A-Z คำศัพท์ในการทำงานที่น่าจดจำ(2)

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ตอนที่แล้ว A-Z คำศัพท์ในการทำงานที่น่าจดจำ (1) เราได้แนะนำคำศัพท์ในการทำงานไปส่วนหนึ่งแล้ว ถึงเวลามาต่อครึ่งหลังพร้อมกันเลยค่ะ

 • Maternity Leave การลาคลอด

          ระยะเวลาที่ลูกจ้างหญิงได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและพักฟื้นหลังคลอด โดยไม่สูญเสียอายุงานและสิทธิในการเป็นลูกจ้าง

 • Military Leave การลาเพื่อรับราชการทหาร

          การที่ลูกจ้างลาหยุดงานเพื่อเข้ารับราชการทหาร ตามที่ถูกเกณฑ์หรือในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาชีพทหารโดยมีกำหนด ระยะเวลา ลูกจ้างยังคงมีสิทธิและสถานภาพในการเป็นลูกจ้างในระหว่างที่ลาหยุดตามกฎหมาย

 • Nepotism ระบบเครือญาต

          ลักษณะการจ้างงานที่นายจ้างให้สิทธิพิเศษแก่ ญาติหรือคนในครอบครัวเหนือกว่าบุคคลอื่นในการพิจารณารับเข้าทำงาน หรือการให้ความดีความชอบ

 • Office Worker ลูกจ้างหรือพนักงานในสำนักงาน

          ลูกจ้างหรือพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน เช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานธุรการหรือเสมียนพนักงาน รวมทั้งผู้ทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน มีความหมายเช่นเดียวกับ White-collar worker

 • On-The-Job-Training การฝึกปฏิบัติในงาน

          วิธีการฝึกอบรมในพื้นที่หรือในสถานที่ทำงาน จริงเพื่อให้ผู้ฝึกได้รับรับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยครูผู้สอนอาจทำให้ดูพร้อมกับการอธิบายและให้ผู้รับการฝึกลงมือปฏิบัติไป ด้วย หรือใช้วิธีการบอกให้ปฏิบัติและอาจมีการเรียนในชั้นประกอบด้วยก็ได้

 • Pink Collar Work งานหรืออาชีพสำหรับสตรี

          งานหรืออาชีพที่ผู้ทำงานส่วนใหญ่เป็นหญิง เช่น งานพยาบาล งานเลขานุการ ช่างทำผม งานเย็บปักถักร้อย งานบ้าน ฯลฯ ศัพท์คำนี้ มาจากแนวความคิดของ louise Kapp Howe ที่เห็นว่านอกจากจะแบ่งงานเป็น white และ blue collar แล้ว จากสภาพสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป สามารถแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพระหว่างหญิงและชายได้

 • Quit การออกจากงาน

          การที่ลูกจ้างลาออกจากงานโดยความสมัครใจ

 • Resignation การลาออก

          การลาออกจากงานด้วยความสมัครใจของลูกจ้าง โดยยื่นใบลาออกหรือบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งลูกจ้างอาจบอกเหตุผลในการลาออก พร้อมทั้งกำหนดวันที่จะออกจากงาน มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า quit แต่การลาออกแบบ quit ลูกจ้างจะไม่ให้เหตุผลในการลาออก และไม่บอกล่วงหน้าก็ได้

 • Self-Employed ผู้ทำงานส่วนตัว

          บุคคลที่ประกอบธุรกิจของตนเองหรือเป็นเจ้าของกิจการโดยไม่มีผู้บังคับบัญชา

 • Shift กะหรือช่วงเวลาทำงาน

          เวลาทำงานที่เรียกว่า “กะ” ต้องมีช่วงเวลาทำงานตั้งแต่สองช่วงขึ้นไป และในแต่ละช่วงนั้นต้องใช้คนทำงานต่างชุดกันด้วย โดยทั่วไปสถานประกอบการที่มีการทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะแบ่งช่วงเวลาทำงานออกเป็น ๓ กะคือ กะที่หนึ่ง (the first shift) เป็นเวลาทำงานในตอนเช้าหรือกลางวัน กะที่สอง (the second shift) เป็นเวลาทำงานในตอนบ่ายหรือเย็น กะที่สาม (the third shift, midnight shift, graveyard shift or lobster shift) เป็นเวลาทำงานในตอนกลางคืน

 • Suspension การพักงาน

          การที่นายจ้างให้ลูกจ้างที่มีความผิด หยุดพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างพักงานนั้น เป็นการลงโทษวิธีหนึ่งซึ่งถือว่าไม่รุนแรงถึงขั้นให้ออกหรือเลิกจ้าง

 • Tardiness การมาสาย

          การมาทำงานสายหรือถึงที่ทำงานช้ากว่าเวลาทำงานที่กำหนด บางแห่งถือว่าการขาดงานน้อยกว่าครึ่งวันเป็นการมาสาย

 • Unemployment Insurance ประกันการว่างงาน

          เป็นประเภทหนึ่งของการประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

 • Vacancy ตำแหน่งงานว่าง

          ตำแหน่งงานที่มีอัตราอยู่แล้วในหน่วยงานหรือ สถานประกอบการ แต่ยังไม่ได้บรรจุคนเข้าทำงานหรือดำรงตำแหน่งนั้น อาจอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัคร หรือสรรหาบุคคลเข้าทำงาน

 • White-Collar Worker ผู้ทำงานในสำนักงาน

          คนงานประเภทนี้ ส่วนใหญ่ทำงานภายในสำนักงานนับตั้งแต่เสมียนพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ซึ่งถือเป็น คนงานฝีมือและกึ่งฝีมือ ส่วนมากเป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจในการทำงานด้วยตนเอง

 • Workaholic คนบ้างาน

          คนที่หมกมุ่นกับงานมากเกินปกติเป็นประจำไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ทำงานในเวลาที่พอเหมาะ และติดการทำงานเหมือนคนที่ติดยาเสพติด

 • ศัพท์ในการทำงานYoung Workers แรงงานใหม่

          บุคคลซึ่งเพิ่งเข้ามาในตลาดแรงงาน ทั้งผู้ที่กำลังหางานทำและผู้ที่เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก

 • Zero Defects Programme แผนไร้ความสูญเสีย

          แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำงานได้ สำเร็จ โดยไม่มีข้อผิดพลาด ด้วยวิธีการให้ลูกจ้างชี้สาเหตุของข้อผิดพลาดเสนอแนะวิธีแก้ไข และให้รางวัลแก่ผลงานที่มีคุณภาพสูง ทำงานโดยประหยัดเวลา วัสดุ อุปกรณ์ และไม่ทำสิ่งของเสียหาย ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

A-Z คำศัพท์ในการทำงานที่น่าจดจำ(1)

สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานปี 2541 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานปี 2541 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ตอนที่ 2)

บทความยอดนิยม
ช่วงปลายปีแบบนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศทั้งหลายเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งการยื่นภาษีเ...
ใคร ๆ ก็รู้ว่าโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่งานสายไอทีจะเป็นอาชีพที่มาแรง เพราะด้วยทั้งความต้...
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top