Job description งานบัญชี ควรรู้ก่อนตัดสินใจหย่อนใบสมัครงาน

งานบัญชีมีแบบไหนบ้าง Job Description งานบัญชี สำหรับแต่ละประเภท

JD-accounting
สำหรับงานด้านบัญชีเป็นงานที่ต้องการคนที่เรียนจบด้านบัญชีโดยเฉพาะ แต่งานบัญชีไม่ได้จบอยู่แค่นักบัญชี หรือเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปเท่านั้น ยังสามารถทำงานในระดับบริหารได้อีกมากมาย ซึ่งก่อนที่จะทำงานระดับบริหารได้ก็ต้องผ่านการทำงานระดับเจ้าหน้าที่มาก่อน แล้วงานของนักบัญชีมีอะไรบ้าง?
หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบัญชี (บัญชีทั่วไป) แบ่งเป็น 3 หน้าที่หลักๆ คือ ดูแลบัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย


เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์
- ทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต
- ทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน
- ทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- จัดทำรายงานสรุปยอดของการผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน
- ทำรายงานสรุปค่าล่วงเวลาของฝ่ายผลิตประจำเดือน


เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30), ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, สปส.10-1
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
- ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค
- จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
- จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร
- จัดทำใบแจ้งลดหนี้
- จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน


เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
- สรุปยอดขายสาขาประจำวัน และประจำเดือน
- สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์
- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
- จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน


นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานด้านการบัญชีแล้ว สิ่งสำคัญของพนักงานการบัญชีคือความซื่อสัตย์ และความละเอียด เพราะการทำบัญชีที่ต้องอยู่กับตัวเลขจำนวนมากหากพลาดไปเพียง 1 จุดทศนิยมก็คงต้องปวดหัวกับการหาที่มาของความผิดพลาดอย่างแน่นอน รวมถึงต้องมีความสามารถในด้านการสอนงานบุคคลอื่นในสายงาน ทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอด ทัศนคติต่อการทำงานที่ดี ความสามารถที่เป็นทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เติมโตในอนาคตของการทำงานได้

มองหางานด้านบัญชีได้ที่ jobsDB คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อน

สร้างโปรไฟล์