แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่11

          เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี jobsDB จึงได้นำแผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่11 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ มาให้นักบัญชีทุกท่านได้ทราบดังนี้ โดยจะอธิบายนิยามของคำว่า หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูย และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างทั้งสามคำก่อน จากนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ วิธีการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี