Ikigai หลักการใช้ชีวิตและการทำงานให้มีความสุข

           ในโลกที่หมุนเร็วแบบทุกวันนี้ ทำให้เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบตามแบบฉบับของคนในเมืองใหญ่ บวกกับการงานที่ร…