พัฒนาทักษะให้มากกว่าการเป็น Recruiter ช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตในการทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

HR Recruiter มีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ถือเป็นหน้าที่เล็กๆ ที่ค่อนข้างจะสำคัญ เพราะการคัดเลือกคนที่เหมาะสม มีความสามารถ และมีทีท่าว่าจะทำงานในองค์กรได้นานกว่าปกติ จะช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่าย และค่าประสบการณ์ของบริษัทให้น้อยลงได้ โดยเฉพาะองค์กร หรือบริษัทที่มีอัตราการ Turnover สูง ตำแหน่ง Recruiter จึงถือเป็นงานสำคัญที่ขาดไม่ได้ ซึ่ง Recruiter นี้จะเป็นพนักงานในบริษัท หรือจ้างบริษัทภายนอกเป็น Recruiter ในการจัดหาคนให้ก็ได้

แม้ว่าตำแหน่ง HR Recruiter จะสำคัญ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีการเติบโตเท่าไหร่นัก เพราะ Career Path ของสายงานนี้ค่อนข้างสั้น นั่นเป็นเพราะโดยส่วนใหญ่ Recruiter มักทำหน้าที่ในการมองหาบุคคลที่มีความสามารถ และเหมาะสมกับองค์กรเพียงอย่างเดียว จนลืมไปว่าสิ่งหนึ่งในสายงานนี้คือการพัฒนาบุคลากร โดยงาน Human Resource จะแบ่งออกเป็น 2 สายงาน ได้แก่

Career Path ของ HR Recruiterงาน HRM: Human Resource Management

ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ในที่ทำงาน ตั้งแต่การกำหนดคุณลักษณะ การคัดสรรบุคลากร ประเมินคุณภาพของพนักงาน บริการค่าตอบแทน รับผิดชอบดูแลข้อมูล การตรวจสอบ และวิจัยมนุษย์ ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน HRM มีดังนี้

  • ทักษะการคัดเลือก และคัดสรรบุคลากร

เพื่อคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม และมีความสามารถตรงกับที่บริษัทต้องการ อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาองค์กรให้พัฒนาได้ในอนาคต โดยบุคคลนั้นไม่ควรมีทีท่าย้ายงานในอนาคตอันใกล้

  • ทักษะการต่อรอง

การต่อรองเรื่องของค่าตอบแทนทั้งเงินเดือน และสวัสดิการ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของการทำงาน เนื่องจากหากพนักงานได้ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องทำ ก็จะส่งผลให้พนักงานลาออกกันมากขึ้นได้ HR จึงต้องต่อรองค่าตอบแทนให้กับพนักงานได้ด้วย

  • ทักษะการประสานงานภายใน

ในที่ทำงานอาจเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับหัวหน้าแผนก หรืออื่นๆ ได้ HR จะต้องประสานงานภายในให้ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายได้โดยเร็ว ร่วมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หากพนักงานในองค์กรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันก็จะส่งผลให้งานต่างๆ ราบรื่นไปได้ด้วยดี

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

งาน HRD: Human Resource Development

ทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบงานทรัพยากรบุคคล วางแผนการอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในบริษัทให้มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และสามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน HRD มีดังนี้

  • ทักษะการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคล

การจัดบุคคลให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยจัดต้องมีการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน แต่ละฝ่าย แต่ละแผนกอีกด้วย

  • ทักษะการออกแบบเครื่องมือในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การที่พนักงานเริ่มมองหาโอกาสสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ถือเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงานคนนั้น ในฐานะของ HR จึงต้องมองให้เห็นความสามารถ และเส้นทางที่พนักงานคนนั้นจะสามารถพัฒนาไปได้ อาจจัดหาเครื่องมือในการทำงานผ่านหัวหน้าแผนก หรือหัวหน้าฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้ทุนการศึกษาต่อ หรือส่งไปดูงานในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น

  • ทักษะการพัฒนาอาชีพบุคลากร

เสนอการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม การจัดวาง Career Path ของแต่ละตำแหน่ง และเสนอทางเลือกในการเติบโตของแต่ละสายงาน เพื่อนำไปพัฒนาการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจะต้องคำนึงถึงความคาดหวังของพนักงาน และความคาดหวังขององค์การต่ออนาคตในระยะสั้น และระยะยาวเป็นสำคัญ

  • ทักษะการพัฒนาองค์กร

พัฒนากระบวนการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้มีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความสร้างสรรค์ในองค์กร ทำให้พนักงาน และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้อย่างสมบูรณ์

การทำงานเป็น Recruiter อยู่ทุกวันอาจทำให้เห็นภาพของการเติบโตไปทำงานในสาย HR Management เท่านั้น แต่การทำงานในสาย HR Development ก็เป็นอีกหนึ่ง Career Path ที่ทำให้ตำแหน่งเติบโตได้เช่นกัน อีกทั้งยังเป็นงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบริษัทได้อย่างดี

มองหางาน Human Resource หรือ HR Manager และตำแหน่งที่ใกล้เคียงได้ที่ jobsDB

#เพราะสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องงาน
#jobsDB

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top