Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกยุคดิจิทัลที่คนไอทีต้องรู้

           Blockchain แทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา และมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในหลากหลายวงการ ไม่เพียงแ…