เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส.

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงาน และสร้างจิตสำนึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน

          5 ส. เป็นคำย่อที่แปลมาจาก 5 S ซึ่งเป็นอักษรย่อตัวแรก ของคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ คือ

 1. SEITON ( เซตง ) = สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย แนวทางปฏิบัติ…
  – ศึกษาวิธีการเก็บวางสิ่งของโดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพ
  – กำหนดที่วางให้แน่ชัด โดยคำนึงถึงการใช้เนื้อที่
  – เขียนป้ายชื่อแสดงสถานที่วางและเก็บสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์
  – เขียนแผนผังรวมแสดงสถานที่วางและเก็บของเครื่องใช้ อุปกรณ์
 2. SEIKETSU ( เซเคทซึ ) = สุขลักษณะ คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ แนวทางปฏิบัติ…
  – ขจัดมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตของพนักงาน เช่น อากาศเป็นพิษ เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ ควันและเขม่าฟุ้งกระจายทั่วไป เป็นต้น
  – ปรุงแต่งสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่นน่าทำงาน เปรียบเสมือนที่พักผ่อน
  – พนักงานแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาด หมดจด
 3. ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จะมี 10 ขั้นตอน ดังนี้
  1. ให้การอบรมแก่บุคลากร
  2. จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
  3. ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข
  4. ติดตามตรวจสอบภายหลังดำเนินกิจกรรมแก้ไขปรับปรุง
  5. วัดผลและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

          เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม 5 ส.

 1. สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. ลดการเก็บเอกสารซ้ำซ้อน ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร
 3. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
 4. สร้างภาพพจน์ที่ดี และได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานอื่น ๆ

          ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกิจกรรม 5 ส.

 1. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง
 2. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม
 3. ผู้บริหารระดับสูงควรตรวจผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นระยะ

บทความยอดนิยม
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...
           เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเรื่องของ “ภาษี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่คนท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top