูดว่าแย่งงานเลยก็คงจะไม่ใช่เสียทีเดียว ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้าถึงทั้งงานจักรกลในการผลิต งานเอกสาร หรืองานที่เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ที่ใช้ภายในองค์กร แต่สุดท้ายแล้ว มนุษย์เราก็ยังต้องเป็นคนควบคุมหรือทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อยู่ดี หลายองค์กรเริ่มมีการทำงานผ่านระบบ Cloud มากขึ้น การเรียนรู้ระบบนี้อาจใหม่สำหรับใครหลายคน ดังนั้นการ Upskill และ Reskill คือ เรื่องสำคัญที่ต้องทำเพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

           ทำงานไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมา

           ปัจจุบันหลายองค์กรมีการเปิดกว้างในเรื่องของตำแหน่งงานมากขึ้น ทำให้ตำแหน่งเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องรองรับผู้ที่จบจากสายงานตามที่เคยระบุไว้ แต่คนที่จะมาสมัคร จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรับผิดชอบงานในตำแหน่งนั้นได้ การ Reskill เพื่อให้ตัวเองมีทักษะใหม่ที่เพียงพอต่อการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่าหลายคนจะทำงานตรงกับหลักสูตรที่เรียนมา แต่ถ้าต้องเปลี่ยนงาน เพราะสภาพแวดล้อมหรือระบบเศรษฐกิจไม่เป็นใจ การนำเอาทักษะเก่ามาใช้อาจไม่เพียงพออีกต่อไป การ Upskill ให้ตัวเองมีพัฒนาและหมั่นปรับปรุงทักษะอยู่เสมอ จะช่วยให้เราสามารถยกระดับฐานเงินเดือนได้อีกด้วย

 

           วิธีการที่จะเข้ามาช่วยให้ Upskill และ Reskill ได้

           หมั่นศึกษาหาความรู้แบบ E-learning (สำหรับบุคคลธรรมดา)

           ปัจจุบันนี้ ยิ่งเปิดหาข้อมูลเหมือนยิ่งเห็นโลกได้กว้างขึ้น เราควรหยิบเอาเทคโนโลยีมาใช้ Upskill และ Reskill เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะให้มีความรู้ได้รอบด้าน และครอบคลุมกับงานมากยิ่งขึ้น เราสามารถเรียนรู้ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีให้เลือกหลากหลายในปัจจุบันนี้

           สิ่งสำคัญที่ควรท่องไว้ให้ขึ้นใจ คือ หากอยากเป็นบุคคลที่อยู่รอดในตลาดแรงงานได้ ตัวเราเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ทักษะให้ต่อเนื่อง ถึงจะเห็นผล พยายามหมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ และทำให้เป็น Lifelong Learning นำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

           จัดหลักสูตรการเรียนรู้และมีการอบรมเพิ่มเติม (สำหรับองค์กร)

           หากองค์กรหยุดลงทุนกับการพัฒนา เท่ากับว่าหยุดความก้าวหน้าภายในองค์กร ดังนั้นการลงทุนกับคนจึงสำคัญไม่แพ้การลงทุนกับเทคโนโลยี องค์กรจึงควรมีการจัดอบรมเพื่อปรับ mindset ของบุคลากรให้พร้อมเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ควรมีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้แต่ละแผนกได้มีการ Upskill และ Reskill ในหลักสูตรเพิ่มเติมอีกด้วย 

 

ทักษะไหนบางที่เราควรเรียนรู้ไว้และจำเป็นต้องมีหากอยากเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการ

  1. ทักษะในด้านเทคโนโลยี – ทักษะในด้านการตัดสินใจเมื่อต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือ AI นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความสามารถในการวิเคราะห์ Big data
  2. ทักษะในด้านภาษา – ความได้เปรียบทางด้านภาษาจะสามารถทำให้เราสื่อสารและทำงานกับคนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
  3. ทักษะความเป็นผู้นำ – ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการพูดและการโน้มน้าวใจ ทักษะในการทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม รวมไปถึงความสามารถในการปรับตัวและการจัดสรรเวลา

 

           ดังนั้นหากอยากเป็นคนที่จะสามารถอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอดเวลาแบบนี้ การ Upskill และ Reskill คือ เรื่องที่ทุกคนต้องเริ่มทำแล้วตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือบุคลากรก็ตาม สำหรับใครที่อยากเช็กว่าทักษะและความสามารถในการทำงานของตัวเองที่มีอยู่ตอนนี้ สามารถสมัครตำแหน่งงานไหนได้บ้าง ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JobsDB เพื่อค้นหางานที่ใช่ได้เลย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เทคนิคการ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ฝึกง่าย ๆ ทำได้ที่บ้าน

อยู่บ้านก็เรียนได้ Update เว็บไซต์เรียนออนไลน์ สำหรับปี 2021

ทักษะการคิดของคนทำงานยุคใหม่ สู่การเป็นผู้นำ

รวม 10 Podcast สำหรับคนทำงาน ฟังเพลิน ให้ความรู้ ปลุกแรงบันดาลใจ
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023Upskill Reskill คือ ทางรอด ไม่ปรับ อาจไม่รอด ในยุคมรสุมเศรษฐกิจ

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top