“Coaching” พนักงานให้เรียนรู้งานเร็ว

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้แก่พนักงาน วิธีหนึ่งที่แพร่หลายก็คือ การสอนงาน (Coaching) วิธีนี้จะช่วยให้พนักงานเรียนรู้งาน เรียนรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้องได้รวดเร็วขึ้น ลดเวลา และลดความผิดพลาดเสียหายจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้สอนงานยังเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ แก่พนักงานอย่างใกล้ชิด

          ก่อนที่จะทำการโค้ชชิ่ง ผู้สอนจะต้องรู้จักหลักเกณฑ์ในการสอนงานที่เรียกว่า 4D กันก่อน

  1. Diagnose คือ การวิเคราะห์ วินิจฉัย ประเมินความจำเป็นและความต้องการในการเรียนรู้ของพนักงาน ผู้สอนต้องทราบให้ได้ว่า พนักงานคนนี้ขาดในเรื่องใด จำเป็นเรื่องใด ก็ต้องสอนเรื่องนั้น และพนักงานแต่ละคนก็ต้องสอนด้วยสไตล์ที่แตกต่างกันไป ตามแต่ลักษณะของพนักงานแต่ละคนด้วย
  2. Design คือ การออบแบบการสอนงาน ว่าจะต้องสอนอย่างไร ใช้ระยะเวลานานเท่าไรในการสอนพนักงานคนนี้ และจะจัดสรรเวลาในการสอนอย่างไร บ่อยเพียงใด แต่ละครั้งต้องใช้เวลาเท่าไร และจะวัดผลการสอนงานได้อย่างไร
  3. Discuss คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ในการสอนงาน ไม่ใช่เพียงสอนเนื้อหา วิธีการทำงาน และให้นำแนะนำติชมเท่านั้น แต่ในขณะที่สอน ผู้สอนและพนักงานจะต้องพูดคุยกันถึงเรื่องอื่น ๆ ในที่ทำงานด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สไตล์การทำงาน การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร เป็นต้น
  4. Destiny คือ เป้าหมายที่คาดหวังไว้ กำหนดจุดมุ่งหมายของการสอนงาน และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานก็ควรบรรลุวัตถุประสงค์

          ลักษณะของผู้สอนงานที่ดี

  • ผู้สอนจะต้องเป็นต้นแบบที่ดี ทำให้พนักงานเกิดความวางไว้วางใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน
  • ผู้สอนต้องให้ความใกล้ชิดสนิทสนม ไม่ใช่แบบเจ้านายกับลูกน้อง แต่เป็นแบบพี่แบบน้อง ที่เดินไปพร้อม ๆ กัน คอยช่วยเหลือกัน
  • สอนงานพนักงานผู้สอนต้องดึงความรู้ ความสามารถ ที่พนักงานมีอยู่ในตัวออกมาให้ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ผู้สอนต้องสอนให้พนักงานมองไปในระยะยาว มองไปถึงอนาคตข้างหน้า อย่ามองแค่ใกล้ ๆ หรือเพียงแต่ละวัน ๆ เท่านั้น
  • ผู้สอนต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้อย่างเต็มใจ นำความรู้ที่มีทั้งหมดมาถ่ายทอด เพื่อให้มีผู้สืบทอดความรู้ต่าง ๆ และองค์ความรู้ไม่ติดกับตัวบุคคลเมื่อมีการเข้า-ออกจากตำแหน่ง

          การสอนงานที่ดีต้องมีทั้งการวางแผนที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้แก่ พนักงาน เพื่อให้พนักงานเปิดรับและพร้อมเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้การสอนงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ได้สำเร็จ

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top