จบวิศวะจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรหรือไม่

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือใบกว. จำเป็นสำหรับการทำงานของวิศวกรบางสาขาเท่านั้น เฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานและสาธารณชน จะต้องได้รับการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรในดัานจรรยาบรรณ ความปลอดภัย กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทักษะวิศวกรรมเสียก่อนจึงจะได้เป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 8 สาขา ดังนี้

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 5. งานวิศวกรรมอุตสาหการ
2. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 6. งานวิศวกรรมเคมี
3. งานวิศวกรรมเครื่องกล 7. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4. งานวิศวกรรมโยธา 8. งานวิศวกรรมเหมืองแร่

          ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมีด้วยกัน 4 ระดับ โดยขอบเขตของงานก็จะกว้างขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้นตามลำดับ

  1. ภาคีวิศวกรพิเศษ
  2. ภาคีวิศวกร
  3. สามัญวิศวกร
  4. วุฒิวิศวกร

          ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ผู้ที่ขอใบอนุญาตระดับนี้ เป็นผู้ที่อาจเรียนมาน้อยแต่ประสบการณ์สูงมีความถนัดงานก่อสร้างด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษนี้จะอนุญาตให้ผู้ถือใบอนุญาตทำการก่อสร้างได้แค่ด้านใดด้านหนึ่งที่ขอไปเท่านั้น และส่วนใหญ่จะเป็นงานในระดับเล็ก ๆ เช่น สร้างสะพาน ถนน หรืออาคารขนาดเล็ก

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร          ระดับภาคีวิศวกร เป็นระดับที่ผู้ที่ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วศ.บ. คอ.บ. และ อศ.บ. (อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต) สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ หากสถาบันการศึกษานั้น ๆ ได้รับการรับรองของสภาวิศวกร โดยปัจจุบันต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ ยื่นขอใบอนุญาต รอผลการพิจารณา ทดสอบ อบรม จึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร ซึ่งระดับภาคีวิศวกรนี้มีอำนาจในการเซ็นต์แบบได้ทุกแบบ ต่างกับภาคีวิศวกรพิเศษที่จะก่อสร้างได้เฉพาะงานที่ถนัดเท่านั้น

          ระดับสามัญวิศวกร เป็นระดับสำหรับวิศวกรผู้มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปยื่นผลงาน ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์

          ระดับวุฒิวิศวกรเป็นระดับสำหรับวิศวกรผู้มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปยื่นผลงาน และผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ สามารถเป็น ที่ปรึกษาโครงการได้

ที่มา : สภาวิศวกร, www.4wengineering.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงาน

อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาในงานวิศวกรรม

เกร็ดความรู้บันไดหนีไฟ

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top