เรียนอะไรแล้ว ได้ค่าตอบแทนสูงสุด

Pharmacist Filling a Prescription          ผลการสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชนล่าสุดปี 2554 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้


          ในวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในกลุ่มพนักงานที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า พบว่า 
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนหลังทดลองงานของพนักงานแรกบรรจุสูงสุด ได้แก่  

          สำหรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานแรกบรรจุ พบว่า

 • อันดับ 1 เภสัชกร ประมาณ 4,650 บาท
 • อันดับ 2 พยาบาล ประมาณ 3,322 บาท
 • อันดับ 3 นักเทคนิคการแพทย์ ประมาณ 3,316 บาท
 • อันดับ 4 นักรังสีการแพทย์ ประมาณ 2,955 บาท
 • ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ได้รับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า ประมาณ 2,900 บาท

          สำหรับวุฒิปริญญาโท/เอก หรือเทียบเท่า พบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ย ต่อเดือนของพนักงานแรกบรรจุสูงสุด ได้แก่

 • อันดับ 1 แพทย์ ประมาณ 51,285 บาท
 • อันดับ 2 ทันตแพทย์ ประมาณ 48,359 บาท

          ส่วนเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานแรกบรรจุ พบว่า

 • อันดับ 1 แพทย์ ประมาณ 11,235 บาท
 • อันดับ 2 ทันตแพทย์ ประมาณ 10,449 บาท
 • อันดับ 3 เภสัชกร ประมาณ 10,000 บาท

          เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับจำแนกตามประเภท กิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า สถานประกอบการที่ให้เงินค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด ได้แก่

 • อันดับ 1 สถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 42,340 บาท
 • อันดับ 2 สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจบริการด้านการเงิน 35,499 บาท
 • อันดับ 3 กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน 33,391 บาท
 • อันดับ 4 กิจกรรมการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจโทรคมนาคม ประมาณ 27,469 บาท
 • ส่วนสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมประเภทอื่น ๆ ได้รับเงินค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 25,000 บาท
ที่มา : มติชนออนไลน์