เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส.

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงาน และสร้างจิตสำนึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน

          5 ส. เป็นคำย่อที่แปลมาจาก 5 S ซึ่งเป็นอักษรย่อตัวแรก ของคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ คือ

 1. SEITON ( เซตง ) = สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย แนวทางปฏิบัติ…
  – ศึกษาวิธีการเก็บวางสิ่งของโดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพ
  – กำหนดที่วางให้แน่ชัด โดยคำนึงถึงการใช้เนื้อที่
  – เขียนป้ายชื่อแสดงสถานที่วางและเก็บสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์
  – เขียนแผนผังรวมแสดงสถานที่วางและเก็บของเครื่องใช้ อุปกรณ์
 2. SEIKETSU ( เซเคทซึ ) = สุขลักษณะ คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ แนวทางปฏิบัติ…
  – ขจัดมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตของพนักงาน เช่น อากาศเป็นพิษ เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ ควันและเขม่าฟุ้งกระจายทั่วไป เป็นต้น
  – ปรุงแต่งสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่นน่าทำงาน เปรียบเสมือนที่พักผ่อน
  – พนักงานแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาด หมดจด
 3. ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จะมี 10 ขั้นตอน ดังนี้
  1. ให้การอบรมแก่บุคลากร
  2. จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
  3. ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข
  4. ติดตามตรวจสอบภายหลังดำเนินกิจกรรมแก้ไขปรับปรุง
  5. วัดผลและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

          เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม 5 ส.

 1. สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. ลดการเก็บเอกสารซ้ำซ้อน ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร
 3. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
 4. สร้างภาพพจน์ที่ดี และได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานอื่น ๆ

          ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกิจกรรม 5 ส.

 1. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง
 2. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม
 3. ผู้บริหารระดับสูงควรตรวจผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นระยะ

บทความยอดนิยม
ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กจบใหม่ย่อมต้องยังไม่มีประสบการณ์ในโลกของการทำงาน ดังนั้นปราการด่านแรกในการเริ่มต้นสมัครงานอย่างการเขี...
การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ นอกจากจะต้องคิดถึงเรื่องธุรกิจแล้ว หากมีลูกจ้างด้วย สิทธิกฎหมายแรงงานเบื้องต้น ก็เป็นอีกเรื่อ...
ประกันสังคม คือ สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยระบบประกันสังคมนั่นคือมีในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อปี...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top