Interim Interview คืออะไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

interimInterview          Interim Interview หรือ การสัมภาษณ์ระหว่างทำงาน คือ การพูดคุยกับพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น ที่ยังไม่มี ความประสงค์จะลาออกจากบริษัท เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่องาน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ซึ่ง HR สามารถนำผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ

          โดยสาเหตุที่เลือกสัมภาษณ์เฉพาะพนักงานที่มีผลงานดีเด่น เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้ย่อมมีทัศนคติที่ดีต่องาน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร จึงสามารถตอบคำถามได้อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ และการได้คำตอบจากพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นโดยตรง จะมีผลดีตรงที่ HR วางแผนการดูแลรักษาคนกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องเสียเวลาสัมภาษณ์ทุกคนในองค์กร ซึ่งอาจได้คำตอบที่มีอคติ จากพนักงานที่มีทัศนคติไม่ดีอีกต่างหาก

          ในการสัมภาษณ์นั้น HR อาจร่วมสัมภาษณ์พร้อมกันกับหัวหน้างานโดยตรง ในช่วงประเมินผลการทำงานประจำปี หรือจะจัดการสัมภาษณ์ขึ้นมาโดยเฉพาะก็ได้ ซึ่งจะทำให้ HR ได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆ กับ หัวหน้างานด้วย

ตัวอย่างคำถามที่ควรใช้ในการสัมภาษณ์มีดังนี้

    • อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
    • อะไรคือสิ่งที่คุณพอใจมากที่สุดในการทำงานปัจจุบัน
    • อะไรคือสิ่งที่คุณพอใจน้อยที่สุดในการทำงานปัจจุบันเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายในการทำงานมากกว่าเดิม คุณต้องการให้องค์กรหรือผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในเรื่องใดเป็นพิเศษ
  • คุณต้องการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ด้านใดเป็นพิเศษ

  • นอกจากองค์กรของเราแล้ว คุณคิดว่าองค์กรใดที่น่าทำงานด้วย เพราะอะไร

          จากตัวอย่างข้างต้น คงได้ทราบถึงแนวทางในการทำ Interim Interview กันแล้ว คราวนี้ HR ทั้งหลายก็จะสามารถวางกลยุทธ์ในการดูแลรักษาพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข และเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023Interim Interview คืออะไร

สำหรับคนที่เรียนสายศิลป์มา เมื่อต้องก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งคณะที่หลายคนใฝ่ฝันคงหนีไม่พ้น “คณะมนุษยศาสตร์” ซึ...
เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top