เรียนพยาบาล หางานเมืองนอกดีไหม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           จากกระแสความสนใจอยากย้ายประเทศที่เป็นที่พูดถึงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้หลายคนให้ความสนใจกับการมองหาลู่ทางในการไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายกันมากขึ้น สมัยนี้การไปทำงานต่างประเทศก็มีหลากหลายช่องทางให้เราได้เลือกตามความเหมาะสมกับตัวเราได้ ดังนั้นการศึกษาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของประเทศต่าง ๆ จะช่วยให้เราสามารถทำเรื่องขอไปทำงานที่นั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาชีพพยาบาลก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ตลาดแรงงานในต่างประเทศต้องการตัว สำหรับคนที่เรียนพยาบาลและกำลังสนใจอยากไปทำงานที่ต่างประเทศ สามารถอ่านข้อมูลได้ที่นี่

พยาบาล

           ในปัจจุบัน สถาบันที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว การเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 4 ปี โดยมีสาขาแยกย่อย  ตามนี้

           1. สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

           2. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

           3. สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์

           4. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

          5. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

           6. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

           จากสาขาที่กล่าวมาทำให้รู้ได้เลยว่า หากเรียนจบพยาบาลมามีงานรองรับแน่นอน แต่ก่อนที่จะมาเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ นักศึกษาพยาบาลต้องสำเร็จการศึกษาพยาบาลบัณฑิตจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและจำเป็นจะต้องมีการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพจะมีระดับที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและเงินเดือนที่จะได้รับอีกด้วย


           พยาบาลวิชาชีพมีกี่ระดับ

           1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
           เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชน มีอัตราเงินเดือนประมาณ 15,000-22,200 บาท

           2. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ทำหน้าที่ดูแล แนะนำ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของผู้ร่วมงาน และถ่ายถอดความรู้ทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังมีสิทธิ์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองด้วย มีอัตราเงินเดือนประมาณ 25,000-36,000 บาท

           3. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่คล้ายกับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แตกต่างกันตรงที่ความยากและซับซ้อนของงานที่รับผิดชอบ ทั้งยังมีหน้าที่ถ่ายถอดความรู้ทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีอัตราเงินเดือนประมาณ 36,000-50,000 บาท

           4. พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล มีหน้าที่พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ทางการพยาบาล โดยเนื้องานและหน้าที่ความรับผิดชอบมีความยากและซับซ้อนมาก อีกทั้งยังต้องรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีอัตราเงินเดือนประมาณ 44,800-59,000 บาท

           5. พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ

           ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้คำปรึกษาส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานด้านพยาบาลวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเรื่องสุขภาพและพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น มีอัตราเงินเดือนประมาณ 54,000-66,500 บาท 

           นอกจากอาชีพพยาบาลจะเป็นที่ต้องการของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นอาชีพที่หลายประเทศให้ความสำคัญในอันดับต้น ๆ อย่างประเทศออสเตรเลีย ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติใช้ทักษะความสามารถของตนเข้ามาทำงานในประเทศ (General Skilled Migration) โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์การทำงานในการยื่นเรื่องขอ PR (Permanent Resident Visa) เพื่อย้ายถิ่นฐานถาวรได้อีกด้วย นอกจากสวัสดิการที่ดีแล้ว จากการสำรวจพบว่ารายได้ต่อปีของพยาบาลวิชาชีพ ตกปีละ AU$56,000 หรือประมาณ 1,380,000 บาทเลยทีเดียว ทั้งนี้ค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับประเภทของพยาบาลและประสบการณ์การทำงาน

           อีกหนึ่งประเทศที่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพพยาบาลคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะอาชีพพยาบาลยังเป็นสายงานที่ขาดแคลนอยู่ ผู้ที่สนใจทำงานพยาบาลที่นี้ มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวร Immigrant Visa (Green Card) แต่จำเป็นต้องสอบใบประกอบวิชาชีพของสหรัฐ NCLEX-RN (National Council Licensing Examination – Registered Nurse) โดยปัจจุบันหน่วยงานที่จัดสอบในทวีปเอเชีย มีประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินเดีย และไต้หวัน และเราต้องมีระดับผลภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ตามที่กำหนด หากสอบผ่านแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหานายจ้าง เพื่อให้เขาช่วยสปอนเซอร์ออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้ หลังจากนั้นดำเนินการขอผ่านกระบวนการตรวจสอบวีซ่า Visa Screen Certificate (VSC) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ขอวีซ่าที่สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นก็เตรียมตัวบินไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาได้เลย นอกจากสวัสดิการและมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี ในส่วนของค่าตอบแทนของอาชีพพยาบาลในสหรัฐอเมริกา นับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยเริ่มต้นที่เดือนละ 185,000 บาทเลยทีเดียว อเมริกาจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่พยาบาลจบใหม่หลาย ๆ ท่าน ใฝ่ฝันอยากจะไปทำงาน

           สายพยาบาลอยากไปทำงานต่างประเทศ เตรียมอะไรบ้าง

           เตรียมภาษา 

           การดำรงชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเราต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร ยิ่งอาชีพพยาบาลยิ่งต้องสื่อสารกับคนไข้ให้เข้าใจไปในทางที่ถูกต้อง โดยแต่ละประเทศจะมีการกำหนดให้ยื่นผลการสอบระดับภาษาที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอังกฤษ มีการกำหนดการสอบ IELTS ต้องได้คะแนน 7.0 ทุกทักษะ ทั้งการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน ส่วนในประเทศเยอรมัน จำเป็นต้องสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ B2 เพื่อรับรองความสามารถทางภาษาเยอรมันในระดับที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง หลังจากที่เราเลือกประเทศที่เราอยากจะไปแล้ว เราต้องศึกษาว่าประเทศนั้นต้องการระดับภาษาแบบไหนเพื่อใช้ยื่นประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตจ้างงาน (Work Permit) ต่อไป

           เตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

           ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์การทำงานพยาบาลและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไทยมาก่อน แต่ในบางประเทศจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตของประเทศนั้น โดยการสอบขอใบอนุญาตจะเชื่อมกับทักษะทางภาษาด้วย หากสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสามารถทำงานพยาบาลในประเทศนั้นได้ 

           เตรียมขอ VISA 

           เราจำเป็นต้องมี VISA เพื่อใช้ในการเดินทางและการทำงานที่ต่างประเทศ โดย VISA จะมีหลายประเภท บางคนอาจจะขอวีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียน เข้าไปในประเทศก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนสถานะทีหลัง แต่วีซ่าประเภทนี้ ก็มีข้อจำกัดคือไม่สามารถทำงานเกินจำนวนชั่วโมงที่เขากำหนดไว้ได้ ในส่วนของวีซ่าอนุญาตทำงาน (Work Permit) ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้จำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีนายจ้างสนับสนุนอีกด้วย

           เตรียมด้านการเงิน 

           ต้องเตรียมความพร้อมด้านการเงินระดับหนึ่ง เพราะการจะไปทำงานต่างประเทศนั้น ก่อนจะไปได้จำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าสมัครสอบวัดทักษะภาษา ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบินหรือค่าสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ล้วนแต่มีค่าดำเนินการทั้งนั้น

           เตรียมปรับตัวกับวัฒนธรรมของประเทศนั้น 

           การดำรงชีวิตอยู่ในต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องไม่ง่าย เมื่อไปถึงอาจยังไม่ค่อยมีเพื่อนในช่วงแรกและต้องพึ่งพาตัวเองสูง เราต้องคิดว่าเราจะไปอยู่ที่นั้นอย่างไรและปรับตัวได้ไหม วัฒนธรรมการทำงานแบบไทยบางครั้งเราต้องทำงานหนักเพราะเกรงใจคนอื่น ทำให้การไปอยู่ต่างประเทศต้องมีการปรับตัวในด้านการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงกับความรู้สึกของตน กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาต้องขอ กล้าที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา

           การจะไปทำงานในต่างประเทศนั้น นอกจากเราจะได้ประสบการณ์ชีวิต สวัสดิการและค่าตอบแทนที่สูงแล้ว เราจะได้พบกับระบบการทำงานและการจัดการที่แตกต่างจากไทยอย่างแน่นอน บางครั้งอาจต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ การเลือกไปทำงานต่างประเทศ จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ในขณะเดียวกัน การทำงานที่ประเทศไทยก็มีข้อดีมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคย การได้ทำงานใกล้บ้าน อยู่ใกล้ครอบครัวและคนที่เรารัก รวมไปถึงโอกาสความก้าวหน้าที่น่าสนใจ ลองเส้นเลือกทางที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด และก้าวไปในเส้นทางนั้นอย่างมุ่งมั่น JobsDB ขอเป็นกำลังให้ทุกคนเลือกทางที่ใช่ในสิ่งที่เราชอบ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

5 ข้อดีของการทำงานต่างประเทศ

พยาบาลวิชาชีพคือใคร แล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่บ้าง

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เรียนพยาบาล หางานเมืองนอกดีไหม

ในสายงานการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ นอกจากอาชีพชูโรงอย่าง Developer แล้ว ยังมีตำแหน่งยิบย่อยอื่น ๆ...
  เราอาจคุ้นเคยกับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก็คือความฉลาดของคอมพิวเตอร์กันมา...
ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งโลกของเราจะเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ขึ้นมา แล้วส่งผลกระทบแบบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างปัญหาให้กับท...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top