ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการทำงานของคุณในช่วงโควิด-19

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ รชยา แก้วกิตติ 51. คุณ ศกลวรรษ หาเรือนศรี
2. คุณ ธีรบูลย์ วชิรศรีสุนทรา 52. คุณ อุษา วันสุดล
3. คุณ พัชรา อินณรงค์ 53. คุณ ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง
4. คุณ วันวิสา ใจชื้น 54. คุณ สุวรรณ จันทสาร
5. คุณ อรุณโรจน์ พวงพรศรี 55. คุณ วรกานต์ ฉัตรแก้ววรกุล
6. คุณ วีระพัฒน์ แทนจำหลัด 56. คุณ ปุณญดา วาจาสัตย์
7. คุณ ซูไวบะห์ ยาโงะ 57. คุณ Pospakorn Chananwong
8. คุณ ปกรณ์ แก้วกัญญา 58. คุณ Siripailin Kosonpisit
9. คุณ นิตย์วิริศ กุลวโรตตมะ 59. คุณ คณิกรณ์ เส็นหมุด
10. คุณ กัณฐิตา ตำสารี 60. คุณ อารยา ประยูรศร
11. คุณ Kanokwan Tamkittigul 61. คุณ พิมพ์ชนก พันธุ์ชาติ
12. คุณ มาริษา แย้มจันทร์ 62. คุณ ปาลิดา เติมอัครถาวร
13. คุณ เรืองวิชญ์ เหลืองอานันต์ 63. คุณ วริศรา หลักเพชร
14. คุณ ภัทรภณ ยั่งยืนอมรฤทธิ์ 64. คุณ ปณิดา อู่ไทย
15. คุณ ธีระพนธ์ กันณีย์ 65. คุณ ขวัญพิมล อุ่นเมือง
16. คุณ ณิชกานต์ ทวีลาภ 66. คุณ กิตยาภรณ์ เพ็งอร่าม
17. คุณ จิรภัทร์ แก้วนาคแนว 67. คุณ Nattawat Thongcharoen
18. คุณ จรรยา หมื่นรังษี 68. คุณ ศิราวรรณ ขุนเณร
19. คุณ ดณอัศม์วัช ผูกไมตรี 69. คุณ ชญานิศ อภิบาลมงคล
20. คุณ นันท์นภัส ธีรโรจน์เดชาชัย 70. คุณ พฤกษชาติ ปานใจ
21. คุณ ศรัทธาวุธ ตั้งประคองกุล 71. คุณ Trairat Chaengthaisong
22. คุณ สุชาดา ใจชื้น 72. คุณ จีรพร ชุณหสุวรรณ
23. คุณ พงษ์ศักดิ์ ประคองจิตร 73. คุณ Panaray Luphaiboon
24. คุณ สุวิมล มากบุญ 74. คุณ อินธิราภรณ์ รักประกอบกิจ
25. คุณ เดือนเพ็ญ ใจเย็น 75. คุณ ปนัดดา เจริญรัตน์
26. คุณ ปาริฉัตร เชื้อวงษ์ดี 76. คุณ จามรี อัมพุชินี
27. คุณ ฐิตินันท์ สุปรียาพร 77. คุณ อัครเดช ภาสบุตร
28. คุณ เกษรา เปล่งวิทยา 78. คุณ หัตถมาศ กิตติธงโสภณ
29. คุณ ปภาณิน กิตติเสาวลักษณ์ 79. คุณ อิสริยาภรณ์ สิงหศิริ
30. คุณ อิสรีย์ ปรีดานกูลพงศ์ 80. คุณ Chotiros Holman
31. คุณ ธนาวุฒิ สุนทรกระจ่าง 81. คุณ พีรญา ผ่องศาลา
32. คุณ วรวิทย์ ปุณณมาพงศ์ 82. คุณ วงจันทร์ คูณศรีสุข
33. คุณ บุญรักษ์ นิมิตวรกุล 83. คุณ เยาวเรศ เตชะ
34. คุณ Abhidit Utidthammasak 84. คุณ จุฑามาส วิจารณ์
35. คุณ อุไรวรรณ พรมทองแก้ว 85. คุณ รุจิรา ปัญญาสุทธิรักษา
36. คุณ ทิพยรัตน์ เทียนตระกูล 86. คุณ กิตติพจน์ เพ็งศรี
37. คุณ สุภาพร เสาวภาคย์อดิศักดิ์ 87. คุณ Jariya Tongsrinun
38. คุณ กัลยรัตน์ กิตติเสาวลักษณ์ 88. คุณ Chutidech Sukunakornwong
39. คุณ Chaiwat Nawachartkasem 89. คุณ ศุภสุตา สุขรัตนาชัยสกุา
40. คุณ น้ำผึ้ง เจริญฟุ้ง 90. คุณ Kantinant Rattanasoontarakorn
41. คุณ กฤตยาพร ชาวังเย็น 91. คุณ สุวลีย์ หนูคง
42. คุณ อัมพร งามบุญ 92. คุณ ณัฐสุดา สุวรรณเกตุ
43. คุณ วศิน ตันตระกูล 93. คุณ ณัฐชา พิพัฒน์ฐิติกร
44. คุณ ชนิดา เลิศเสถียรชัย 94. คุณ ณิชมน หริวงศานุภาพ
45. คุณ พุสดี สิริวัชระเมตตา 95. คุณ Jindapa Podang
46. คุณ ธยาน์ อังธนานุกุล 96. คุณ ธภาภัค รัตนสุขโชค
47. คุณ ทรงฤทธิ์ หิรัณย์อนุรักษ์ 97. คุณ อุทัยวรรณ ผ่อนผกา
48. คุณ Kodchakorn Nakarawat 98. คุณ ศุทธนุช ชมภูศรี
49. คุณ สมจิตร นันทลักษณ์สกุล 99. คุณ ฟอร์ม แหกาวี
50. คุณ ปัณณวัชร์ รวีพัชร์ธนคุณ 100. คุณ พรสุดา บุราณรมย์

ผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 101-200

101. คุณ ก้องเกียรติ คุณาสถิตย์ชัย 151. คุณ นาตยา ดวงกางใต้
102. คุณ มนตรี ดวงวิเชียร 152. คุณ ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล
103. คุณ วิเชียร บุราณรมย์ 153. คุณ พรรษสิริ ลิมปะพันธุ์
104. คุณ WATTAGON RANGSIROCHANA 154. คุณ อัจฉราภรณ์ สุริวงศ์
105. คุณ ณิวดี คล้ายมงคล 155. คุณ ปารมิตา สมทบบารมี
106. คุณ สุพิชญ์พร ปกาสิต 156. คุณ พันธินันท์ พระวิสัย
107. คุณ พัฒนะ วรรณสิงห์ 157. คุณ ภาณุกา มิตศิลปิน
108. คุณ ณัฐกฤตา วัฒนธรรม 158. คุณ อรวลี กัลยาวงศ์
109. คุณ Parichat Kaewkhiaw 159. คุณ ฉลอง กัลยาวงศ์
110. คุณ นารีทิพย์ โต๊ะเด็น 160. คุณ กานต์พิชชา สุคนธามัย
111. คุณ Nanthaka Rungrojwittayakul 161. คุณ ธนัชชา จรูญธรรม
112. คุณ พิมพ์ลภัฐ บุรพัชญ์ปริญฎา 162. คุณ จักรกฤษณ์ ประโพธิ์ทัง
113. คุณ ดรุณี บุญโสม 163. คุณ จนัญญา เจริญผล
114. คุณ ยุทธกร แซ่ฮ่อ 164. คุณ อภิชาติ กุลเสฏฐวุฒิ
115. คุณ ปัทมาภรณ์ จีรพรบัณฑิต 165. คุณ กิตติศักดิ์ แสนท้าว
116. คุณ อิสรี สราญจิตร์ 166. คุณ Chonticha Minmukda
117. คุณ ปณิชา เกษมหฤทัยสุข 167. คุณ พัฏฐ์รดา นาใจ
118. คุณ อรพิสาข์ พ่วงโต 168. คุณ ชัยศิริ จันทะสิม
119. คุณ นภัทร กรรณธรณ์ 169. คุณ ดวงกมล กิติโสภากุล
120. คุณ อภิชัย เรืองแก้วสกุล 170. คุณ นภัทร พรมโสภา
121. คุณ กัญญาพรณ์ สิทธิ์กูล 171. คุณ กนกทิพย์ จุ้ยเสงี่ยม
122. คุณ อัญชลี เผ่าพันธ์ 172. คุณ พิสัณห์ ชุมศรี
123. คุณ เปมิกา กระออม 173. คุณ ทิพวรรณ คุณเผือก
124. คุณ เสกศักดิ์ ดวงมณี 174. คุณ วิรดา เตชะไชยชนะ
125. คุณ Supichaya Pattanapanitchai 175. คุณ อัมพาพร ใจดี
126. คุณ ทิพยวรรณ จักรเทพวงศ์ 176. คุณ Chaiyawut Chokemangmee
127. คุณ นันทพร อุดมธนศักดิ์ 177. คุณ ธานี นันทศิรนาท
128. คุณ ดารารัตน์ คนล้ำ 178. คุณ ฐานันดร สุวรรณลุง
129. คุณ วิทยา มุงคุณ 179. คุณ Pornpimon Satangput
130. คุณ ศศิกานต์ อ่านไทยสง 180. คุณ อภิชาติ ธนานันท์
131. คุณ Chanitsata Thitathana 181. คุณ ยลดา นันตติกูล
132. คุณ patcharin chanookkun 182. คุณ ณัชพล แซ่ลิ้ม
133. คุณ ธัญญพร สถาพรนิรัติศัย 183. คุณ สิริพร ไตรรัตนวนานนท์
134. คุณ Jirapat Gulsavate 184. คุณ Thanasate Prasongsook
135. คุณ PANNAPHORN SIRIPHUTTHAPHORNCHAI 185. คุณ วรวุฒิ เพชรายุธพร
136. คุณ จิรศักดิ์ พรมมินทร์ 186. คุณ สหรัฐ บุตรทิพย์
137. คุณ พศวีร์ เกษมพลวิวัฒน์ 187. คุณ อรนุช ศรีชัยมัธยมผล
138. คุณ Chootirat Lerdudom 188. คุณ Chananchida Prompa
139. คุณ สิริณัฏฐ์ เกศวรกิตติ 189. คุณ อนุชา ไซที
140. คุณ ปิยะธรรม อึ้งเศรษฐพันธ์ 190. คุณ ณิสุทธญาณ์ อัจฉดาพิมุกต์
141. คุณ อรนุช โตดำรงรัตน์ 191. คุณ ภัทรติพงษ์ วุฒิชัย
142. คุณ รุ่งฤดี สราญฤทธิชัย 192. คุณ พิชญาจ์ล วิริยะวิภาต
143. คุณ อรนิชา โตเต็มที่ 193. คุณ กฤษฎา รัชดานุรักษ์
144. คุณ จิรศักดิ์ อาวรณ์ 194. คุณ chanyut deyoungram
145. คุณ ทักษพร นำรวมวงศ์ 195. คุณ ขวัญชนก เด่นปิยะวิจิตร
146. คุณ อรรถพล แก้วรักษ์ 196. คุณ Patrada Aunkamol
147. คุณ โชติอนันต์ มลังเมลือง 197. คุณ ณปภาพัชร์ สิริธรรมานุวงค์
148. คุณ นาฎวดี สราญชื่น 198. คุณ สุปราณี จันทสิทธิ์
149. คุณ อัจฉรี อลงกรณ์ประดับ 199. คุณ พินิต ชลิตาภานุกุล
150. คุณ Narongsak mepin 200. คุณ ธัชชัย คำพิทักษ์


เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ และให้สิทธิ์บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร คลิก ยืนยันสิทธิ์
  3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
  4. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  5. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

Scroll to Top