ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการจ้างงานขององค์กรในช่วงโควิด-19

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ Sirikanya Kritsanamitt 51. คุณ Abhidit Utidthammasak
2. คุณ เสาวลักษณ์ ขันฟ้าเลื่อน 52. คุณ Attapinya Montree
3. คุณ ผกามาศ สาคร 53. คุณ กนกพร วิริยะโพธิ์ชั
4. คุณ ธนาวัฒน์ สมบูรณ์ 54. คุณ Nithiphon Mekkham
5. คุณ กานต์พิชชา​ สุคนธามัย 55. คุณ กุลธิรัตน์ ภัทรกุลวิศุทธ
6. คุณ ฐิตินันท์ สุปรียาพร 56. คุณ ปภาณิน กิตติเสาวลักษ
7. คุณ สุชาดา คงวัฒนาศักดิ์ 57. คุณ atthaphon singkaewsueb
8. คุณ อัญชลี บุตรแวว 58. คุณ มาติกา นายสม
9. คุณ เกษม เติมตฤษณา 59. คุณ ธัญชนก รัตนพันธ์
10. คุณ ภัควี ขุนสันเทียะ 60. คุณ Suwat Panla
11. คุณ ธิดา จิตต์ล้ำเลิศก 61. คุณ ปราโมทย์ มูลสาร
12. คุณ ศรัญญา สุภานุรัตน์ 62. คุณ พัชรี ติปยานนท์
13. คุณ ธัญวลัยกร วงษ์จตุรพิธพร 63. คุณ Kannathakorn Rattanawenawatee
14. คุณ ก้องเกียรติ คุณาสถิตย์ชัย 64. คุณ ณขวัญวลัย ดิลกวงศ์พงษ์
15. คุณ ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล 65. คุณ มัทรี เขื่อนขันธ์
16. คุณ สุทธิพรรณ เกตุดี 66. คุณ พิมพรินทร์ ลิมปโชติ
17. คุณ วิจุฑา อรุณดำรงโรจน์ 67. คุณ น้องนุช สมบัติรักษ์
18. คุณ สมพิน มหาโคตร 68. คุณ นิตทรา ตังคุปานันท์
19. คุณ อรรถกร ผ่องสุด 69. คุณ อธิตา บูชาตระกูล
20. คุณ Phatthariya Tangserisuk 70. คุณ Taweedej Pucharoenyos
21. คุณ กวินทร์ณภัทร ฐิติสกุลนนท์ 71. คุณ รักษิณา พนิตพงศ์ศรี
22. คุณ Kanita Inchuenjai 72. คุณ ภาสกร สุภาพรเหมินทร
23. คุณ ศิริชัย ดาราศรีศักดิ์ 73. คุณ กานต์ชนา แก่นสูงเนิน
24. คุณ ศิริ​วรรณ​ ประดับ​มุข​ 74. คุณ Jirattri Chootakul
25. คุณ Pari Taworn 75. คุณ สุภาสินี สิบสกุล
26. คุณ ดวงพร ประดับมุข 76. คุณ ธีรรัตน์ พิทักษ์วโรดม
27. คุณ Nutthansa Sriphan 77. คุณ พิทยา ปาคำ
28. คุณ ณิชชา วรวราวิน 78. คุณ รัตน ดิษฐเอม
29. คุณ อารักษ์ ชัยศรีเจริญพง 79. คุณ อารยา ติลกานนท์
30. คุณ นิชรัช นิธิชัย 80. คุณ สุภาวดี แกล้วทนงค์
31. คุณ ปาลิดา เติมอัครถาวร 81. คุณ พรรณี จันทนภุมมะ
32. คุณ pratthana chuearaman 82. คุณ อธินพ กระจ่างวุฒิชัย
33. คุณ ปิยะบุตน โกศลกิตติพงศ์ 83. คุณ Passuree Guni
34. คุณ ภัศรา เจียมจรรยา 84. คุณ Thanarat Kaveevityavej
35. คุณ ปวีณา บุลสถาพร 85. คุณ ศุภิสรา กิ่งแก้ว
36. คุณ ณัฐพนธ์ ปัญญาศรีวินิจ 86. คุณ Anchalee Maleekhon
37. คุณ Nannapas Teerarojdechachai 87. คุณ จีรนันท์ เกตุเกิด
38. คุณ สันติ โกศลกิตติพงศ์ 88. คุณ หทยา เลื่องลือเจริ
39. คุณ นาทชญา สำราญพานิช 89. คุณ รัตนา ธรรมสาร
40. คุณ ปิยะบุตร พงศ์ 90. คุณ Wanida Areephan
41. คุณ บัญชา คล้ายมีปาน 91. คุณ pannee ngamvilaisiriwong
42. คุณ สุขุมาล ศิริเนตร์ 92. คุณ ปาริชาติ พุกกุลนา
43. คุณ ชาคริยา ภัทรกรอัครกุล 93. คุณ ชวิน อัจฉริยวงศ์เม
44. คุณ นรกฤต กัลยาวงศ์ 94. คุณ พิชัย อัครพิมาน
45. คุณ อรวลี กัลยาวงศ์ 95. คุณ Kwanchai Sajjasantinukool
46. คุณ ภัทรา มณี 96. คุณ พิชญ์นุช พันธ์ไพศาล
47. คุณ จารุวรรณ ตันรัตนาวงศ์ 97. คุณ Pensri Kruesuwanwes
48. คุณ Wanwisa Taljinda 98. คุณ นันท์รวี เกียรติชยากรณ
49. คุณ Danaisak Khamwichit 99. คุณ ภัคจิรา จันทร์บาง
50. คุณ เรวดี พรหมณะ 100. คุณ ธนพล เอื้อเสรีวงศ์เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. 2. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ และให้สิทธิ์บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร ยืนยันสิทธิ์
  3. 3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
  4. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  5. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

Scroll to Top