เติม Passion ให้พนักงานด้วยการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้แข็งแกร่งและทรงพลัง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           เราต่างรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบริษัทยุคใหม่ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีพลัง แต่การจะทำให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่างใจฝันนั้น จำเป็นจะต้องมีหลักคิดแกนกลางเพื่อใช้เป็นเครื่องนำทางไปสู่องค์กรในฝัน และสิ่งที่จะสร้างเป้าหมายนั้นให้เกิดขึ้นก็คือ Core Value หรือ ค่านิยมองค์กร

Core Value

Core Value คืออะไร ?

           ค่านิยมองค์กร คือ ชุดความคิดหรือกรอบความคิดหลักที่แสดงความเชื่อและ Identity ขององค์กร เป็นคำอธิบายว่าองค์กรของเราเป็นใคร ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นหลัก และเป้าหมายหลักขององค์กรคืออะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับคนในองค์กรเพื่อใช้ในการทำงาน หรือการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ หรือจะอยู่ในสถานการณ์ที่ง่ายหรือยาก ก็จะมีค่านิยมองค์กรนี้เป็นเหมือนแสงนำทาง เป็น DNA ของบริษัทเพื่อใช้พัฒนามาตรฐานการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

           การกำหนดค่านิยมองค์กร จึงถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะสิ่งนี้จะทำให้พนักงานและบุคลากรในบริษัทรู้ว่ากำลังทำงานไปเพื่ออะไร ช่วยสร้างเสริมคุณค่าในการทำงานและแรงบันดาลใจไปพร้อม ๆ กัน จากการศึกษาของเว็บไซท์ Achievers.com พบว่าองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานคือ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในองค์กร และพนักงานมากกว่า 75% ให้ความสำคัญกับการทำงานในองค์กรที่มีค่านิยมองค์กรที่ดีและชัดเจน ซึ่งเป็นผลทำงานบริษัทที่มีค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร มีมูลค่าบริษัทมากกว่าบริษัททั่วไป 30% และมีผลกำไรมากกว่าบริษัทที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องค่านิยมองค์กรถึง 17%

           แต่ถ้ามีค่านิยมองค์กรไม่ชัดเจนก็ไม่อาจสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกันได้ จากงานวิจัยของสถาบัน Barrett Values Center ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษารายใหญ่ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ทำการสำรวจกับ 631 องค์กรใน 54 ประเทศ พบว่ามีเพียง 3% ที่มีการกำหนดค่านิยมองค์กรไว้อย่างชัดเจนสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และมีถึง 28% ของพนักงานที่ทำงานในองค์กรที่มีค่านิยมองค์กรที่ไม่สามารถจำ Core Values ไม่ได้แม้แต่ข้อเดียว ดังนั้นการกำหนดค่านิยมองค์กรให้แข็งแกร่งและทรงพลังจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องทำให้เกิด

 

สร้างค่านิยมองค์กรอย่างไรดี ?

  • ทำให้สั้นเข้าไว้

          ค่านิยมองค์กรที่ดีควรเป็นคำสั้น ๆ ง่าย ๆ เข้าใจได้ แต่มี impact มหาศาล เพื่อทำให้พนักงานสามารถจดจำได้ง่าย และจับใจพนักงาน ควรเป็นคำเพียง 3-4 คำ เพื่อเลี่ยงการซ้ำซ้อนของความหมาย และสร้าง Top of mind ในใจพนักงาน เมื่อถึงเวลาคับขันที่ต้องตัดสินใจขึ้นมา จะได้หยิบเอาหลักคิดนี้มาใช้ได้ง่าย ๆ

 

  • ให้ความหมายที่เจาะจง และชัดเจน

           เลือกใช้คำที่มีความหมายเจาะจงและชัดเชนเข้าไว้ เอาแบบที่อ่านแล้วเข้าใจได้เลยทันที ที่สำคัญควรแสดงถึงเป้าหมายและพันธกิจ (mission) ที่ชัดเจนขององค์กร อาจตั้งมาจากสินค้าและบริการของบริษัทหรือเป้าหมายหลักที่อยากให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรแบบไหน

 

  • อธิบายความเป็นตัวตนของบริษัททั้งต่อพนักงานและโลกภายนอก

           นอกจากค่านิยมองค์กรจะเป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมองค์กรและสื่อสารโดยตรงกับพนักงานในบริษัทแล้ว ค่านิยมองค์กรยังสื่อสารกับบุคคลภายนอกอีกด้วย ถ้าอยากให้คนภายนอกบริษัทเข้าใจหรือเห็นภาพบริษัทเป็นแบบไหน ก็สร้างภาพลักษณ์เหล่านี้ผ่านค่านิยมองค์กรได้เลย

 

  • ทำให้เป็นเอกลักษณ์

           เลือกใช้คำที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนคนอื่นหรือบริษัทอื่นมาเป็นค่านิยมองค์กร จะทำให้บริษัทโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากขึ้น การใช้คำที่โดนใจทั้งในสายตาของพนักงานและคนภายนอกเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

  • ฟังเสียงพนักงาน

           เพราะคนที่ต้องอยู่กับค่านิยมองค์กรและใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือพนักงานในบริษัททุกคน ดังนั้นค่านิยมองค์กรจึงควรมาจากเสียงสะท้อนของพนักงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง สร้าง impact และสร้าง passion ในการทำงานให้กับพนักงานได้

 

  • ใช้และปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน

           สิ่งสำคัญกว่าการกำหนดค่านิยมองค์ก็คือการนำไปใช้ ควรทำให้ค่านิยมองค์กรเป็นกรอบของความคิดและการทำงานในทุกกระบวนการ เพื่อทำให้ทุกคนมี DNA ของบริษัทแบบเดียวกัน ที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้บริการควรยึดถือและปฏิบัติงานภายใต้แนวคิดของค่านิยมองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานในลำดับอื่น ๆ ของบริษัท และสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานภายใต้ค่านิยมองค์กรที่ถูกกำหนดไว้

           จะเห็นได้ว่าการสร้างค่านิยมองค์กร ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จำทำให้เกิดขึ้นจริง และเมื่อมีค่านิยมองค์กรที่ทรงพลังแล้ว พอรวมกับการเอาไปปรับใช้อย่างจริงจัง พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกัน ก็จะช่วยสร้าง passion และทำให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการทำงาน และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทำให้คนภายนอกเข้าใจในตัวองค์กรได้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลพลอยได้ในแง่ของการดึงดูดคนเก่ง ๆ ให้อยากเข้ามาทำงานในบริษัทและช่วยสร้างผลกำไรในการขายสินค้าและบริการของบริษัทตามไปด้วย

           สนใจทำงานในบริษัทที่มีค่านิยมองค์กรที่แข็งแกร่ง หรือต้องการหาพนักงานคุณภาพที่มี mindset เดียวกันกับค่านิยมองค์กร ค้นหางานและโพสตำแหน่งงานว่างได้ที่แอปพลิเคชั่น JobsDB แอปหางานที่รวมทั้งพนักงานคุณภาพและตำแหน่งบริษัทในบริษัทชั้นนำไว้ในที่เดียว

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

สรุปเทรนด์การทำงานที่ทุกออฟฟิศควรอัปเดตใน ปีใหม่ 2565

Metaverse เทรนด์ใหม่ที่ทุกบริษัทควรรู้เพื่อมุ่งสู่โลกอนาคต

กลยุทธ์ Diversity Management เมื่อความเท่าเทียมและหลากหลายกลายเป็นเรื่องสำคัญในองค์กร

Micro management บริหารงานอย่างไรให้ได้ใจลูกน้อง เปลี่ยนงานพังให้เป็นงานปัง

งานไม่พัง แค่จัดการ Stress management ได้ ชีวิตก็มีสุข

กลยุทธ์ Diversity Management เมื่อความเท่าเทียมและหลากหลายกลายเป็นเรื่องสำคัญในองค์กร

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เติม Passion ให้พนักงานด้วยการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้แข็งแกร่งและทรงพลัง

ในสายงานการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ นอกจากอาชีพชูโรงอย่าง Developer แล้ว ยังมีตำแหน่งยิบย่อยอื่น ๆ...
  เราอาจคุ้นเคยกับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก็คือความฉลาดของคอมพิวเตอร์กันมา...
ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งโลกของเราจะเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ขึ้นมา แล้วส่งผลกระทบแบบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างปัญหาให้กับท...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top