ค่าปรับสำหรับผู้ที่ยื่นภาษีล่าช้า

          ใกล้หมดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ปีภาษี 2556 แล้วนะคะ สำหรับผู้ที่ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ยังสามารถทำได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 โดยใช้โครงสร้างภาษีใหม่สำหรับปีภาษี 2556 และปีภาษี 2557 แต่หากไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางกรมสรรพากรได้กำหนดอัตราค่าปรับไว้ ดังนี้

1. บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

          ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้

 2.  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 /91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ

          หากไม่ได้ชำระเงินภาษีภายในกำหนด ถือว่าไม่ได้ยื่นแบบ ให้ไปยื่นแบบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา

          3.1 กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

          3.2 กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระค่าปรับตามข้อ 1 เพียงอย่างเดียว

 4.  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ

ค่าปรับยื่นภาษีช้า          4.1 กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

          4.2 กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

 5.  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอผ่อนชำระเงินภาษี

          หากไม่ได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลา จะหมดสิทธิ์การผ่อนชำระและต้องชำระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดยต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

ที่มา : www.rd.go.th

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะช่วยคุณประหยัดภาษี

ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เงินได้ของภรรยาไม่ถือเป็นเงินได้ของสามี