อัปเดต! โครงการช่วยเหลือของรัฐ ปี 2564

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงไม่เบาบางลง ทำเอาหลาย ๆ คนย่ำแย่กันเลยทีเดียว ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์เงินเดือน ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ท่ามกลางวิกฤตโควิด จากปีที่ผ่านมา ที่เราต้องประคองตัวเองจนผ่านมาถึงปีนี้ ภาครัฐเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน เพราะมีนโยบายโครงการช่วยเหลือเรื่อยมาตั้งแต่ปีแล้ว จนกระทั่งถึงปีนี้ มาอัปเดต โครงการช่วยเหลือของรัฐ ปี 2564 เพื่อรักษาสิทธิ์ที่เราพึงได้รับกัน

โครงการช่วยเหลือของรัฐ ปี 2564

         

           โครงการ “เราชนะ”

           โครงการที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดของปีนี้คงต้องยกให้ โครงการ “เราชนะ” ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายจ่ายเงิน เยียวยาประชาชน จำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งมีรูปแบบเยียวยาในอาชีพ คือ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

           มาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า

           สำหรับมาตรการช่วยเหลือจากการไฟฟ้า ภาครัฐมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

           – ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

           – ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 หากใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย จะใช้ไฟฟ้าฟรีใน 90 หน่วยแรก และคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป

           – ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยสามารถใช้ได้ฟรี แต่หากเกิน 50 หน่วย จะคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไป

           – ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 จะมีการลดค่าไฟฟ้า โดยใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นฐานสำหรับการคิดเงิน หากใช้มากกว่าเดือน ธันวาคม 2563 แต่ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ให้คิดเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของเดือน ธันวาคม 2563 แต่ถ้าใช้มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 50

           – ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดเท่ากับบิลเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่มากกว่าบิลเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 70

           – ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 50 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ใช้ไฟฟ้าฟรี ถ้าใช้เกิน 50 หน่วย ใช้สิทธิ์ตามมาตรการในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

           มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ

           ช่วยลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 สำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564

           มาตรการช่วยเหลือด้านอินเตอร์เน็ต

           เนื่องจากมนุษย์เงินเดือนยังคงต้อง Work from Home เสียเป็นส่วนใหญ่ ทางกระทรวงดีอีเอส กสทช. และผู้ประกอบการค่ายโทรศัพท์มือถือ จึงให้ความช่วยเหลือ ด้วยการเพิ่มความเร็วความแรงของอินเตอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย และให้โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ ฟรี โดยไม่คิดค่า data เป็นเวลา 3 เดือน

           โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

           ผลกระทบจากโควิดทำให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอีกครั้ง จึงมีการให้สิทธิ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน อีกครั้ง จากครั้งแรกที่เปิดให้มีการจองที่พักในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2564 ก็สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงเดือน เมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

           มาตรการช่วยเหลือด้านประกันสังคม

           นอกจากการลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมสำหรับลูกจ้างและนายจ้างเหลือ ร้อยละ 3 แล้ว ยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ต่อไปนี้

           – ผู้ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน จากเดิมได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 180 วัน

           – ผู้ว่างงานจากการลาออก จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิมได้รับเงินชดเชยร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

           – ผู้ว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากประกาศจากทางราชการที่มีการสั่งปิดพื้นที่ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่าง ๆ จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน และหากเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

           มาตรการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี

           ด้านธุรกิจภาครัฐมีการเสริมสภาพคล่อง การพักชำระหนี้ ดังนี้

           – สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ของธนาคารออมสิน เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้มีรายได้ประจำ อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงคนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือภัยธรรมชาติ หรือภัยทางเศรษฐกิจ ในวงเงิน 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 3 ปี ระยะเวลากู้ถึง 30 มิถุนายน 2564

           – สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ หรือเกษตรกรรายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน กู้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

           – สินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาในธุรกิจของตัวเอง  กู้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

           จะเห็นว่ารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตนี้ อย่างไรก็ดีอยากให้ทุกคนคอยติดตามข่าวสารการอัปเดตจากทางหน่วยงานราชการ ที่อาจจะมีประกาศออกมาอีกภายหลัง ส่วนใครที่มองหางานใหม่ เข้าไปสืบค้นงานที่ตรงใจได้จากเว็บไซต์ JobsDB หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในมือถือได้เลย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

“จ๊อบส์ ดีบี” เปิดผลสำรวจผลกระทบผู้ประกอบการและคนทำงาน ช่วงโควิด-19 พบคนทำงานกว่า 9% ถูกเลิกจ้าง ดัชนีความสุขลดลงกว่าครึ่ง

[COVID-19] ธุรกิจอัตราเติบโตสูงท่ามกลางวิกฤติไวรัสโควิด

 

บทความยอดนิยม
ปัญหาหมดไฟในการทำงาน เป็นปัญหาที่พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ต้องเจอเมื่อผ่านการทำงานมาได้สักระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะงานใ...
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top