ความรู้เรื่องบัตรมัคคุเทศก์

          อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่เปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรม มีหน้าที่คอยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สถานที่นั้นๆ ให้แก่ นักท่องเที่ยว โดยมัคคุเทศก์จะต้องดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการ ท่องเที่ยวตลอดจนดูแลความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางจนกว่าการเดินทาง จะสิ้นสุดลงมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการฝึกฝนเฉพาะด้าน และมีความชำนาญในพื้นที่ที่จะนำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

          มัคคุเทศก์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. มัคคุเทศก์ทั่วไป มี 2 ชนิด คือ

  • มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศสามารถ นำเที่ยวได้ ทั่วราชอาณาจักร
บัตรมัคคุเทศก์
  • มัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) บัตรสีบรอนซ์ทอง นำเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
บัตรมัคคุเทศก์

2. มัคคุเทศก์เฉพาะมี 8 ชนิด คือ

  • มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ–เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ
บัตรมัคคุเทศก์
  • มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย–เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า นำเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ
บัตรมัคคุเทศก์
  • มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) บัตรสีเขียว นำเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศในเขตพื้นที่ป่า
บัตรมัคคุเทศก์
  • มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลปะ–วัฒนธรรม) บัตรสีแดง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ ทางด้านประวัติศาสตร์, โบราณคดี, ศิลปะ–วัฒนธรรม และ วรรณคดีไทย ได้ทั่วราชอาณาจักร
บัตรมัคคุเทศก์
  • มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) บัตรสีส้ม นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล
บัตรมัคคุเทศก์
  • มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) บัตรสีเหลือง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล หรือ เกาะต่าง ๆ โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 40 ไมล์ทะเล
บัตรมัคคุเทศก์
  • มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) บัตรสีม่วง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศเฉพาะ ภายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ระบุชื่อไว้บนบัตร
บัตรมัคคุเทศก์
  • มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) บัตรสีน้ำตาล นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศทางด้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลปะ–วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี เฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ระบุชื่อไว้ในบัตรเท่านั้น
บัตรมัคคุเทศก์

          คุณสมบัติโดยพื้นฐานของมัคคุเทศก์คือ เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่ราชการกำหนด ต้องมีสัญชาติ ไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สามารพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และรักในอาชีพบริการ เพราะมัคคุเทศก์ ต้องทำหน้าที่ให้ข้อมูลและดูแลช่วยเหลือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน ทางแก่นักท่องเที่ยว โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเป็นคนหนุ่มสาว คนชรา คนไทย หรือคนต่างประเทศ มัคคุเทศก์จะต้องใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกอบรม มาให้เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด