เป็น Extrovert หรือ Introvert บุคลิกแบบไหนที่ช่วยให้คุณได้ ขึ้นเงินเดือน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           การทำงานที่ใช่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสิทธิ์ได้ ขึ้นเงินเดือน ได้มากขึ้น แต่นอกจากจะเป็นงานที่ตัวคุณมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว บุคลิกภาพก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีผลงานที่น่าประทับใจมากขึ้น บุคลิกภาพนั้นสามารถแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีความทะเยอทะยาน ความเข้าอกเข้าใจ ความมีเหตุผล และการแสดงออกที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันมีแบบทดสอบให้คุณสามารถทราบได้ว่าคุณมีบุคลิกภาพประเภทไหนได้   โดยแบบทดสอบนี้เรียกว่า Myers-Briggs  หรือ MBTI คุณสามารถลองทำแบบทดสอบได้ ที่นี่ 
ขึ้นเงินเดือน

           การทดสอบ MBTI จะทดสอบเปรียบเทียบบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ เช่น การแสดงตัวและการเก็บตัว ความรู้สึกและการรับรู้ ความคิดและความรู้สึก รวมไปถึงการตัดสินและรับการตัดสินต่าง ๆ โดยประเภทของบุคลิกสามารถแบ่งได้ถึง 16 ประเภทด้วยกัน แต่ละประเภทก็จะมีความถนัดแตกต่างกันไป แบบทดสอบ MBIT จะช่วยให้คุณเข้าใจตนเองและศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้น รวมไปถึงมองหางานและตำแหน่งที่เหมาะกับคุณได้อีกด้วย

            หากจะถามว่าบุคลิกภาพมีผลต่องานอย่างไร โค้ช Han Kok Kwang ผู้เขียนหนังสือ No Job? No Sweat! เชื่อว่าบุคลิกของกลุ่มคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง และ กลุ่มคนที่ชอบเข้าสังคม นั้นสามารถประสบความสำเร็จพอ ๆ กันได้หากอยู่ในตำแหน่ง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กรและเพื่อนร่วมงานที่เหมาะสม หากเป็นคนบุคลิกประเภทไหน ๆ หากได้ทำงานที่เหมาะก็จะสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่

           “ทุกคนชอบอยู่กับคนที่มีบุคลิกคล้ายตัวเอง เจ้านายที่เป็นคนชอบเข้าสังคมก็มักจะชอบลูกน้องที่สามารถเข้าสังคมได้ด้วย และในทางกลับกัน หากเจ้านายชอบเก็บตัวก็มักจะชอบลูกน้องที่ค่อนข้างเก็บตัวด้วย” คุณ Han ได้กล่าวไว้ “เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น คุณจะเห็นว่าชาว Extrovert เป็นคนที่พูดกับคนอื่นเพื่อให้คิดได้ ส่วนคน Introvert เป็นคนที่ต้องคิดก่อนแล้วจึงพูด ดังนั้นการเลือกสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะกับคุณก็จะช่วยให้คุณเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่” 

           คนชอบเข้าสังคมและคนชอบเก็บตัว

            ในปี 2015 ได้มีการศึกษาที่ประเทศอเมริกาว่าในบรรดาบุคลิกทั้ง 16 ประเภทนั้น คนที่เป็นกลุ่ม introvert มักจะได้รายได้น้อยกว่า โดยมีกลุ่มบุคลิกพื้นฐาน introvert ทั้งหมด  5   กลุ่มใน 7 กลุ่มที่ได้รายได้ต่อปีน้อยที่สุด โดยการศึกษานี้ทำขึ้นผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Truity และได้ทำการวิเคราะห์ออกมาว่า เนื่องจากคนที่เป็น Introvert มักจะไม่ค่อยรับตำแหน่งการจัดการต่าง ๆ มากเท่าไหร่

           ในปี 2019 Truity ได้ทำการศึกษาอีกครั้ง และคนที่เป็น Extrovert ก็ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าคนที่เป็น Introvert หากลองดูกลุ่มคน Extrovert ที่โด่งดัง เช่น Steve Jobs (กลุ่ม ENTJ) Tom Hanks (กลุ่ม ENTP) Barack Obama (กลุ่ม ENFJ) Robert Downey Jr. (กลุ่ม ENFP) John Rockefeller (กลุ่ม ESTJ) Taylor Swift (กลุ่ม ESFJ) Madonna (กลุ่ม ESTP) และ Adele (กลุ่ม ESFP) ก็เป็นกลุ่มคนที่ทำรายได้ดีมากทั้งนั้น 

           อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มคน Introvert จะทำรายได้น้อยเสมอไป เพียงแต่กลุ่ม Extrovert อาจจะทำรายได้ดีกว่าในที่ทำงาน แต่เมื่อคนกลุ่ม Introvert ได้ไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกต้องแล้วก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เช่น Michele Obama (กลุ่ม INTJ) Bill Gates (กลุ่ม INTP) Nelson Mandela (กลุ่ม INFJ) Tom Hiddleston (กลุ่ม INFP) Angela Merkel (กลุ่ม ISTJ) Beyonce (กลุ่ม ISFJ) Michael Jordan (กลุ่ม ISTP) และ Michael Jackson (กลุ่ม ISFP) เป็นต้น

           ดังนั้นการประสบความสำเร็จด้านการงานไม่จำเป็นต้องเป็น Extrovert เสมอไป และหากจะให้คนที่เป็นคนชอบเก็บตัวมาเปลี่ยนแปลงบุคลิกเพียงเพื่อจะประสบความสำเร็จก็ดูจะเป็นการฝืนธรรมชาติ กลุ่ม Introvert บางกลุ่มก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้ง่าย เช่น กลุ่ม ISTJ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 49,994 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกลุ่ม INTJ มีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 46,986 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น

           การนำแง่มุมของบุคลิกแต่ละประเภทมาใช้ประโยชน์

           ในขณะที่กลุ่มคน Extrovert อาจจะได้รายได้เฉลี่ยมากกว่าก็จริง แต่หากลองมองว่าบุคลิกภาพก็เป็นแง่มุมหนึ่งของชีวิต และหากเรานำมาใช้ในทางที่ถูกต้องก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ โดยบุคลิกภาพในบางด้านที่โดดเด่นที่สุด อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น และทำให้ได้รายได้มากขึ้นได้ด้วย 

            หากจะลองแยกดูอย่างละเอียดจะพบว่ากลุ่มคนที่มีบุคลิกประเภทชอบเข้าสังคม นักคิด และนักตัดสิน จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุด ในขณะที่รายได้เฉลี่ยสูงที่สุดคือ กลุ่มนักคิด ที่มีรายได้อยู่ที่ 50,210 ดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยกลุ่มคนที่ชอบเข้าสังคมอยู่ที่ 50,034 ดอลลาร์สหรัฐ นักตัดสินอยู่ที่ 48,625 ดอลลาร์สหรัฐ และผู้ถนัดรับรู้ด้วยการสัมผัสอยู่ที่ 46,843 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสี่อันดับสุดท้ายคือ ผู้ที่มีสัญชาตญาณ มีรายได้อยู่ที่ 44,933 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้รับความรู้สึก 41,799 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้รับรู้ 41,722 ดอลลาร์สหรัฐ และกลุ่มคนชอบเก็บตัวอยู่ที่ 40,687 ดอลลาร์สหรัฐ 

           จากการศึกษาพบว่าหากคุณเป็นคนชอบเก็บตัว แต่การเก็บตัวไม่ใช่ลักษณะเด่นของคุณ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานได้ บุคลิกลักษณะเด่นของคุณมักจะเป็นตัวตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น หากคุณกำลังมีปัญหาในที่ทำงานคุณจะแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างนักคำนวณ หรือเข้าหาคนที่มีปัญหาด้วยอย่างกลุ่มคนที่ชอบเข้าสังคม หรือเลือกที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาอย่างกลุ่มคนที่ชอบเก็บตัว ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าบุคลิกแต่ละประเภทจะตอบสนองแตกต่างกันไป และเพราะอะไรกลุ่มคนที่เป็นคนชอบเข้าสังคมมักจะประสบความสำเร็จกว่าในหน้าที่การงาน

           ประเภทบุคลิกทั้ง 16 ประเภทถูกเรียกตามลักษณะเด่น แต่คุณอาจจะจำแนกตามแง่มุมของบุคลิกแต่ละประเภทได้เช่นกัน Truity ได้ทำการจำแนกแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้าที่การงานและรายได้ที่ได้รับดังนี้ 

           แง่มุมของบุคลิกต่าง ๆ มีทั้งหมด 8 ประเภท โดยจะเรียงจากประเภทที่มีเงินได้ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด โดยอันดับแรกคือ บุคลิกประเภทมีเหตุมีผล (ใช้ความคิดเทียบกับอารมณ์) บุคลิกประเภทชอบความโดดเด่น (ชอบเข้าสังคมเทียบกับชอบเก็บตัว) บุคลิกประเภทที่มีแนวความคิดชัดเจน (ใช้ความรู้สึกเทียบกับใช้สัญชาตญาณ) บุคลิกประเภทมีพลัง (ชอบเข้าสังคมเทียบกับชอบเก็บตัว) บุคลิกประเภทที่มีความเที่ยงธรรมสูง (ใช้ความคิดเทียบกับความรู้สึก) บุคลิกประเภทชอบแสดงออก (ชอบเข้าสังคมเทียบกับชอบเก็บตัว) บุคลิกที่ชอบความท้าทาย (ใช้ความคิดเทียบกับความรู้สึก) และ บุคลิกประเภททะเยอทะยาน (ความรับรู้เทียบกับการตัดสิน)

           จะเห็นได้ว่าบุคลิกประเภทชอบเข้าสังคมจะอยู่ในอันดับสูงสุด 8 อันดับ อย่างไรก็ตาม บุคลิกที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จและทำเงินสูงสุดคือบุคลิกประเภททะเยอทะยาน หรือผู้ที่มีความรับรู้เทียบกับการตัดสิน จากการศึกษาพบว่า ยิ่งมีความทะเยอทะยานสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากเท่านั้น 

           ความทะเยอทะยานไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบุคลิกทั้งประเภทชอบเข้าสังคมและชอบเก็บตัว เพราะความทะเยอทะยานไม่ใช่ภาพที่คุณแสดงออกมาให้ผู้อื่นได้เห็น ความทะเยอทะยานเป็นแรงบันดาลใจส่วนตัวที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งการประสบความสำเร็จอาจจะหมายถึงการทำงานและได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น หากคุณได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่อีกด้วย 

           มองหาสิ่งที่ใช่

           บททดสอบด้านบุคลิกภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบ MBTI แบบ ABCD หรือแบบ PSI ก็ตาม มักจะเป็นแบบทดสอบเพื่อ ช่วยให้คุณเข้าใจตัวตนของคุณมากขึ้น และช่วยเป็นแนวทางให้คุณรู้ว่าคุณเก่งด้านไหน การทำแบบทดสอบโดยเฉพาะแบบ MBTI นั้น ก็เพื่อช่วยให้คุณจำแนกได้ว่าบุคลิกทั้ง 16 ประเภทมีอะไรบ้าง และช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของคุณมากขึ้นด้วย เพื่อที่คุณจะสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อไป 

           ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาที่พบว่าคนที่ชอบเข้าสังคมมักมีรายได้มากกว่านั้น แต่ต้องไม่ลืมว่าคนที่ชอบเก็บตัวก็สามารถหารายได้ได้มากเช่นกัน เพราะในการทำงานนั้นมักจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกใช้คุณสมบัติด้านไหนหรือบุคลิกภาพด้านไหนมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์และสถานที่ทำงานก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เช่นกัน และไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกประเภทไหนก็ตามโค้ช Han ได้มีข้อคำนึงสำคัญทั้งหมด 3 ข้อที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะมีบุคลิกประเภทไหนก็ตาม อย่างแรกคือการตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตามที่ได้ตกลงไว้ให้เรียบร้อย ข้อที่สองคือความรู้สึกซาบซึ้งและชื่นชมคนรอบข้าง โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานร่วมกับคุณ เช่น เจ้านาย และข้อสามคือ การเข้าใจตลาดว่าต้องการอะไร ไม่ใช่แค่ต้องเข้าใจองค์กร 

           สุดท้ายแล้วกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในที่ทำงานได้คือการหางานที่ใช่ เหมาะกับความสามารถและบุคลิกของคุณ เช่น หน้าที่ที่ต้องทำงานเป็นทีมและประสานงานกับคนหมู่มาก อาจจะเหมาะกับคนชอบเข้าสังคม แต่ในขณะเดียวกัน งานที่ต้องทำงานคนเดียวและแก้ปัญหาอันซับซ้อน อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบเก็บตัว แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องมีความทะเยอทะยานที่อยากประสบความสำเร็จ

            นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีการสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานและการเรียนเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าขึ้นได้ ลองมาดูคอร์สเรียนใหม่ ๆ มากมายได้ ที่นี่ และลองหางานที่ใช่ในแบบของคุณได้ที่ JobsDB ที่มีงานตรงใจให้คุณเลือกมากมาย 

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

JobsDB เผยแนวโน้มอัตราเงินเดือนปี 65 ชี้สายงานไอทีเปย์เงินเดือนเพิ่มขึ้นอันดับ 1 SMEs ปรับเงินเดือนสู้บริษัทใหญ่ หวังดึงคนเก่งพัฒนาองค์กร

ทำงานแบบ Multitasking คืออะไร? เหมาะกับใคร เราควรทำงานแบบนี้ไหมนะ
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เป็น Extrovert หรือ Introvert บุคลิกแบบไหนที่ช่วยให้คุณได้ ขึ้นเงินเดือน

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top