Skills ที่ต้องมีเพื่อตลาดงานด้าน AI ที่จะเพิ่มมากขึ้นใน 2021-2025

          ในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ เราจะสังเกตได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นทุกวัน เราใช้ AI …